תוריש יפל ,םהב תודגואמה תוימוקמה תויושרהו םירע ידוגיא 
םירעה דוגיאב תודגואמה תוימוקמה תויושרה דוגיאה םשו תורישה 
 שא יוביכ 
תליא:הייריעתוליא1
תוליא לבח:תירוזא הצעומ  
תג תיירק ,ןולקשא ,דודשא:תויריעןולקשא רוזא2
תורדש ,יכאלמ תיירק:תוימוקמ תוצעומ  
ריפש ,בגנה רעש ,שיכל ,באוי ,ןולקשא ףוח ,היבוט ראב:תוירוזא תוצעומ  
טהר ,דרע ,הנומיד ,עבש ראב ,םיקפוא:תויריעעבש ראב רוזא3
,ןומר הפצמ ,רתימ ,היקל ,םיבהל ,הפיסכ ,םחורי ,הרוח
לת ,םולש-בגש ,בבוח תמר ,בגנב-הרערע ,רמוע ,תוביתנ
עבש
:תוימוקמ תוצעומ  
תמר ,התזע ,םיבחרמ ,הנוכיתה הברעה ,ןועמש ינב ,לוכשא
רמת ,בגנ
:תוירוזא תוצעומ  
שמש תיב:תויריעשמש תיב רוזא4
םירעי תיירק ,ןויצ תרשבמ ,שוג ובא:תוימוקמ תוצעומ  
הדוהי הטמ:תוירוזא תוצעומ  
םערפש ,וכע ,היירהנ ,אחישרת-תולעמ ,לאימרכ ,הרמט:תויריעיברעמה לילגה5
,הנעב ,ן'ג תיב ,רוסכמ-לא ריב ,ןילבעא ,ןאנס ובא
,שיפרוח ,אנח רייד ,דסא לא רייד ,סלו'ג ,רכמ-הדייד'ג
,א'גיה-לא ובא בכואכ  ,לובאכ  ,אכרי ,ת'ג-חונאי
,םורכ-לא ד'גמ ,ףיסאי רפכ ,םידרו רפכ ,עימס-ארסכ
,ףחנ ,איליעמ ,הערזמ ,(תיתיישעת הצעומ) ןפת לדגמ
,(העיקב) ןיעיקפ ,הטוספ ,הבארע ,ןינ'חס ,רו'גאס
ימולש ,בעש ,ןויצ יבש ,המאר
:תוימוקמ תוצעומ  
בגשמ ,ףסוי הלעמ ,רשא הטמ:תוירוזא תוצעומ  
היילצרה:תויריעהיילצרה רוזא6
ןורשה תמר ,והירמש רפכ:תוימוקמ תוצעומ  
הרדח ,היברג-לא הקאב ,םחפ-לא םוא:תויריעהרדח רוזא7
,אקרז-א רס'ג ,הדע תעבג ,ה"מסב ,הנימינב ,אביקע רוא
,הרערע ,ןוריע הלעמ ,ערק רפכ ,בקעי ןורכז ,ת'ג
שירח-ריצק ,רוכרכ-הנח סדרפ ,סידיירופ
:תוימוקמ תוצעומ  
השנמ ,למרכה ףוח ,הנולא:תוירוזא תוצעומ  
ןולוח ,םי תב:תויריעןולוח-םי תב רוזא8
רוזא:תוימוקמ תוצעומ  
,קילאיב תיירק ,אתא תיירק ,רשנ ,למרכ תריט ,הפיח
ןיקצומ תיירק ,םי תיירק
:תויריעהפיח רוזא9
םיסכר ,ןועבט תיירק ,תילתע ,איפסע ,למרכ-לא תילאד:תוימוקמ תוצעומ  
ןולובז:תוירוזא תוצעומ  
הירבט:תויריעהירבט רוזא10
,לדגמ ,ראגמ ,רובת רפכ ,אמכ רפכ ,תרנכ ,לאנבי
ןובלייע ,הימחנמ
:תוימוקמ תוצעומ  
ןדריה קמע ,ןותחתה לילגה:תוירוזא תוצעומ  
