יללכ .א


.םייסנניפו םייזיפ םינותנ דוביע לע ססובמ םוסרפה
ןוגכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב םינוש םיפגמ םילבקתמ םייזיפה םינותנה
םימה תוביצנ ,ימואל חוטיבל דסומה ןוגכ ץוח תורוקממ ןכו ,'וכו הרובחת ,הייסולכוא
.דועו
םינפה דרשמבש תרוקיבל ףגאהמ םילבקתמ תוימוקמה תויושרה לש םייסנניפה םינותנה
.ןמצע תוימוקמה תויושרה לש םייפסכה תוחודהמ ןכו ,ינרמא יקוש רמ לש ותושארב
:םיקלח השיש ליכמ םוסרפה
עדימה תורוקמ תמישרו םינתשמו םיחנומ תורדגה ,םיירקיע םיאצממ חותינ ובו ,אובמ
.םינותנהו
יפל ןהלש תוגלפתהה תא םיפקשמה תוימוקמה תויושרה לש םיגוריד ובו ,א קרפ
.םייתועמשמ םינתשמ
ומכ םימוחתב תויושרה לש תיללכ הנומת תתל םתרטמש םימישרתו תופמ ובו ,ב קרפ
םיקנעמ ,תיללכ הנונרא ןוגכ םייסנניפה םימוחתב ןכו ,דועו החוור ,ךוניח ,היפרגומד
.תונועריגו
חתפמ ,היינבו ןונכת תודעו ,םירע דוגיא לע יללכ עדימ םע תומישר ובו ,ג קרפ
.'וכו תירוזא הצעומב םיבושיי
.(תוירוזא תוצעומו תוימוקמ תוצעומ ,תויריע) ירזגמו יצרא ללכ ליפורפ ובו ,ד קרפ
.םוסרפב יזכרמה קלחה אוהו תימוקמ תושר לכ רובע ליפורפ ובו ,ה קרפ
לע עיבצמ הז דמעמ .תימוקמה תושרה לש ילפיצינומה דמעמה יפל םירדוסמ םיליפורפה
.תושרל םהלש תויטנוולרה תניחבמו םינותנה ןווגמ תניחבמ ינושה
םיירקיע םיאצממ .ב


תוימוקמ תוצעומ יתש טעמל) תוימוקמ תויושר 264 לארשיב ויה 2001 תנש ףוסב
-54ו תוימוקמ תוצעומ 141 ,תויריע 69 ןהמ ,(ןפת לדגמו בבוח תמר :תויתיישעת
75-כ .םיבשות ףלא 6,508.8 דעומ ותואב התנמ ץראה תייסולכוא .תוירוזא תוצעומ
םיזוחא 9-כו ,תוימוקמ תוצעומב זוחא 16-כ ,תויריעה ימוחתב וררוגתה םכותמ זוחא
59-מ לדגו ךלה תויריעה ימוחתב תררוגתמה הייסולכואה לש הקלח .תוירוזא תוצעומב
-ל ,רומאכו ,1970 תנשב (תויריע 29-ב) זוחא 67-ל ,1951 תנשב (תויריע 20-ב) זוחא
.2001 תנשב (תויריע 69-ב) זוחא 75
.תרחא ןיוצ םא אלא 2001 תנש ףוסל םיסחייתמ םוסרפב םינותנה לכ
.םיבושיי 980-ב םיבשות ףלא -550.3כ 2001 תנש ףוסב וררוגתה תוירוזא תוצעומב
.םיצוביקבו םיבשומב םיאצמנ תוירוזא תוצעומב םיררוגתמה םיבשותהמ זוחא 62 לעמ


2001 תוירוזא תוצעומ
בושיי תרוצ יפל ,תוירוזא תוצעומ

הייסולכואה תוגלפתהםיבושיי רפסמבושיי תרוצלמס
%-בבושיי תרוצ
  
100980לכה ךס - תוירוזא תוצעומב םיבושיי 
    
37.1409(םייפותיש םירפכ תוברל) םיבשומ 31
    
21.8267םיצוביק33
    
13.6122םייתליהק םיבושיי 37
    
8.815םיידוהי,םיינוריע םיבושיי 18
    
6.963םיידוהי,םירחא םיירפכ םיבושיי 35
    
4.428םיידוהי-אל,םירחא םיירפכ םיבושי 45
    
3.142םייפותיש םיבשומ 32
    
2.15םיידוהי-אל,םיינוריע םיבושיי 28
    
228םיידוהי,םיידסומ םיבושיי 34
    
-1םיידוהי-אל,םיידסומ םיבושיי 44
    


לש ידוקפתה זכרמל םיבושייה זכרממ) תוירוזא תוצעומב םיקחרמ עצוממ
ךומנהו ,מ"ק 51.1 ןורמוש תירוזא הצעומב אצמנ רתויב הובגה (תירוזאה הצעומה
תוירוזאה תוצעומה ללכ לש םיקחרמה עצוממ .מ"ק 2.3 לעפא תירוזא הצעומב רתויב
.מ"ק 15.4 היה
2001 הייסולכואה לודיג זוחא

(םיילילשו םייבויח) םיינוציקה לודיגה יזוחא ןהבש תויושר
הייסולכוא
םיפלאב
  זוחאתושר
תימוקמ
הייסולכוא
םיפלאב
  זוחאתושר
תימוקמ
לודיגלודיג
ילילשיבויח
2.711.0-לאונמע8.953.5דעלא
1.46.3-םירפא הלעמ 19.216.9ןיעידומ
תיליע
1.13.1-הימחנמ13.915לאומש תעבג
.2.2 יצרא ללכ לודיג זוחא
.(2.6) 2000 תנשל האוושהב ךומנ היה 2001 תנשב יצרא ללכה לודיגה זוחא
ךומנ לודיגה זוחא היה ופי-ביבא לתו הפיח ,םילשורי תולודגה םירעה שולשב
.יצראה עצוממהמ
רתיבו תיליע ןיעידומ ,ןיעידומ ,דעלא) תונורחאה םינשב ומקוהש תוימוקמה תויושרב
םשרנ דעלאב .2000 תנשל האוושהב הייסולכואה לודיג בצקב הדירי הלח (תיליע
תנשל האוושהב תרכינה הדיריה תורמל 2001 תנשב רתויב הובגה לודיגה זוחא
.(87.4) 2000
הייסולכואה לודיג זוחאב הדירי הלח הזע לבחבו ןורמושו הדוהיב תויושרה בורב
.2000 תנשל האוושהב
המשרנ 2000 תנשל האוושהב רתויב הלודגה תיסחיה הדיריה :תוידוהי-אלה תויושרב
.היקלו הפיסכ ,הר'גא'גח-שאבט-היבעכב
.ןועבט תמסבבו הרוחב המשרנ 2000 תנשל האוושהב רתויב הלודגה תיסחיה היילעה


יעבט יוביר
םיבשות ףלאל יעבט יוביר רועיש
רועישתושררועישתושר
יוביר
יעבט
תימוקמיוביר
יעבט
תימוקמ
תוידוהי-אל תויושרתוידוהי תויושר
םיהובגה םירועישה
רתויב
םיהובגה םירועישה
רתויב
71.8ה"מסב71.6ןיעידומ
תיליע
53.5עבש לת64.2דעלא
53 הפיסכ62.2תיליע רתיב
50.1טהר40.9 לא תיב
םיכומנה םירועישה
רתויב
םיכומנה םירועישה
רתויב
17.1שוג) ש'ג
(בלח
3.1ריאי בכוכ
16.6הערזמ2.6הפיח
16.2איליעמ2.5והירמש רפכ
14.5אמכ רפכ2.2םי תיירק


.15.4 יצרא ללכ יעבט יוביר רועיש
.2000 תנשל האוושהב יוניש אלל ראשנ יצרא ללכה יעבטה יובירה רועיש
תוידוהי תוימוקמ תויושרב רקיעב אצמנ םיבשות ףלאל יעבט יוביר לש הובג רועיש
.תוידוהי-אל תוימוקמ תויושרבו ידרח ןויבצ תולעב
.ופי-ביבא לתו הפיח ,םי תב :תולודג םירעב אצמנ יעבט יוביר לש ךומנ רועיש
תנשל האוושהב יעבטה יובירה רועישב רתויב ההובגה הדיריה :תוידוהי-אלה תויושרב
םג רתויב הובגה יעבטה יובירה תלעב ה"מסב הרתונ תאז םע דחי .ה"מסבב הלח 2000
.2001 תנשב

2001 תימינפ הריגה ןזאמ
תורחבנ תויושרב תימינפ הריגה ןזאמ

םיבשותתושרםיבשותתושר
םיטלחומ םירפסמ
יבויח ןזאמילילש ןזאמ
2,595שמש תיב5,905םילשורי
2,471ןיעידומ2,163הפיח
2,147דודשא334ופי-ביבא לת
םיבשות ףלאל רועיש
יבויח רועישילילש רועיש
342דעלא152לאונמע
119תעבג
לאומש
73הלעמ
םירפא
85ןיעידומ53בגנה רעש

