הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
המדקה
םיאבומ םוסרפב .םינפה דרשמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלל ףתושמ הז םוסרפ
עוציב) םייפסכ םינותנו ('וכו תויתשת ,החוורו ךוניח ,הייסולכוא) םייסיפ םינותנ
.2001 תנשל ,לארשיב תוימוקמה תויושרה לע (ביצקת
לע םייפסכו םייסיפ םינותנ הגיצמ טנרטניאב תילפיצינומ-תיפרגואיגה עדימה תכרעמ
שומיש תועצמאב לואשת תרשפאמ תכרעמה .2001 תנשל לארשיב תוימוקמה תויושרה
אורקל ץלמומ תכרעמב רתוי ליעי שומישל .לבוקמה יטסיטטסה לואשתל ףסונב הפמב
דעוימ טושפה לואשתה .בכרומו טושפ :לואשת תומר יתש תרשפאמ תכרעמה .ךירדמה תא
בכרומה לואשתהו תויפרגואיג עדימ תוכרעמב שומישב םילגרומ םניאש םישמתשמל
.תובשחוממ תויפרגואיג עדימ תוכרעמב שומישב ןויסנ ילעב םישמתשמל דעוימ
לש תיתיצמת הנומת תלבקתמש ךכ זכורמב םיגצומ םימוחתה לכב תימוקמה תושרה ינותנ
תוגלפתהה לע םינותנ ופסונ 2001 תנשל סחייתמה עדימב .תימוקמה תושרה ליפורפ
וערגנו (תוירוזא תוצעומ ,תוימוקמ תוצעומ ,תויריע) םיירזגמ םיליפורפ ןכו תד יפל
.םינתשמה ינותנ לש ןוכדע רסוח לשב עקרק ישומישל םיסחייתמה םינותנ
ןונכתהו להנימה ישנאל ,תוימוקמה תויושרל עייסל דעונ תכרעמב לולכה עדימה
.לארשיב ימוקמה ןוטלשה יאשונב םתדובעב ,רקחמ ישנאל ןכו יזכרמהו ימוקמה
הנכוה תויושרה לש טנרטניאב תכרעמהו תוימוקמ תויושרו יוניבל ףגב ונכוה םינותנה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב ג"ממה םוחת ידי לע
לכלו םינפה דרשמ ידבועל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידבועל הנותנ ונתדות
.ונידיב ועייסש םירחאה תודסומה ידבוע

הקדצ הנינפ

ףגא תלהנמ הריכב
הלכלכ-תיתשת