הננער ,אבס רפכ ,הריט ,הבייט ,ןורשה דוה:תויריעןורשה רוזא11
דנומ לת ,םיבשה תומר ,הווסנלק ,ריאי בכוכ ,הילו'גל'ג:תוימוקמ תוצעומ  
ןורשה בל ,ןורשה םורד:תוירוזא תוצעומ  
הלמר ,דול:תויריעןוליא רוזא12
םהוש ,תוער-םיבכמ ,ןיעידומ ,בקעי ראב:תוימוקמ תוצעומ  
דול קמע ,ןיעידומ לבח ,רזג:תוירוזא תוצעומ  
הינתנ:תויריעהינתנ13
,ןרוצ ,הייסדרפ ,הנוי רפכ ,רמז ,ןיכילא ,הדוהי ןבא
המידק
:תוימוקמ תוצעומ  
רפח קמע ,ןורשה ףוח ,ןורשה בל:תוירוזא תוצעומ  
הלופע ,תיליע תרצנ ,תרצנ ,קמעה לדגמ ,ןאש תיב:תויריעתואבכ יתוריש) לאערזי רוזא
(א"גהו
14
,היירובד ,ןועבט תמסב ,תאדי'גונ-הנייעוב ,לאסכא
-שאבט-היבעכ ,תיליע םענקי ,עיפי ,ןאערוט ,ריזרז
ןיע ,טוליע ,דהשמ ,אדנמ רפכ ,אנכ רפכ ,הר'גא'גח
םנג-לא םוא-ילבש ,ישי תמר ,הנייר ,להאמ
:תוימוקמ תוצעומ  
,עובלגה ,ןאש תיב תעקב ,'גרמ-לא ןתסוב ,ףוטב-לא
לאערזי קמע ,ודיגמ
:תוירוזא תוצעומ  
ןיעה שאר ,הווקת חתפ ,דוהי:תויריעהווקת חתפ רוזא15
,םירפא הוונ ,םסאק רפכ ,ארב רפכ ,הווקת ינג ,דעלא
ןויבס
:תוימוקמ תוצעומ  
ןיעידומ לבח ,ןורשה םורד:תוירוזא תוצעומ  
הנומש תיירק ,תפצ:תויריעןלוגהו יחרזמה ןוילעה לילגה16
-אבוט ,תילילגה רוצח ,(בלח שוג) ש'ג ,אתאעקוב
,הדעסמ ,הלוטמ ,סמש לד'גמ ,הלעמה דוסי ,היירגנז
הניפ שאר ,ןירצק ,איינק ןיע ,ר'ג'ע
:תוימוקמ תוצעומ  
לילגה םורמ ,ןומרחה תואובמ ,ןוילעה לילגה ,ןלוג:תוירוזא תוצעומ  
ןויצל ןושאר:תויריעןויצל ןושאר רוזא17
ןגד תיב:תוימוקמ תוצעומ  
הוור ןג:תוירוזא תוצעומ  
תובוחר ,הנויצ סנ ,הנבי:תויריעתובוחר רוזא18
ןורקע תיירק ,היתב תרכזמ ,הנבי ןג ,הרדג ,ש"יע ינב:תוימוקמ תוצעומ  
קרוש לחנ ,הנבי לבח ,רנרב ,תורדג:תוירוזא תוצעומ  
ונוא תיירק ,קרב ינב ,הדוהי רוא:תויריעקרב ינב רוזא19
לאומש תעבג:תוימוקמ תוצעומ  
לעפא:תוירוזא תוצעומ  
םימודא הלעמ ,תיליע רתיב ,לאירא:תויריעןורמושו הדוהי רוזא20
,הירא תיב ,לא תיב ,התרפא ,הנקלא ,השנמ יפלא ,תינרוא
ןיעידומ ,ןורבח רה ,רדא רה ,ןויצע שוג ,באז תעבג
,עברא תיירק ,םימודק ,לאונמע ,םירפא הלעמ ,תיליע
ןורמוש ינרק
:תוימוקמ תוצעומ  
ןורמוש  ,ןימינב הטמ  ,תוליגמ ,ןדריה תעקב:תוירוזא תוצעומ  