254,646 לע הדמעו זוחא -12.5ב תימינפה הריגהה הלדג 2001 תנשב
.םיאצוי/םיסנכנ
ומכ ,הלודג היינב תפונת שי ןהבש הלא ןה תימינפ הריגהל תוירקיעה דעיה תויושר
.לאומש תעבגו ןויצל ןושאר ,דודשא ,דעלא ,שמש תיב ,ןיעידומ
.תילילשה הריגהה תמגמ תכשמנ ופי-ביבא לתו הפיח ,םילשורי תולודגה םירעב
ןג תמר ,תליא ,ןולוח ,קרב ינב ,םי תב ןה ילילש הריגה ןזאמ ןהבש תופסונ תויושר
.םי תיירקו
ירועיש ודרי 2000 תנשב םיהובג םייבויח הריגה ירועיש ויה ןהבש תויושר המכב
תיליע ןיעידומ ,ןיעידומ ,תיליע רתיב ,דעלא ןהיניב ,2001 תנשב תימינפה הריגהה
.שמש תיבו
ירועישב הדירי הלח תויושר -9ב ,הזע לבחבו ןורמושו הדוהיב תויושר 24 ןיבמ
.2000 תנשל האוושהב תימינפה הריגהה
תיצחמל בורקב תימינפה הריגהה ירועישב הדירי הלח תוידוהי-אל תויושרב
.(40) תויושרהמ
תנשל סחיב תימינפה הריגהה ירועישב רתויב ההובגה הדיריה הלח ןהבש תויושרה
.בגנב-הרערעו היקל ,הפיסכ ,הר'גא'גח-שאבט-היבעכ ןה 2000
תנשל סחיב תימינפה הריגהה ירועישב רתויב ההובגה היילעה הלח ןהבש תויושרה
.הדעסמו ןועבט תמסב ,הרוח ,ה"מסב ןה 2000
,הפיסכ ,הרוח ןה 2001 תנשב תיברע הייסולכוא לש הריגהל תוירקיעה דעיה תויושר
.היקלו עיפי
,המאר ,תרצנ ןה 2001 תנשב רתויב הובגה ילילשה הריגהה ןזאמ היה ןהבש תויושרה
.םחפ-לא םואו ןינ'חס
2001 (יטרפ םיעסונ בכר) םייעונמה בכרה ילכ רפסמ
תורחבנ תויושרב םיבשות ףלאל עונימ תמר
עונימ תמרתושרעונימ תמרתושר
הכומנההובג
64הפיסכ589 ןויבס
64טהר492והירמש רפכ
61ןועמש ינב481רמוע
60םולש-בגש475לעפא
55לאונמע458ופי-ביבא לת
39רתיב
תיליע
411ןורשה תמר
38בגנב-הרערע272הפיח
27ןיעידומ
תיליע
164םילשורי
,2001 תנשב םיבשות ףלאל בכר ילכ 224 לע הדמעש ,תיצרא ללכה עונימה תמרב
.2000 תנשל האוושהב םיזוחא 2.5 לש לודיג לח
הייסולכואב תונייפאתמ תיצראה המרהמ ההובג עונימה תמר ןהבש תויושרה ,יופצכ
ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעמ ןהבש תויושרבש דועב ,הובג ימונוקא-ויצוס דמעמ תלעב
.הכומנ עונימ תמר תדדמנ
עונימה תמרב הדירי הלח תוידוהיה תויושרה 181 ןיבמ -19%כב ,תוידוהיה תויושרב
2000 תנשל האוושהב עונימה תמרב רתויב תולודגה תודיריה .2000 תנשל האוושהב
. לעפאו רדא רה ,לדגמ ,לאומש תעבג ,ןויבסב ויה
חתפ ,הלעמה דוסיב ויה 2000 תנשל האוושהב עונימה תמרב רתויב תולודגה תוילעה
.אבס רפכו (הבשומ) תרנכ ,הווקת
.2000 תנשל האוושהב עונימה תמרב לודיג לח תוידוהי-אלה תויושרה לכב
ש'ג תויושרב ויה 2000 תנשל האוושהב עונימה תמרב רתויב םיהובגה לודיגה ירועיש
.איליעמו ת'ג ,שיפרוח ,הרערע ,אכרי ,(בלח שוג)
שוג) ש'גו אמכ רפכ ,איליעמ תויושרב ויה 2001 תנשב רתויב תוהובגה עונימה תומר
עונימ תומר) (בלח
טהר ,םולש-בגש ,בגנב-הרערע תויושרב ויה רתויב תוכומנה וליאו ,(208-248
.(38-64 עונימ תומר) הפיסכו

ךוניח
א"סשת םידומילה תנשב ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחב תותיכב םידימלת
םהבו רפס יתב 3,663 ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחה תכרעמ הליעפה (2000/2001)
םידימלתה עצוממ .םידימלת ףלא -1,329.2כ ודמל ולא תותיכב .תותיכ ףלא -50כ
.2000 תנשל המודב ,התיכל םידימלת 27 לע דמע ץראה לכב התיכל
דוסי ,םיבשה תומרב התיכל םידימלת לש הכומנ תופיפצ האצמנ תוימוקמה תויושרב
.(ןהמ תחא לכב התיכל םידימלת -16ל 9 ןיב) ןומרחה תואובמו לאנבי ,רמת ,הלעמה
לאסכאו םורכ-לא ד'גמ ,תינרוא ,תוער-םיבכמב המשרנ ההובג תופיפצ ,תאז תמועל
.(ולא תוימוקמ תויושרמ תחא לכב התיכל םידימלת -34ל 33 ןיב)
לע דמעו ,(1999/2000) ס"שת תנשל האוושהב -11%ב לדג בי תותיכ ידימלת רפסמ
.םידימלת 91,113
ללכה םיאכזה זוחא בי תותיכ ידימלת לכ ךסמ תורגב תדועתל םיאכזה זוחא
א"סשת תנשב דרי יצרא
.(56.3%) ס"שת תנשל האוושהב 55%
,(84.4) התרפא ,(86.1) הנקלאב רתויב הובגה םיאכזה זוחא םשרנ א"סשת תנשב
ן'ג תיבב םשרנ רתויב ךומנה םיאכזה זוחא .(82.0) רובת רפכו (82.1) תוער-םיבכמ
לע םיאכזה זוחא דמע תולודגה םירעב .(33.8) שוג ובאו (33.9) הפיסכ ,(34.6)
.ופי-ביבא לתב -63.1ו הפיחב 65.2
ךסמ תואטיסרבינואה לש ףסה תושירד תא ורבעש תורגב תדועתל םיאכזה זוחא
-44.2%ל א"סשת תנשב לדג יצרא ללכה םיאכזה זוחא בי תותיכ ידימלת לכ
.(41.5%) ס"שת תנשל האוושהב
(80.6) ריאי בכוכ ,(81.1) תוער-םיבכמב רתויב הובגה םיאכזה זוחא םשרנ א"סשת תנשב
רובת רפכו
.(7.6) היקלו (8.7) הפיסכ םיבושייב םשרנ רתויב ךומנה םיאכזה זוחא .(78.0)

2001 םילוח תופוקב םיחטובמ
תורחבנ תויושרב םילוח תופוקב םיחטובמ תוגלפתה
םיזוחא
םילוח תפוקלכה ךסתושר
תדחואמתימואליבכמתיללכ
10.91023.555.6100יצרא ללכ
0.32.7295100ןאש תיב
3.31.40.594.7100שוג ובא
130.13.983100םחפ-לא םוא
28.714.79.746.9100םילשורי
6.1742.544.4100ופי-ביבא לת
6.45.334.553.8100הפיח
10.17.236.446.2100ןושאר
ןויצל
תמגמ תכשמנ םלוא ,רתויב הלודגה הפוקכ הדמעמ לע תרמוש ןיידע תיללכ םילוח תפוק
תמגמב אצמנ יבכמ םילוח תפוק לש יסחיה הקלחש דועב תאז .יסחיה הקלחב הדיריה
.םצמטצמ תיללכ םילוח תפוק ןיבל הניב רעפהו ,היילע
.ולא םילוח תופוק יתש לש יסחיה ןקלחב ריעז לדבה םייק ופי-ביבא לתב

2001 (שדוחל עצוממ) הלטבא ימד ילבקמ
תורחבנ תויושרב הלטבא ימד ילבקמ
שדוחל עצוממ
יוניש
םיזוחאב
האוושהב
2000-ל
ילבקמ רפסמ
הלטבא ימד
(םיפלאב)
תושר
2.7104.7ךס - יצרא
לכה
23.96.69ופי-ביבא לת
2.24.72עבש ראב
144.68םילשורי
3.1-4.03דודשא
15.0-4.01הפיח
5.73.29הינתנ
8.93.17ןושאר
ןויצל

,עבש ראב ,ופי-ביבא לת תולודגה םירעב םשרנ הלטבא ימד ילבקמ לש הובג רפסמ
.דודשאו םילשורי
רוא םיבושייב ומשרנ םיבשות ףלאל הלטבא ימד ילבקמ לש רתויב םיהובגה םירועישה
.(31.4-34.8) תורדשו ימולש ,תילילגה רוצח ,הנומיד ,הימחנמ ,אביקע

2001 םידלי תואבצק ילבקמ
2000 תנש תמועל יוניש זוחא םידלי תואבצק ילבקמ םידלי
םיזוחאתושרםיזוחאתושר
רתויב הלודגה הדיריהרתויב הובגה לודיגה
9.5לדגמ107.4דעלא
8.8לאונמע39.3ןיעידומ
תיליע
6.6רדא רה32.9ןיעידומ
תורמל 2000 תנשל האוושהב םידלי תואבצק ילבקמ םידליה רפסמ דרי רדא רהב
.בושייב הייסולכואה לודיג

םידלי תואבצק ילבקמ םידלי לש הובג רפסמ ןהבש תויושר
(םידלי 50,000 לעמ)
םידלי תואבצק ילבקמ 
5 תונב תוחפשמב םידלי
רתויו םידלי
(םיזוחא)
- םידליבושיי
לכה ךס
(םירפסמ םיטלחומ)
41264,063םילשורי
681,180ופי-ביבא לת
5667,446קרב ינב
665,643הפיח
1661,206עבש ראב
2057,336דודשא
356,049ןושאר
ןויצל
950,547הווקת חתפ
ךא ,תויושרה ןתוא ורתונ םידלי תואבצק ילבקמ לש הובג רפסמ ןהבש תויושרה תצובקב
םידליה לכ ךס גורידב התלע דודשא 2000 תנשל האוושהב ןהיניב גורידב יוניש לח
.ישישה םוקמל ינימשה םוקמהמ
-2001ב הלע הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ רועיש הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ
בכוכ ,ןויבס ,תוליגמ ,הלעמה דוסי ,רדא רה .םיבשות ףלאל שפנ -73.1ב םכתסהו
ילבקמ רועיש ןהבש תויושרה םע ונמנ תוליא לבחו הירא תיב ,תוער-םיבכמ ,ריאי
.(ןהמ תחא לכב 0.0-0.8) םיכומנה ןיב אוה םיבשות ףלאל הסנכה תחטבה תלמג
םע ונמנ הפיסכו טהר ,עבש לת ,אדנמ רפכ ,הרוח ,היקל ןוגכ ,תוידוהי-אל תויושר
םיהובגה ןיב אוה םיבשות ףלאל הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ רועיש ןהבש תויושרה
.2000 תנשל המודב ,(ולא םיבושיימ דחא לכב -267-351כ) ץראב רתויב

2001 םירוגמל םימ תכירצ
תוימוקמ תוצעומבו תויריעב םירוגמל םימ תכירצ
שפנל ק"מתושרשפנל ק"מתושר
הכומנה הכירצה
רתויב
ההובגה הכירצה
רתויב
29.4אתאעקוב383.5ןויבס
29.3תאדי'גונ-הנייעוב257והירמש רפכ
28.2עימס-ארסכ133.6הניפ שאר
25.8הרערע129.6רמוע
דדמ תולעב תוימוקמ תוצעומ ןה רתויב ההובגה םימה תכירצ ןהבש תויושרה
רזגמב תוימוקמ תוצעומ ןה רתויב הכומנה הכירצה ןהבש תויושרה .הובג ילכלכ-יתרבח
.ךומנ ילכלכ-יתרבח דדמ תולעב ידוהי-אלה


2001 םדאל םויל תלוספ
תוימוקמ תוצעומבו תויריעב םדאל םויל תלוספ
שפנל תומכתושרשפנל תומכתושר
םרגוליקבםרגוליקב
  
רתויב הכומנה תומכהרתויב ההובגה תומכה
תויריע
0.5טהר3.1תליא
0.5לאירא2.9ופי-ביבא לת
תוימוקמ תוצעומ
0.5ןיעידומ
תיליע
6.8ןויבס
0.5רס'ג
אקרז-א
4.9הלעמה דוסי
0.4הרוח3.9הניפ שאר
:תורעה
.לעופב הדידמ העצוב אל ןהבש תויושרל בושיחה תטיש התנתשה 2001 תנשב -
.לעופב הדידמ העצבתה ןהבש תויושרל קר םיסחייתמ םינותנה -

ןיב סחיה ןהבש תויריע ןה רתויב ההובגה איה בשותל תלוספה תומכ ןהבש תויריעה
זכרמ ןתויה לשב םא ,הובג אוה ןהב תררוגתמה הייסולכואל ןהב ההושה הייסולכואה
.(תליא) תוריית זכרמ ןתויה לשב וא (ופי-ביבא לת) םיקסע

2001 ביצקת עוציב ינותנ
ליגרה ביצקתהמ תוימצע תוסנכה זוחא
זוחאתושרזוחא תושר
רתויב ךומנה זוחאהרתויב הובגה זוחאה
8היקל93ןויבס
8היירגנז-אבוט91והירמש רפכ
9הפיסכ90רמת
9הרוח85 ופי-ביבא לת
תוסנכהבו הובג ימונוקא-ויצוס דדמב תונייפאתמ ההובג תימצע הסנכה ןהבש תויושר
תופתתשה ינותנב הכופה הנומתה .הייסולכואה לדוגל סחיב םיירחסמ םיתורישמ תוהובג
.ליגרה ביצקתה תוסנכהל סחיב הלשממה
שפנל תוסנכה 2001 ליגר יתלב ביצקת
םילקש תושר
ההובגה הסנכהה
רתויב
11,918תוליגמ
8,183הלוטמ
5,640הלעמ
םירפא
םירבסהו תורדגה .ג


יללכ .1ג
לש תבשחוממ תוליעפב רוזעל ידכ רקיעב התנבנ םיבושייה ילמס תכרעמ :בושיי למס
איה תכרעמה .הנידמה יבשות לש ןעמה ימושירו םינפה דרשמב ןיסולכואה םשרמ ךרעמ
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידיב תלהונמו תימניד
יפ-לע .לארשי תנידמ לש תימשרה תילהנימה הקולחה יפל ורדגוה תוזוחמה :זוחמ
.תופנ -15ל םיקלוחמה תוזוחמ 6 ץראב םימייק וז הקולח
ירוזא ופסונ -1972ב לחה ,םהיתופנו לארשי תנידמ לש תוזוחמה תשש לע ףסונ :רוזא
םיאצמנה םתייסולכואו םיידוהיה םיבושייה תא ןייפאל ידכ הזע לבחו ןורמושו הדוהי
הקולחה יפל ורדגוה הזע לבחו ןורמושו הדוהי ירוזא .ולא םירוזאב
.יחרזאה להנימב הגוהנ התייהש תיביטרטסינימדאה
יגוס השולש ןיב םיניחבמ םיילהנימו םייקוח םירדסהל םאתהב :ילפיצינומ דמעמ
:תוימוקמ תויושר
.הייריע לש דמעמ לביקש ,דבלב דחא בושיי לש תימוקמ תושר :הייריע.1
לש דמעמ ול ןיאש ,דבלב דחא בושיי לש תימוקמ תושר :תימוקמ הצעומ.2
.הייריע
ימוחתב םיללכנ םימעפל .םידחא םיירפכ םיבושיי תללוכ :תירוזא הצעומ.3
הצעומב תללכנ) הירסיק :המגודל ,םיינוריע םיבושיי םג תירוזא הצעומ
לעפא תמר ,(דול קמע תירוזאה הצעומב ללכנ) ד"בח רפכ ,(למרכה ףוח תירוזאה
דעומב םילבקמ ולא םיינוריע םיבושיימ קלח .(לעפא תירוזאה הצעומב תללכנ)
.תימוקמ הצעומ לש דמעמ רתוי רחואמ
םיתורישה זכרמ תאו םידרשמה תא ללוכ :תירוזא הצעומ לש ידוקפת זכרמ
תוצעומב וליאו ,דחא ידוקפת זכרמ שי תוירוזאה תוצעומהמ קלחב .םיילפיצינומה
םע סיכה תפמב ןמוסמ ידוקפתה זכרמה .רתוי וא םיזכרמ ינש םימייק תורחא תוירוזא
.תופמה קרפב ףסונ טוריפ
םיאצמנ ,רמולכ ,ילפיצינומ דמעמ ירסח םהש םיבושיי השיש םנשי הלא לע ףסונ
,ילע סאר ,תובא הוונ ,לארשי הווקמ ,םילג רפכ) תילפיצינומ תושרל ךייש וניאש חטשב
.(ינשו דיבר
ירתיה ןתמ היתויוכמס ראש ןיב .היינבלו ןונכתל תימוקמ הדעו :היינבו ןונכת תדעו
תושר לש םוחת לולכל לוכי ןונכת בחרמ .תלעופ איה ובש ןונכתה בחרמב היינב
(תודחא תויושר לש םימוחת) הזכ הרקמב .תודחא תויושר לש םימוחת וא תחא תימוקמ
ץוחמ אצמנה חטש םג לולכל לוכי ןונכת בחרמ ."תיבחרמ ןונכת תדעו" תארקנ הדעווה
תשמשמ ,ןונכתל תימוקמ הדעו םהל ןיאש םיחטשב .תמיוסמ תימוקמ תושר לש םוחתל
ןונכת בחרמ" הנוכמ הזכ חטש .תימוקמ הדעווכ םג היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה
."ילילג
ילכלכ-יתרבח לוכשא

םינפה דרשמ תנמזה יפ-לע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב הנורחאל ךרענש רקחמב
ושבוג ,הייסולכואה לש תילכלכ-תיתרבחה המרה יפל תוימוקמה תויושרה ןויפא אשונב
:ןמקלדכ םידדמ ינש
תועצמאב :תוימוקמה תוצעומהו תויריעה 210 רובע ילכלכ-יתרבח דדמ.1
,םיינגומוה (תוצובק) תולוכשא -10ל תוימוקמה תוצעומהו תויריעה וגווס דדמה
.רתויב ההובגה תילכלכ-תיתרבחה המרה תא ןייפאמ 10 לוכשא םהבש
,םיצוביק תוללוכה ,תוירוזאה תוצעומה 54 רובע ילכלכ-יתרבח דדמ.2
דדמה .םירחא םיירפכ םיבושייו םייתליהק םיבושיי ,םייפותיש םיבשומ ,םיבשומ
תויושרה ראש תמועל דחוימה ןייפוא לשב דרפנב בשוח תוירוזא תוצעומל
תולוכשא -10ל הטיש התואב וגווס תוירוזאה תוצעומה םג .תוימוקמה
ףסונ .תוירוזאה תוצעומה רזגמ ךותב יתאוושה הדימ הנק םיווהמה םיינגומוה
תויריעה לש תולוכשאל תוירוזאה תוצעומב תולוכשאה לש המאתה הכרענ ,ךכ לע
ללכ ךותב יתאוושה הדימ הנק תווהמ המאתהה תואצות .תוימוקמה תוצעומהו
.(בלושמ) םאתומ לוכשא :תרתוכה תחת תוימוקמה תויושרה
תנשל םיסחייתמה ,םירחאו םיילהנימ תורוקממ םינתשמ ינותנ לע וססבתה םידדמה ינש
תנש ףוסל ונכדוע תוירוזא תוצעומל םיבושייה ךוישו ילפיצינומה דמעמה) 1999
.תומדקתמ תויטסיטטס תוטיש תועצמאב ובשוחו (2000
םימוחתהמ םינתשמ 14 סיסב לע בשוח תוימוקמה תוצעומהו תויריעה רובע דדמה
הכימת ,הסנכה ,הדובע חוכ תונוכת ,עונימ תמר ,ךוניח ,היפרגומד :הלאה םייטנוולרה
.תואלמגו
טעמל ,םימוחת םתואמ םינתשמ 9 סיסב לע בשוח תוירוזאה תוצעומה רובע דדמה
.תוירוזא תוצעומל םימיאתמ םניאש תואלמגו הכימת ,הדובע חוכ תונוכת לש םימוחתה