 םימו בויב 
חתפ ,ןולוח ,םייתעבג ,םי תב ,קרב ינב ,הדוהי רוא
,ונוא תיירק ,ןג תמר ,ןויצל ןושאר ,ןיעה שאר ,הווקת
ופי-ביבא לת
:תויריע(בויב) ןד רוזא1
הווקת ינג ,לאומש תעבג ,רוזא:תוימוקמ תוצעומ  
לעפא:תוירוזא תוצעומ  
,קילאיב תיירק ,אתא תיירק ,רשנ ,למרכ תריט ,הפיח
םערפש ,ןיקצומ תיירק ,םי תיירק
:תויריע(בויב) הפיח רוזא2
תורדש:תויריע(בויב) בגנה רעשו תורדש רוזא3
בגנה רעש:תוירוזא תוצעומ  
לאימרכ:תויריע(בויב) לאימרכ רוזא4
בעש ,רו'גאס ,ףחנ ,םורכ-לא ד'גמ ,דסא-לא רייד ,הנעב:תוימוקמ תוצעומ  
בגשמ :תוירוזא תוצעומ  
תובוחר ,הנויצ סנ:תויריע(בויב) הדוהי תלפש5
ןורקע תיירק ,היתב תרכזמ:תוימוקמ תוצעומ  
הריט ,הבייט:תויריע(בויב) יחרזמה ןורשה םורד6
ריאי בכוכ:תוימוקמ תוצעומ  
ןורשה םורד:תוירוזא תוצעומ  
 האורבת 
הלמר ,דול ,דוהי ,הדוהי רוא:תויריע תרבדה ,בויב) ןוליא רוזא
(הפשא קוליסו םישותי
1
ןגד תיב ,בקעי ראב:תוימוקמ תוצעומ  
דול קמע ,ןיעידומ לבח ,רזג:תוירוזא תוצעומ  
הנומש תיירק  ,תפצ:תויריעתלוספ) ןלוגו יחרזמ לילג רוזא
(הקצומ
2
דוסי ,היירגנז-אבוט ,תילילגה רוצח ,(בלח שוג) ש'ג
הניפ שאר ,ןירצק ,הלוטמ ,הלעמה
:תוימוקמ תוצעומ  
לילגה םורמ ,ןומרחה תואובמ ,ןוילעה לילגה ,ןלוג:תוירוזא תוצעומ  
ןיעה שאר ,הווקת חתפ ,אבס רפכ ,ןורשה דוה:תויריע(האורבת) ןורשה רוזא3
רפכ ,ארב רפכ ,הילו'גל'ג ,הווקת ינג ,לאומש תעבג
םיבשה תומר ,םסאק
:תוימוקמ תוצעומ  
ןורשה םורד:תוירוזא תוצעומ  
ופי-ביבא לת ,ןג תמר ,ןולוח ,םייתעבג ,םי תב ,קרב ינב:תויריע(הפשא קוליסו האורבת) ןד רוזא4
הננער ,הינתנ:תויריע(האורבת) ינופצה ןורשה5
לת ,המידק ,ןרוצ ,הייסדרפ ,הנוי רפכ ,רמז ,הדוהי ןבא
דנומ
:תוימוקמ תוצעומ  
רפח קמע ,ןורשה בל ,ןורשה ףוח:תוירוזא תוצעומ  
 םייחבטמ יתב/ירנירטו תוריש 
היברג-לא הקאב ,אביקע רוא:תויריעןורמושה רוזא1
,בקעי ןורכז ,ת'ג ,אקרז-א רס'ג ,הדע תעבג ,הנימינב
סידיירופ  ,רוכרכ-הנח סדרפ ,תילתע ,הרערע
:תוימוקמ תוצעומ  
השנמ ,הנולא:תוירוזא תוצעומ  
ןג תמר ,םייתעבג ,קרב ינב:תויריע,קרב ינב ,ןג תמר רוזא
םייתעבג
2