תוירוזא תוצעומב םיקחרמ עצוממ
הצעומ לכ רובע ,םיבושייה רפסמב קלוחמ םיקחרמה םוכס אוה םיקחרמה עצוממ
.תירוזא
לש ידוקפתה זכרמה לא בושייה זכרממ קחרמה אוה יסיסבה ןותנה :םיקחרמה םוכס
רובע ,ולא תודוקנ יתש ןיב םימייקה םירצקה שיבכה ילולסמ יפל ,תירוזאה הצעומה
.הצעומ לכו בושיי לכ
רטמודיפס תודידמ תועצמאב -1993-1994ב עצובש דחוימ טקיורפב ודדמנ םיקחרמה
.דבלב םיישעמ םינוכדע ועצוב זאמ .תועיסנב
םיבושייה יגוויס
:הלאה םיאנתה תא םייקמה ,תועיבקב סלכואמ םוקמ : בושיי
.רתוי וא םירגוב 40 תועיבקב וב םירג.1
.ימצע להנימ לעב.2
.רחא בושיי לש ילפיצינומה םוחתב אצמנ וניא.3
.ותמקה תא ורשיא ןונכתה תודסומ.4
תורדגהה יפלו לעופב בצמה יפל ,רשפאה לככ ,העבקנ בושייה תרוצ :בושיי תרוצ
.ןיד יפ-לע בושיי לש ודמעמ לע ךילשהל ידכ וז העיבקב ןיא .ןלהלש
.םיירפכ םיבושייו םיינוריע םיבושיי :תוירקיע תוצובק יתשל םיקלחנ םיבושייה
.בושייה לדוג לע תססובמ םהיניב הנחבהה
יפל תוצובקל םיגווסמו ,רתויו םיבשות 2,000 םיללוכ :םיינוריע םיבושיי
.םלדוג
בושייה תורוצ יפל םיגווסמו ,םיבשות -2,000מ תוחפ םיללוכ :םיירפכ םיבושיי
:הלאה
תוכז ול שיו ,תיפותיש הדוגאכ ןגרואמה ,ירפכ בושיי (יפותיש רפכ תוברל) בשומ
לש בושיי והז .(לארשי יעקרקמ להנימב הז חנומ תועמשמ יפל) תויאלקח תולחנל
רוצייהמ קלח .תיאמצע תילכלכ תושי איה ןהמ תחא לכ רשא ,תויתחפשמ תודיחי
.םיבשותה ידיב תעבקנ ףותישה תמרו ,תיפותישה הדוגאה ידיב אוה ילכלכה להנימהמו
וליאו ,ףתושמב םיעצובמ קווישהו רוצייה ובש ,יפותיש ירפכ בושיי יפותיש בשומ
.יטרפ ןפואב תעצבתמ הכירצה
סיסב לע םינגרואמ הכירצהו קווישה ,רוצייה ובש ,יפותיש ירפכ בושיי ץוביק
.יפותיש
בושיי לש ילפיצינומה םוחתב לולכ וניאש ,בושיי לש תונוכת לעב דסומ ידסומ בושיי
.רחא
תולחנל תוכז ול ןיאש ,תיפותיש הדוגאכ ןגרואמה ירפכ בושיי יתליהק בושיי
ילפיצינומה ,ינכרצה ,ינרציה) תיפותישה הדוגאה לש הלועפה ימוחת ובשו ,תויאלקח
.םיבשותה ידיב םיעבקנ הפקיהו (יתרבחהו
לחה .(ןלהל האר) "רחא ירפכ בושיי" הצובקב וז הצובק הללכנ 1995 דקפמל דע
.דרפנב תגווסמ םייתליהקה םיבושייה תצובק ,1995 דקפמב
זכרמ .םיירפכ םיזכרמ םג םירחאה םיירפכה םיבושייב וללכנ 1991 דע ירפכ זכרמ
םיבושיי המכל םייתיישעת םילעפמ וא םיתוריש זכרמה ירפכ בושייכ רדגוה ירפכ
הצובקכ הרידגהל השקו וז הצובקב םיבר םייוניש ולח הנורחאל .ותביבסב םיירפכ
וחתפנ םקלחו םייתליהק םיבושייכ ורדגוה םיירפכה םיזכרמהמ קלח .תדרפנ
."רחא ירפכ בושיי" הצובקב םילולכ וראשנו תובשייתהל
יגוסמ דחאב ללכנ וניא רשאו םיבשות -2,000מ תוחפ ובש בושיי רחא ירפכ בושיי
.ליעל וטרופש םיירפכה םיבושייה
היפרגומד .2ג
תדו הייסולכוא תוצובק
םיבושיי קר תללוכ הייסולכואה ירזגמה ליפורפב :(2001 ףוס) לכה ךס הייסולכוא
ירסח םיבושיי םג תללוכ הייסולכואה יצראה ליפורפב וליאו ,ילפיצינומ דמעמ ילעב
.ילפיצינומ דמעמ
ןדמעמ תא תוימוקמ תוצעומ שולש וניש 2001 תנשב :הייסולכואה לודיג זוחא
םיירזגמה םיליפורפב הייסולכואה לודיג יזוחא .הייריעל תימוקמ הצעוממ ילפיצינומה
.2001 תנש לש ילפיצינומה דמעמה יפל ובשוח תוימוקמה תוצעומה לשו תויריעה לש

םשרמב םידוהיכ םימושרה תא תללוכ "םירחאו םידוהי" תייסולכוא :םירחאו םידוהי
םיגווסמ םניא םבור רשא ,םידוהי םניאש םהיתוחפשמ ינבו םילוע םע דחי ןיסולכואה
.םירצונכ םימושר םתצקמו ןיסולכואה םשרמב תד יפל
ליגה תוצובק יזוחא .ןדמואה ךיראת דע םדאל ואלמש תומלשה םינשה רפסמ :ליג
.הייסולכואה לכ ךס ךותמ םיבשוחמ
תיעבט העונת
םשרמבש םיישיאה םיטרפה לע םיססובמ תוריטפו תודיל לע םינותנה :התומתו הדולי
:הלאה םיספטב םיעיפומה םיטרפ לע ןכו םיבשותה
;"יח תדיל תעדוה"-
;"תמ רבוע תדיל לע העדוה"-
."הריטפ תעדוה"-
וא) הדילה העריא ובש דסומל יארחאה לע לטומ ,1965 ןיסולכואה םשרמ קוחל םאתהב
לע עידוהל ,(רחא םוקמב הדילה העריא םא תדליימה וא אפורה ,דולייה ירוה לע
לע הלח הריטפ לע העדוה תבוח .עוריאה ןמ םימי 10 ךות םינפה דרשמל הדילה
לע אפור ןיאבו ,תוומה רבד תא עבקש אפורה לע ,הריטפה העריא ובש דסומל יארחאה
.הריטפה ןמזמ תועש 48 ךות ,הריטפה ןמזב חכונה
לבחו ןורמושו הדוהי ירוזא ללוכ) לארשיב ועריאש תודיל םיללוכ תודיל לע םינותנה
םיללוכ םניא םינותנה .תילארשי תוהז תדועת לעב אוה תוחפל םירוהה דחא םא (הזע
.לארשי יחרזאל ל"וחב ועריאש תודיל
םניאו חוכב םילוע לשו םיעובק םיבשות לש תוריטפ םיללוכ תוריטפ לע םינותנה
םירז םידבוע לש וא םיריית לש ,ל"וחב םיהושה םילארשי לש תוומ ירקמ םיללוכ
.ץראב םירטפנה
.םאה לש םירוגמה בושיי יפל עבקנ :הדילה בושיי
.רטפנה לש הנורחאה ותבותכ יפל עבקנ :הריטפה בושיי
.הנשב תוריטפ ןיבל יח תודיל ןיב שרפהה :יעבט יוביר
לש עצוממה יפל ובשוח תימוקמ תושר לכב םיבשות -1,000ל יעבט יוביר ירועיש
לכ ךסב קלוחמ ,םייתנשב תוריטפ תוחפ תודילה לכ ךס ,ונייהד) תונורחאה םייתנשה
.(םינש ןתואב הייסולכואה
ןזאמו (תוריטפ תוחפ תודיל) יעבט יוביר םה העובקה הייסולכואה לש יונישה יביכר
.הריגה
תנש דע .תד ינוקיתו תד יוניש ןזאמ ףסונ ביכר םייק תד יפל הייסולכואה תקולחב
לודיג לכ ךסב קר ללכנ אוה 1996 תנשב לחה .הריגהה ןזאמב הז ביכר ללכנ 1995
.הייסולכואה
הריגה תועונת
הנשב ונממ םיאצויה רפסמ ןיבל בושייל םיסנכנה רפסמ ןיב שרפהה :הריגה ןזאמ .1
םילועל וא םילועל םדמעמ תא ונישש םיריית ,חוכב םילועו םילוע ללוכ .תירדנלק
ובשש םיעובק םיבשות ,םירזוח חוכב םילוע ,תוחפשמ דוחיא םשל תוסינכ ,חוכב
הלא לכמ .םילוע םיחרזאו ל"וחב םישדוח -12מ הלעמל לש הייהש ירחא לארשיל
.ל"וחל ואציש חוכב םילועו םישדוח -12מ הלעמל ל"וחב םיהושה םיבשותה תא םיתיחפמ
ונפוה וילאש ןושארה בושייל םיסחייתמ םינותנה :םילוע לש הנושאר תועקתשה .2
.(תימינפ הריגה) םיבושיי ןיב הריגהב ללכנ םירחא םיבושייל םילוע לש רבעמ .םילועה
.םילוע םיחרזא ללוכ וניא ןותנה
.(בושייל בושיימ יוניש) הנידמב םיבשות לש םירוגמה םוקמ יוניש :תימינפ הריגה .3
ץבוק ךותמ ושענש םידוביעה לע םיססובמ םיבושיי ןיב תימינפ הריגה לע םינותנה
לע םיבשותה תועדוה יפ-לע םינפה דרשמב םיבשותה םשרמב ומשרנש יפכ ,םייונישה
ייוניש םיללוכ לבא ,םילוע לש הנושאר תועקתשה םיללוכ םניא םינותנה .תבותכ יוניש
.םילוע לש תבותכ
החוורו רכש .3ג
הלטבא ימד ילבקמ
תוריש ךרד הדובע שפיחו ריכש היהש לטבומ יאכז הלטבא ימדל :הלטבא ימד ילבקמ
ול ואלמ םרטשו הנש 20 ול ואלמש ,קוחב רדגומכ הרשכא תפוקת םילשהש ,הקוסעתה
םישדוחה רפסמב לדבה אלל ,םיאכזה לכ םילולכ הלטבא ימד ילבקמ ןיב .הנש 65
.םולשתה תא ולביק םה םרובעש
לש תיברמ הפוקת רובע הלטבא ימד םולשתל יאכז לטבומ ,הלטבא חוטיב קוח יפ-לע
רפסמ תא תוצמל לוכי אוה .וידלי רפסמלו וליגל םאתהב ,םוי175 וא 138 וא 100
ימדל םיאכז םיררחושמ םילייח .ולש הלטבאה תליחת דעוממ הנש ךשמב הלאה םימיה
הלטבא ימד םולשתל םרובע תיברמה הפוקתה .הרשכא תפוקתב םיבייח םניאו הלטבא
2000 ראוניב קר הפסוותה םוי 100 לש הירוגטקה יכ ןייצל שי .םוי 70 איה
תרגסמב קוח יוניש תובקעב תאז ,םהב םייולת 3 םהל ןיאש 35 ליגל תחתמ םילטבומל
.םירדסהה קוח
הרשכהל סרוקל הקוסעתה תוריש ידי-לע חלשנש לטבומ ,הלטבא חוטיב קוח יפ-לע
הז לטבומ .ןמז תלבגה אלל ,סרוקב ףתתשמ אוה דוע לכ הלטבא ימדל יאכז תיעוצקמ
םירחאה םילטבומה לככ ףטוש ןפואב םשרנ וניאו הקוסעתה תורישב בצייתמ וניא
ןיב םיללכנ םניאו הדובע ישפחמ םניא תיעוצקמ הרשכהב הלטבא ימד ילבקמ רמולכ
.םיקסעומ יתלבה ןיב וא הדובעה ישרוד
ימד ילבקמ ןיינמב :תאזה הרדגהה יפ-לע הפלחוה הלטבא ימד ילבקמ ינותנ תרדס
םיאכז ויהש םילטבומ םיללכנ אל .הלטבא ימד לעופב ולביקש ימ קר םיללכנ הלטבא
הנתמה ימיב םילטבומ רקיעב ויה הלא) לעופב םולשתל םיאכז ויה אל ךא הלטבא ימדל
םיכישממ םהו ,םתלטבא תנש המייתסה םרט ךא םולשתל םתואכז וצימש םילטבומ וא
תיעוצקמ הרשכהב בלתשהל תינורקע םילוכי םה ךכיפלו הקוסעתה תורישב בצייתהל
.(הלטבא ימד לבקלו
.2001 תנשב ישדוח עצוממ םה םוסרפב םינותנה
םיראשו הנקז תבצק ילבקמ
רבגל ימואלה חוטיבה קוח יפל 1.4.1957 זאמ םיחטובמל תמלושמ :הנקז תבצק
ורבצו ימואל חוטיבב םיחטובמ ויה םא ,65 ליגל העיגהב השיאלו 70 ליגל ועיגהב
הבצקה תא םימלשמ הסנכה ינחבמ יפלו םימיוסמ םיאנתב) הבצקב הכזמש הרשכא תפוקת
אוה דיחיל הבצקה הבוג .65 ליגב לחה הלמגל תיאכז תיב תרקע השיא .(םדוק םינש 5
.קשמב עצוממה רכשהמ 24% גוזלו ,קשמב עצוממה רכשהמ 16%
יאנתב ,השירפ תייחד תפסותו קתו תפסות תמלושמ ,תיסיסבה הבצקה לע ףסונ
.םיכזמה םיאנתה םיאלמתמש
,םיחטובמה ינמלאל הבצק םימלשמ -1955ב לחה ,קוחה יפל :םיראש תבצק ילבקמ
.םיחטובמ ויה םא ,םינורחאה לש םתריטפ רחאל
דסומה דקפומ ,1982 ראוניב ףקותל סנכנש ,הסנכה תחטבה קוח יפל :הסנכה תחטבה
הדובע תלוכי תרסחו הסנכה תטועמ הייסולכוא לש הסנכהה תחטבה לע ימואל חוטיבל
תונמלאו םישישק לש ןכו ,דעס תכימתל תיאכז התייה רבעבש ,(הדובעה יליגב הקלח)
ךסל םיסחייתמ תויושרה ליפורפב םיעיפומה םינותנה .תילאיצוס הבטה רבעב ולביקש
.דבלב הדובעה יליגב הסנכה תחטבה תלמג םילבקמה (החפשמב םידלי ללוכ) תושפנה לכ
.םיראשו הנקז תבצקל םיאכזה לכ ךסמ זוחאכ םיעיפומ תונמלאהו םישישקה
םייולתו הדובעמ תוכנ ,תודיינ ,תיללכ תוכנ ,דועיס תלמג ילבקמ
,רתויו 65 וליגש רבגו רתויו 60 הליגש השיא םה דועיס תלמגל םיאכז :דועיס תלמג
וא םוי-םויה תולועפ בור לש ןעוציבב תלוזה תרזעב ןיטולחל וא הבר הדימב םייולתה
.הליהקב םיררוגתמה םישישקל קר תנתינ הלמגה .החגשהל םיקוקזה וא ,ןלוכ לש
זוחא 100 לש המרב :תויסיסב תומר יתשב דועיס יתוריש םינתינ הלמגל םיאכזל
,וז הבצק לש הכרעמ זוחא 150 לש המרבו דיחיל האלמ תוכנ תבצק לש הכרעמ
.תלוזב שישקה לש ותולת תדימל םאתהב
וא ילכש ,ינפוג יוקילמ האצותכ רשא ,חטובמל תמלושמ וז הבצק :תיללכ תוכנ תבצק
ול ןיא :הלאמ דחא וב םייקתמ ,הדילמ םומ אוהש וא הנואתמ ,הלחממ עבונה ישפנ
רכשהמ זוחא -25מ הכומנ לעופב ותורכתשהו די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל רשוכ
-50ב ,יוקילה בקע ,ומצמוצ לעופב ותורכתשה ןכו רכתשהל ורשוכש וא ,קשמב עצוממה
.רתויו זוחא
,רצואה םע םכסה יפ-לע תודיינב םילבגומל תמלושמ תודיינ תלמג :תודיינ תלמג
זוחא -40מ ההובג תודיינב ותולבגומ תגרדש הכנל הנקמ םכסהה .רצואה דרשמ יפסכמ
ותולבגומ תגרדו ומצעב גהונ וניאש הכנל וא ,ףקות-רב הגיהנ ןוישיר לעב אוהו
:הלאה תויואכזה תא ,זוחא 60 תוחפל איה תודיינב
.םיוסמ תויוכז חתפמ יפל ,יעונמ בכר לע םילחה םיסמה יוסיכל תדמוע האוולה(1
.םיפסונ םימיוסמ םיאנתב ,תולבגמה זוחא יפל תמלושמה ,תישדוח תודיינ תבצק(2
תגרדב הכנ ראשנ ךכמ האצותכו ,הדובעב עגפנש הכנל תמלושמ :הדובעמ תוכנ תבצק
םאתהבו העיגפה ברע ורכשל םאתהב תבשוחמ וז הבצק .זוחא -20מ הלעמל לש תוכנ
.ולש תוכנה זוחאל
הלאלו הדובעב העיגפ בקע רטפנ וא גרהנש חטובמ יראשל תמלושמ :םייולת תלמג
ותעיגפ ברע חטובמה תסנכהב יולת םייולתה תלמג הבוג .םתסנרפל וב םייולת ויהש
.וב םייולתה רפסמבו
םילוחה תפוקב םיחטובמ
חוטיבב חטובמ לארשי תנידמב בשות לכש עבוק קוחה 1995 ראוניב דחאב לחה
.תואירב
רש ידיב הכ דע ורשואש םילוחה תופוק -4ל םיסחייתמ םינותנה :םילוח תופוק
.(יבכמו תדחואמ ,תימואל ,תיללכ תואירב יתוריש) תואירבה
םינכדועמ תואירבה ץבוקב ולחש םייונישהו םתוגלפתה ,םילוחה תופוק ירבח רפסמ
.31/11/2000-1/12/2001 הפוקתל
בקע םימיוסמ םיבושייב הנשה ףוסב םיבשותה רפסממ הובג םיחטובמה רפסמש ןכתיי
.םושיר תוביס
םידלי ןיגב תואבצק םילבקמה םידליו תוחפשמ
תבכרומ תיתחפשמה הבצקה .הידלי ןיגב החפשמל תמלושמ םידלי תבצק :םידלי תבצק
ךרע יפל תבשוחמ הבצקה .החפשמב יאכז דלי לכ רובע תומלושמה תואבצקה ףוריצמ
ןכרצל םיריחמה דדמב לודיגה אולמל דומצ הז ךרע .קוחב עובקה הבצק תדוקנ
םיריכשה ללכל רקוי תפסות םימלשמש תע לכבו (ראוני) הנש לכ תישארב ןכדעתמו
.קשמב
םירקמל טרפ ,םידלי 3 דע ןהב שיש תוחפשמב ןושארה דליה תבצק הלטוב 1985 ילויב
הכומנ ותסנכהש וא ימואל חוטיבל דסומהמ הכזמ הלמג לבקמ החפשמה שאר םהבש
.עצוממה רכשהמ
ורזחוה 1993 סרמב לחה .ולא תוחפשמל ינשה דליה תבצק םג הלטוב 1990 טסוגואב
ב לחה .תוסנכה ןחבמ אלל ,דלי לכ רובע תוחפשמה לכל םידליה תואבצק ימולשת
ןיבל ןוחטיבה תורישב ותרישש תוחפשמה ןיב םידליה תואבצק הגרדהב וושוה -1994
.ותריש אלש הלא
ימואל חוטיבב םיחטובמה גוס
.הלעמו 18 ליגמ לארשי תנידמ יבשות לכ תא חטבמ ימואל חוטיבל דסומה
:םה םיירקיעה םיחטובמה יגוס
ריכש דבוע -
יאמצע דבוע -
.'וכו םילטבומ ,הבישי ידימלת ,םיטנדוטס ןוגכ ,הסנכה אלל חטובמ -
םיראש ,תיללכ תוכנ ,הלטבא ימד ןוגכ ,הדובעה ליגב תואבצק ילבקמ רחא חטובמ -
.דועו
דסומה לש םיבשחוממה םיצבקב הבצק ןובשח וא הייבג ןובשח להנתמ ולא םיחטובמל
(ולא םייטסיטטס םידוביעב לולכהו) תואירבה ץבוקל שורדה עדימה .ימואל חוטיבל
יצבוקו (ש"לג) םיריכש-אלמ הייבגה ץבוק ,רכשה ץבוק לש םגוויז רחאל לבקתמ
.תואירבה ץבוק םע ,תואלמגה
םיריכש לש עצוממה יתנשה רכשהו ישדוחה רכשה
הסנכה סמל םהינימל םייוכינ ינפל ,ריכשה דבועל םלושש שדוחל וטורב רכש :רכש
תורחא תופסותו תופסונ תועש רובע םימולשת ,דוסי רכש ללוכ רכשה .םירחא םייוכינו
.םיריכשל ומלושש (דועו העיסנ תבוצק ,תומלתשה לומג ,םיקנעמ ,תוימרפ) רכשל
היסנפ תונרק ןוגכ) תונרקל שירפמ קיסעמהש תוולנ תואצוה ללוכ וניא וטורב רכשה
.דועו ,םיקיסעמ סמל ,תואירב חוטיבלו ימואל חוטיבל ,(למג תופוק וא
תקולח ידי-לע לבקתמ :(ירדנלק שדוחל רכש) הנשה ךשמב שדוחל עצוממ רכש
לש םיירשפא הדובע ישדוח -12ב הנשה ךשמב םיריכשל ומלושש וטורב רכשה ימוכס
.הנשה
.ריכש דבועל קוחב עבקנש ילמינימה רכשה :םומינימ רכש
,2000 תנש עצוממ ןכרצל םיריחמה דדמ :תאזה החסונה יפל בשוח ילארה יונישה זוחא
.1999 תנש עצוממ ןכרצל םיריחמה דדמל קלחל
םיאמצעה לש הנשב שדוחל תעצוממ הסנכה
הלבקתה םרט תמיוסמ הנשב םא .המושה דיקפמ הלבקתהש המושל ללכ ךרדב הנווכה
דדמ לש לודיגה רועישב תפטושה הנשל "המדוק" תמייקש הנורחאה המושה ,המושה
יפ-לע וא תעבקנ םתסנכה ןכלו ,תומוש ןיא םיאמצעה ןמ זוחא -25כל .ןכרצל םיריחמה
.התונשלו הילע רערעל רשפאש ,דסומה לש העיבק יפ-לע וא ,תישיאה םתרהצה
,"תימלוגה" הסנכהה איה דסומה יצבוקב המושרה םיאמצעה תסנכה ,1995 תנשב לחה
.חוטיב ימדב תבייח הניא םא םג הדובעמ הסנכה לכ ,ונייהד
(יני'ג דדמ) םיריכשל ןויווש-יא דדמ
0 ןיב ענ דדמה לש וכרע .תוסנכהה תקולחב ןויוושה-יא תדימ תא דודמל דעונ הז דדמ
דדמה .טלחומ ןויווש-יא לע דמלמ 1 ךרעה וליאו טלחומ ןויווש לע הרומ 0 ךרעה ;-1ל
ומצע בושיחה .הייסולכוא לש תונוש תוצובק ןיב תוסנכהה ירעפ תא ךירעהל רשפאמ
עצוממה רכשה יפ-לע םיטרפה תוסנכה יפל הנותנה הייסולכואה ןוימ לע ססובמ
.שדוחל
ךוניח .4ג
רפסמו דומילה תותיכ רפסמ ,םידימלתה רפסמ ,רפסה יתב רפסמ לע םינותנ םיאבומ
.יברע ךוניחו ירבע ךוניח תללוכה ,ץראב ךוניחה תכרעמב התיכל עצוממה םידימלתה
יתב .םידחוימ רפס יתבו (םירכומו םיימשר) םיידוסי רפס יתב ללוכ :ידוסי ךוניח
התיכ דע) םייתנש-הנומשו (ו התיכ דע) םייתנש-שש רפס יתב םיללוכ םיידוסיה רפסה
.הרות ידומלת ללוכ .(ח
תוביטח) םייתנש-תלת םיינוכית רפס יתבו םייניב תוביטח ללוכ :ידוסי-לע ךוניח
םייביתנ-דח ,םיינוכית רפס יתבב .(בי-ט תותיכ) םייתנש-עבראו (בי-י תותיכ תונוילע
םייגולונכט ,םייאלקח ,םיינויע םילולסמב םידומיל םימייקתמ ,םייביתנ-ברו
.םיצוביקב ךשמה תותיכב ןכו םייעוצקמו
:ןוגכ) דחא ךוניח גרדמ רתויב םידומיל םהב םימייקתמש רפס יתב :רפס יתב תריפס
,(ןוכיתו םייניב תביטח :ןוגכ) דחא רפס תיב גוסמ רתויב וא (םייניב תביטחו ידוסי
ורפסנ לכה ךס תרושב וליאו ,דרפנב רפס תיב גוס לכב וא ךוניח גרד לכב ורפסנ
.דבלב תחא םעפ
תורגב תוניחבב ודמעש םידימלת :בי ידימלת לכ ךסמ תורגב תדועתל םיאכז זוחא
בשוחמ הז רועיש .םישרדנה תועוצקמב דומיל תודיחי 20 תוחפל ורבצו תוינרטניא
.בי תותיכ ידימלת ללכמ
אוה ןהב םיאכזה זוחא ,םיבשות -2,000מ רתוי ןהבש תויושרל םיסחייתמ םינותנה
.25 לעמ אוה ןהב בי תותיכ ידימלת לכ ךסו ,30%
לכ ךסמ תואטיסרבינואה לש ףסה תושירדב ודמעש תורגב תדועתל םיאכז זוחא
רבוע ןויצ תוללוכ ףסה תושירד ,תורגב תדועתל תואכזל טרפ :בי תותיכ ידימלת
דחא רבגומ עוצקמו תילגנאב דומיל תודיחי 4 ,הקיטמתמב דומיל תודיחי 3 לש המרב
.בי תותיכ ידימלת ללכמ בשוחמ הז רועיש .(תילגנא לע ףסונ)
אוה ןהב םיאכזה זוחא ,םיבשות -2,000מ רתוי ןהבש תויושרל םיסחייתמ םינותנה
.25 לעמ אוה ןהב בי תותיכ ידימלת לכ ךסו ,30%
.ירבעה ךוניחה תא קר םיללוכ םילשוריב תורגב תדועתל םיאכז יבגל םיבושיחה
.ילפיצינומ דמעמ אלל םיבושיי םיללוכ יצרא ללכה רזגמב ךוניחה ינותנ
רוידו היינב .5ג
ירוזאב םיידוהי םיבושייב היינבה תא ללוכ) ץראה לכב היינבה תא םיללוכ םינותנה
ויה ןהבש תורחבנ תוימוקמ תוצעומבו תויריעבו (הזע לבחבו ןורמושו הדוהי
.2001 תנשב רתויו םיבשות 12,000
דרשמ ,יוניבו ןונכתל תודעו :הלאה תורוקמהמ ולבקתה ץראה לכב היינבה ינותנ
תועצמאב היינבה יבלש רחא בקעמ ,תוימוקמ תויושר ,היינב תורבח ,ןוכישהו יוניבה
.הכשלה ירקוס
,םידרשמ ,םיקסע ,החראה ,םירוגמ :הלאה תורטמל תדעוימה היינבל םיסחייתמ םינותנה
םישדח םיניינבל םיסחייתמ םינותנה .יאלקח קשמו רוביצ תודסומ ,הכאלמו היישעת
םייונישמ האצותכ םינוקית .םימייק םיניינבל םירדחה רפסמב וא/ו חטשב תופסותלו
לש םינבמ םיללוכ םניא היינבה לש םינותנה ימוכיס .םיללכנ םניא םינבמב םיימינפ
.ל"הצ לשו ןוחטיבה דרשמ
.תויוליפכ יופינ רחאל ,ליעל ורכזוהש תורוקמהמ תוחוד לע םיססובמ היינבה ינדמוא
,תוימוקמה תויושרהמ חווידב רקיעב ,חווידב םייתנש דע לש רוגיפ שיש ןוויכ
לש םינדמוא ןכו רוגיפ ינדמוא םירכזנה תורוקמה ןמ םילבקתמה םינותנל םיפיסומ
ןמ קלחל רקיעב םיסחוימ תיקוח-אלה היינבה רובע םינדמואה .תיקוח-אל היינב
.םיידוהי-אלה םיבושייה
תחתמ יונבה חטשהו (תורוקמה) תוספרמה ,םיינוציחה תוריקה תא ללוכ :היינב חטש
.םידומעל
ירדח תללוכ הריד .רוידל דעוימה יערא וא עובק הנבמב םירדח תכרעמ וא רדח :הריד
.ןיינבה ךותב תורחא תוריד םע ףתושמ חטשמ וא בוחרהמ תדרפנ השיג הילא שיו תוריש

.תודוסיה תריפח תלחתה :היינב תלחתה
תא אלמל ןכומ ןיינבהו ינכטה ןבומב ןיינבה תיינב המלשוה רשאכ :היינב רמג
.וחטש תיצחממ רתויב שומישה לחוה רבכשכ וא ,ודיקפת
םילבקתמ ,ילוי דע יאמ םישדוחב ,הנש ידמ :הנונרא יבויח יפל םירוגמל תוריד
בייחה סכנ לכל .םיינוריע םיבושיי לש הנונראה יצבוק הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב
םניאש םיסכנה לכ ןושארה בלשב םיכונמ ולא םיצבקמ .תדרפנ המושר הנונרא ימולשתב
םהבש תודסומה בור יכ ןייצל שי הז רשקהב .תושרה תרדגה יפ-לע םירוגמל םישמשמ
םניא ,תוינוכית תוימינפו םיטנדוטס תונועמ ,תובא יתב ומכ ,םירייד םיררוגתמ
םיסכנה רפסמ לש תוריפס תולבקתמ בושיי לכב .םירוגמל םיסכנכ ללכ ךרדב םירדגומ
.םירוגמל םישמשמה
.2002 יאמ שדוחל םינוכנ הנונרא יבויח יפל תורידה רפסמ יבגל םינותנה
םיינוריע םיתורישו תויתשת .6ג
לועיתו בויב ,םימ תורוניצ ,םישיבכ
תוחוד לע םיססובמ ,לועיתו בויב ,םימ תורוניצ תחנהו םישיבכ תלילס לע םינותנה
תודובעה תא םיללוכ םינותנה .תויוליפכ יופינ ךות ,םינושה תורוקמהמ ולבקתהש
ןהו ןמצע תוימוקמה תויושרה ןה ןהילע וחווידשו ,תוימוקמה תויושרה םוחתב ועצובש
תויושר ימוחתב תועצובמה ,תיחרזא הסדנה תודובע לע םינותנ .הלשממ ידרשמו תורבח
.(הלשממ ידרשמו תורבח) םיעצבמה ידי-לע קר הכשלל םירסמנ ,חוויד ןהמ לבקתמ אלש
הביצח וא הריפח לש הרוצב תללסנה ,םיגוסה לכמ בכר ילכ תעונתל ךרד :שיבכ
הבחרהו םישדח םישיבכ תלילס םיללוכ םינותנה .םינוש םירמוחמ תובכשב יולימו
.םימייק םישיבכ לש םוקישו
בכר ילכ תעונתל רקיעב תושמשמה ,ןהינימל תושדח םיכרד תלילס ללוכ :שדח שיבכ
.םיגוסה לכמ
ןשי שיבכ תסירה וא ,םייק שיבכ בחורל תפסות לכ :םייק שיבכ לש םוקישו הבחרה
יופיצב םינוקית ןוגכ) םישיבכ ינוקית ללוכ אל .שדחמ ותלילסו (ונממ תובכש וא)
.('וכו ןוילעה
תורוניצ תחנה ןכו םהיתויופעתסהו םיישאר םימ תורוניצ תחנה ללוכ :םימ תורוניצ
תישארה תשרה ןיב םירבחמה םימ תורוניצ תחנה ללוכ אל .היקשה תורטמל םיעובק
.תורוניצ ינוקיתו םידיינו םיינמז תורוניצ לש החנה ,םינקתמלו םיניינבל
,םיתבמ ןיכפוש ימ הליבומה תישאר תורוניצ תשר תחנה ללוכ :בויב תורוניצ
.רוהיטו ןוצמח ינקתמ רוזאל וא םיל ,םינקתממ וא םילעפממ
םימשגה ימ םירדוח הילאש תישאר תורוניצ תשר תחנה ללוכ :לועית תורוניצ
תורהנל םימרזומ םה הכרדו ,םישיבכה ידצלש םיכומנה תומוקמב םיזכרתמה תונופטשהו
.םירחא םיחותפ םירוזאל וא
.םזגו תירחסמ תלוספ ,הבוטרו השבי תלוספ תללוכ :הקצומ תיתיב תלוספ
אל תוימוקמ תויושר -99ב :הליקש הכרענ אל םהבש םירתאל תלוספ תויומכ תפיקז
.הפיקז לדומ ס"מלב הנבנ םירסחה םינותנה רובעו ,ופסאנש תלוספה תויומכ ולקשנ
תימוקמ תושרב .םויל שפנל תלוספ םרגוליק אוה תיטסיטטסה הפיקזב ףקזנה הנתשמה
תושרב תושפנה ךס יפ-לע) םיבשחמ ,םויל שפנל תלוספ םרגוליקל ךרע ףקזנ הבש
.םויל תלוספה תונוט ןדמוא תאו תיללכה תלוספה תומכ ןדמוא תא (תימוקמה
תימוקמ תושרמ שפנל ג"ק לש ךרעב םישמתשמ (Hot-Deck-ה תטישב) תיטסיטטסה הפיקזב
תמייק הרובעש ,המוד ימונוקא-ויצוס דדמבו בושיי תרוצ התואב ,הפנ התואב תאצמנה
תושר לכב תושפנה רפסמ יפלו בושייה תרוצ יפל תויושרה וניומ זוחמ לכב .הליקש
."רסחה ךרעל רתויב בורקה ןכשה" יפ-לע הפיקז רשפאל ידכ ,תימוקמ
םימ .7ג
.היינק ילובקתו הקפה ילובקת לש םוכיס :םימ ילובקת כ"הס
תישענ הקפהה תומכ תעיבק) תימוקמ תושר הקיפהש ק"מב םימ תומכ :הקפה ילובקת
.(םימה תוביצנ ידיב
םיקפסמ וא תורוקמ תרבחמ תימוקמ תושר התנקש ק"מב םימ תומכ :היינק ילובקת
.םירחא
ךסו םימה ילובקת לכ ךס ןיב שרפהכ תבשוחמה ק"מב םימ תומכ כ"הס :ק"מב תחפ כ"הס
.ןמז תפוקת התואב םימה תכירצ לכ
.םינכרצה לכל תימוקמ תושר הקפיסש ק"מב םימ תומכ כ"הס :הכירצ כ"הס
.םימ ילובקת כ"הסב קלוחמ ק"מב םימ תחפ כ"הס :םיזוחאב תחפ כ"הס
,םינושה שומישה יגוסל תימוקמ תושר הקפיסש ק"מב םימ תומכ כ"הס :תינוריע הכירצ
.הבצקהב תואלקחו הבצקהב היישעת ינכרצ אלל
היישעת ינכרצל תימוקמ תושר הקפיסש ק"מב םימ תומכ כ"הס :תיתיישעת הכירצ
.הבצקהב
תואלקח ינכרצל תימוקמ תושר הקפיסש ק"מב םימ תומכ כ"הס :תיאלקח הכירצ
.הבצקהב
םוחתל ץוחמ םינכרצל תימוקמ תושר הקפיסש ק"מב םימ תומכ כ"הס :תרחא הכירצ
םינכרצ לש םימ תויומכ תללוכ תרחא הכירצ ,וז תומכ לע ףסונ .תושרה לש טופישה
.םימייקה שומישה יגוסל ןכיישל רשפא-יאש
דיל יטרפ ןוניג ללוכ ,דבלב םירוגמב תכרצנה ק"מב םימ תומכ :םירוגמב הכירצ
.תיבה
הרובחת .8ג
טעמל ךא ,עונפוא תוברל ,איהש הרוצ לכמ ינכמ חוכב ענומה בכר :יעונמ בכר ילכ
.יעונמ בכר ידי-לע ררגנה בכר
.תימוקמ תושר התואב המושר בכרה לעב תבותכש בכר ילכ :תימוקמ תושרב בכר ילכ
דרשמב םימושרה םייעונמה בכרה יגוס לכ תא תללוכ :םייעונמ בכר ילכ תבצמ
תנש ךלהמב גפ םנוישיר ףקותש וא -31.12.01ב ףקת ןוישיר םהל היהש ,יושירה
ילכ ,םירוטקרט ,רורג בכר ,הרטשמו אבצ בכר תללוכ הניא בכרה ילכ תבצמ .2001
,תיניטסלפה תושרב םושרה בכר ,םיינמז בכר תונוישיר ילעב לשו ץוח יחרזא לש בכר
ם"ואה לש בכר ,יטמולפיד בכר ,םישדוח -3מ תוחפ ץראב םיהושה םיריית לש בכר ילכ
.המודכו
ללוכ 1978 תנשב לחה .ירחסמ וא ירוביצ וניאש בכר :(יטרפ בכר) תיטרפ תינוכמ
.ישומיש-וד בכר
.תושרה ימוחתב העריאש הנואת :תימוקמ תושרב םיכרד תנואת
ךרדב העונת בצמב בכר תואצמיה בקע העריאש הנואת :םיעגפנ םע םיכרד תונואת
תונואת :םיללוכ םינותנה .םדאב העיגפ רוקמ התייה הנואתהש וא ,הלבח הב המרגנשו
םיכרד תונואת יקיתב ןתוא המשר איהו לארשי תרטשמב ורקחנש םיעגפנ םע םיכרד
.עסונ וא לגר ךלוה חרזא ,(יתרטשמ ללוכ) דחא יחרזא בכר תוחפל ברועמ היה ןהבש
םניא םינותנה .דבלב יאבצ בכר ברועמ היה ןהבש תונואת תמשור הניא לארשי תרטשמ
.לק םיעגפנ םע םיכרד תונואת םיללוכ
.2001 ףוס לש הייסולכואל םיסחייתמ םיבשות -1,000ל םירועישה
ןורמוש הדוהיב תוירוזא תוצעומב ועריאש תונואת םיללוכ םניא םיכרד תונואת ינותנ
ומכ .הזע לבחב םיידוהיה םיבושייב ועריאש (תוטעמ) תונואת םיללוכ ךא ,הזע לבחבו
.םיבשות 10,000 דע ןהבש תוימוקמ תוצעומב תונואת םיללוכ םניא םה ןכ
ביצקתה עוציב ינותנ .9ג
,ליגר יתלב ביצקתלו ליגר ביצקתל קלוחמ תוימוקמה תויושרה לש ביצקתה עוציב
.האצוהה דועיילו ןומימה תורוקמל םאתהב
ליגרה ביצקתה
תוסנכה.א
ןריזחהל ךרוצ ןיאש תויפוס) תופטוש תוסנכהמ תובכרומ ליגרה ביצקתב תוסנכהה
.תוולמו תומדוק םינשמ תורזחה תוללוכה ,(דיתעב
.הדועייו הסנכהה רוקמ יפל וניומ ולא תוסנכה
,םיוסמ האצוה ףיעסל תודעוימ ןניאש תוסנכה תוללוכ :דועיי יפל תוסנכה
הלאה תוסנכהה לש תורוקמה .הילוקיש יפ-לע םינוש םידועייל הצקמ תושרה ןתואשו
תוסנכה ,םיימוקמ םיתורישל תודעוימה תוסנכה ,יללכ קנעמו םיימוקמ םיסמ םה
טרפ ,ךוניחה תכרעמ לש תפטוש הקזחא ןוגכ ,םייתכלממ םיתורישל תודעוימה
ינגב תוננג לש תורוכשמלו ידוסי-לעה ךוניחבו ידוסיה ךוניחב םירומ תורוכשמל
רעונו טרופס ינקתמ ,םינואזומ ,תוירפס תקזחא תוללוכה ,תוברת תולועפ ;הבוח
,החפשמבו דליב לופיט םיללוכה ,החוור יתוריש ;ןושלה תלחנהל םיגוח תלעפהו
יתב ,םימ ילעפמ ןוגכ ,תושרה לש םילעפמ תקזחא ;תודסומב הכימתו םיסממ רורחש
.דועו םייחבטמ
:רוקמ יפל תוסנכה
ןוגכ ,תודסוממו םיטרפמ תובוג ןמצע תויושרהש תוסנכה :תוימצע תוסנכה .1
םיטלש ,תונוש תודועת לש הקפהל הרומתב תובגנה םימולשת תורגא ,תיללכ הנונרא
םיימוקמ םידעוומ תוסכמ ,רודיב לע לטיה ןוגכ ,תכורצת לע םילטיה ,דועו
תיללכ תופתתשה ,(תירוזאה הצעומה ימוחתב םיאצמנה םידעוומ םילבקתמה םימולשת)
םינוש םיתורישל הרומתב תוסנכה) תוריש ימדמ תוסנכה ,תומורתו תודסומ לש
שוכרמ תוסנכה ,דומיל רכשמ תוסנכה ,(םיקסע ילעבל וא םיטרפל הקינעמ תושרהש
תודובע ןומימב םילעב תופתתשה ,תוריכממ תוסנכהו תושרה תולעבבש םילעפממו
.תימוקמה תושרה םרובע התשעש חותיפ
ידי-לע תוימוקמה תויושרה יביצקתב תפתתשמ הלשממה :הלשממ תופתתשה .2
רשוכ ןוגכ ,םיוסמ חתפמ יפל תויושרה ןיב םיקלוחמה םיקנעמ) תיללכ תופתתשה
תושרה לש רבטצמה ןועריגה תנטקהל םינתינה םידחוימ םיקנעמ ,תושרה לש ילכלכ
םימיוסמ םיתוריש ןומימב הלשממה תופתתשה) תדעוימ תופתתשה ידי-לעו ,('וכו
,םינוש םידדמ יפל עבקנ וז תופתתשה לש ההבוג .תוימוקמה תויושרה תונתונ םתואש
םיתורישה תקזחאל םיפסכ תויושרל םיריבעמ םינושה הלשממה ידרשמ םהיפלש
.(וללה
.ןוזיאל תוולמ אלל ,ליגרה ביצקתב תוסנכהה לכ ךס :תויפוס תוסנכה
תואצוה .ב
,תוימעפ-דח תואצוה ,(תופטוש) תולועפל תואצוהמ תובכרומ ליגרה ביצקתב תואצוהה
.'וכו תוולמ ןועריפ
לע תואצוה) תיללכ הלהנהל תודעוימה תואצוה תוללוכ :דועיי יפל תואצוה
,ןומימ תואצוהו ,(הייבגו תורבזג ,םיפסכה להנימ ,ןונגנמ ןוגכ ,תושרה להנימ
םייתכלממ םיתורישל ,םיימוקמ םיתורישל ,רתי תכישמ לע תיבירו תולמע תוללוכה
.'וכו םילעפמל ,(החוור ,ךוניח ןוגכ)


:תוללוכ גוס יפל תואצוה
םידבועל הדובע רכשו תורוכשמ ללוכ ,תושרה ידבועל תרוכשמו הדובע רכש*
.תושרה לש רזע ילעפמב
,םיניינב תקזחא ןוגכ ,םיתוריש תקנעה ךרוצל תופטוש תוינק) תולועפל תואצוה*
תורחא תואצוה .('דכו תולמע ,תויטפשמ תואצוה ,דוביכ ,ראודו הרובחת
לש רזע ילעפמב םיתורישו ,םילכו םירמוח ,קלד ,הלבוה תוללוכה ,תולועפל
.תושרה
;תדו החוור ,תואירב ,תוברת ,ךוניח תודסומל תומורתו תוכימת ,תויופתתשה*
.םירע ידוגיא ןוגכ ירוביצה רזגמלו תיב יקשמל תורבעה
.תונוש תושיכרו ליגר יתלבה ביצקתב תויופתתשה ללכ ךרדב ,תוימעפ-דח תואצוה*
הדמצהו תיביר ימולשת םג ןרק ימולשת לע ףסונ ללוכ ,תוולמ ןועריפ*
רובע םימולשת םג תיביר ימולשתב םילולכ תיללכה הלהנהה לש תואצוהב)
.(רתי תכישמ
ןועריגו ףדוע.ג
ןועריג וא ףדוע רצוי תואצוהה לכ ךס ןיבל תוסנכהה לכ ךס ןיב שרפהה
.ליגרה ביצקתב
.תואצוהה לכ ךס ןיבל תוסנכהה לכ ךס ןיב שרפהה :יביצקת ןועריג.1
טעמל ,תואצוהה לכ ךס ןיבל תוסנכהה לכ ךס ןיב שרפהה :יתנש ןועריג.2
ןועריגה תנטקהל וא תוולמ ןועריפל ,ליגרה ביצקתה ןוזיאל ולבקתנש תוולמה
.רבטצמה
ליגר יתלבה ביצקתה
תלילס ,רוביצ ינבמ תיינב ןוגכ ,חותיפ תולועפ ןומימל דעוימ ליגר יתלבה ביצקתה
.'וכו עקרק ,תונוכמ ,דויצ לש תושיכר ןומימו םישיבכ
,(ינלבק יארשאו הלשממ ,םיקנב ןוגכ) םינוש תורוקממ תואוולה תוללוכ תוסנכה.א
העצוב םרובעש םיסכנה ילעבו הלשממה תופתתשה ,ליגרה ביצקתהמ תורבעה
.'וכו תונרקמ תורבעה ,שוכר תריכמ ,הדובעה
םישיבכ תלילס ,רוביצ ינבמ תיינב ןוגכ) חותיפ תודובע ןומימ תוללוכ תואצוה .ב
.'וכו תוולמ ןועריפ ,ןוה תורבעה ,תונוכמו דויצ תשיכר ,('וכו
םיעצבתמו ליאוה) 2000 תנש לש םיינכדע םינותנל סחייתמ ביצקתב ילאר יוניש זוחא
.(םינפה דרשמב 2000 ינותנל םייביטקאורטר םינוכדע
,2001 תנש לש עצוממ ןכרצל םיריחמ דדמ לע ססבתמ (1.1%) ילאר יוניש זוחא בושיח
.2000 תנש לש עצוממ ןכרצל םיריחמ דדמל קלחל
םירעה ידוגיא
םיתוריש ןתמ ךרוצל ,1955 תנשמ םירעה ידוגיא קוח יפ-לע ומקוה םירעה ידוגיא
.ילפיצינומ-ןיב ףותיש תרגסמב תונוש תוימוקמ תויושרל םינוש
5 ,םימו בויבל םירע ידוגיא 6 ,תואבכ יתורישל םירע ידוגיא 20 ץראב ולעפ -2001ב
תוכיאל םירע ידוגיא 11 ,ירנירטו תורישל םירע ידוגיא 3 ,האורבתל םירע ידוגיא
.תואירבל דחא םירע דוגיאו ידוסי-לע ךוניחל םידוגיא 4 ,הביבסה

תורוקמ .ד


יללכ .1ד
ילפיצינומ דמעמ ,רוזאו זוחמ ,בושיי למס
היינבו ןונכת תדעוו
םהילמסו םתייסולכוא םיבושייה תמישר ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.-2003ג"סשת ,םילשורי ,74 ינכט םוסרפ ,31.12.2001
ילכלכ-יתרבח לוכשא
םוחת הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םינותנה תורוקמו דדמה בושיח לע םיטרפ
.םינפה דרשמ תנמזהב ,יטסיטטס חותינ
תוירוזא תוצעומב םיקחרמ עצוממ
.רקחמל הקלחמה ,םינפה דרשמ
היפרגומד .2ד
םהילמסו םתייסולכוא םיבושייה תמישר ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
םידחוימ םידוביע ןכו ,-2003ג"סשת ,םילשורי ,74 ינכט םוסרפ ,31.12.2001
.היפרגומדל ףגב ועצובש
החוורו רכש .3ד
הלטבא ימד ילבקמ
,2001 תנשב הלטבא ימד ילבקמ ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה
.180 רקס
הדובעמ תוכנ ,תודיינ ,תיללכ תוכנ ,דועיס תלמג ,םיראשו הנקז תבצק ילבקמ
םייולתו
בושיי יפל תואלמג ילבקמ ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה
.184 רקס ,2000-2001
הפוק יפל ,םילוחה תפוקב םיחטובמ
םילוח תפוקב תורבח ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה
.182 רקס ,2000-2001
םיאמצע לש תעצוממ הסנכהו םיריכש לש עצוממה יתנשהו ישדוחה רכשה
בושיי יפל הסנכהו רכש יעצוממ ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה
.183 רקס ,1999-2000 םינוש םיילכלכ םינתשמ יפלו
םידלי תואבצקו הסנכה תחטבה תלמג
.ןונכתהו רקחמה להנימב ועצובש םידחוימ םידוביע ,ימואל חוטיבל דסומה
ךוניח .4ד
םע ףותישב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרעש םירקס לע םיססובמ םינותנה
דרשמ לש םירומו םידימלת יצבוק ךותמ םידחוימ םידוביע לעו ,ךוניחה דרשמ
תורגבל םיאכזה זוחא .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב ךוניח ףגב ושענש ,ךוניחה
תויושרו יוניב ףגב ובשוח תואטיסרבינואה לש ףס תושירדב םידמועה זוחאו
.ךוניח ףגב ןכוהש ץבוק ךותמ תוימוקמ
רוידו היינב .5ד
תויושרו יוניב ףגב ועצובש םידחוימ םידוביע ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.תוימוקמ
םיינוריע םיתורישו תויתשת .6ד
לועיתו בויב ,םימ תורוניצ ,םישיבכ
תויושרו יוניב ףגב ועצובש םידחוימ םידוביע ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.תוימוקמ


תלוספ
תלוספל ףגאהמ ולבקתה (םישדוח יפל) תוימוקמה תויושרב תלוספה תויומכ ינותנ
תיזכרמה הכשלב ופקזנו ודבוע םינותנה .הביבסה תוכיאל דרשמב הקצומ
.הביבסה תוכיא לש הקיטסיטטסל ףגב ,הקיטסיטטסל
םימ .7ד
םימה תכירצ ינותנ ,הכירצה לוהינ ףגא ,םימה תוביצנ ,תימואלה תויתשתה דרשמ
.2001 תוימוקמ תויושרב
הרובחת .8ד
םייעונמ בכר ילכ
עדימ יתורישל ףגאהמ לבקתמה ,"בכרה ץבוק" לש דוביע לע םיססובמ םינותנה
,םימושר םה הבש תושרה יפל םימסרפתמ בכרה ילכ לע םינותנ .הרובחתה דרשמב
ילכ םילעופ ובש בושייה יפל אקווד ואלו בכרה לעב לש ותבותכ יפל רמולכ
םושר היהי ריעל ץוחמ לעופו ופי-ביבא לתב םושרה יתלשממ בכר ,המגודל .בכרה
.ופי-ביבא לתב
םויל הבצמ ,םייעונמ בכר ילכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םג האר
.-2002ב"סשת ,םילשורי ,1184 דחוימ םוסרפ ,31.12.2001
םיעגפנ םע םיכרד תונואת
הכשלה :האר םיבשות -1,000לו בכר ילכ -1,000ל תונואת לע םיפסונ םיטרפ
דחוימ םוסרפ ,'א קלח ,2001 ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
.-2002ב"סשת ,םילשורי ,1179
תיזכרמה הכשלה לש רתאב אוצמל רשפא הרובחת אשונב םיפסונ םינותנ
."םיבושייב הרובחת תכרעמ" לע הציחל תועצמאב הקיטסיטטסל
ביצקתה עוציב ינותנ .9ד
,םירקובמ םייפסכ םינותנ חוד ,תוימוקמ תויושרב תרוקיבל ףגאה ,םינפה דרשמ
.6 חוד ,2001 תוימוקמ תויושר