ופי-ביבא לת ,ןולוח:תויריעןולוח ,ופי-ביבא לת רוזא3
 הביבסה תוכיא 
דודשא:תויריעהנבי-דודשא1
הנבי ןג ,הרדג ,ש"יע ינב:תוימוקמ תוצעומ  
קרוש לחנ ,הנבי לבח ,תורדג ,רנרב:תוירוזא תוצעומ  
תורדש ,יכאלמ תיירק ,תג תיירק ,ןולקשא:תויריעןולקשא2
ריפש ,בגנ רעש ,שיכל ,באוי ,היבוט ראב:תוירוזא תוצעומ  
וכע ,היירהנ ,אחישרת-תולעמ ,לאימרכ:תויריעיברעמה לילגה3
,םידרו רפכ ,אכרי ,סלו'ג ,רכמ-הדייד'ג ,ןאנס ובא
,ימולש  ,איליעמ  ,הערזמ ,(תיתיישעת הצעומ) ןפת לדגמ
ןויצ יבש
:תוימוקמ תוצעומ  
בגשמ ,ףסוי הלעמ ,רשא הטמ:תוירוזא תוצעומ  
הינתנ ,הרדח ,אביקע רוא:תויריעהרדח חוכ תנחת4
ןורכז ,ת'ג ,אקרז-א רס'ג ,הדע תעבג ,הנימינב ,ןיכילא
,רוכרכ-הנח סדרפ ,סידיירופ ,תילתע ,הנוי רפכ ,בקעי
הייסדרפ
:תוימוקמ תוצעומ  
רפח קמע ,השנמ ,למרכה ףוח ,הנולא:תוירוזא תוצעומ  
,םי תיירק ,קילאיב תיירק ,אתא תיירק ,רשנ ,הפיח
ןיקצומ תיירק
:תויריעהפיח רוזא ינללוכ5
םיסכר ,ןועבט תיירק:תוימוקמ תוצעומ  
לאירא:תויריעןורמוש רוזא6
תעבג ,הירא תיב ,לא תיב ,הנקלא ,השנמ יפלא ,תינרוא
,םימודק ,לאונמע ,םירפא הלעמ ,תיליע ןיעידומ ,באז
ןורמוש ינרק
:תוימוקמ תוצעומ  
ןורמוש ,ןדריה תוברע ,ןימינב הטמ:תוירוזא תוצעומ  
םימודא הלעמ ,תיליע רתיב:תויריעהדוהי רוזא7
עברא תיירק ,התרפא:תוימוקמ תוצעומ  
תוליגמ ,ןורבח רה ,ןויצע שוג:תוירוזא תוצעומ  
הנומש תיירק ,תפצ:תויריעתלוספ) ןלוגו יחרזמ לילג רוזא
(הקצומ
8
דוסי ,היירגנז-אבוט ,תילילגה רוצח ,(בלח שוג) ש'ג
הניפ שאר ,ןורמוש ינרק ,ןירצק ,הלוטמ ,הלעמה
:תוימוקמ תוצעומ  
לילגה םורמ ,ןומרחה תואובמ ,ןוילעה לילגה ,ןלוג:תוירוזא תוצעומ  
ןינ'חס:תויריעהפוטנ תיב ןגא רוזא9
,א'גיה-לא ובא בכואכ ,הנח-רייד ,תאדי'גונ-הנייעוב
הבארע ,ןובלייע
:תוימוקמ תוצעומ  
תובוחר ,ןויצל ןושאר ,הנויצ סנ ,הנבי:תויריעהדוהי םורד10
ןורקע תיירק ,היתב תרכזמ:תוימוקמ תוצעומ  
הוור ןג:תוירוזא תוצעומ  
הריט:תויריעימורדה שלושמה רוזא11
הווסנלק ,ארב רפכ ,רמז ,הילו'גל'ג :תוימוקמ תוצעומ  
 ךוניח 
היתב תרכזמ ,הנבי ןג ,הרדג:תוימוקמ תוצעומ,תורדג ,הרדג) ידוסי-לע ךוניח
(היתב תרכזמ
1
הלמר ,דול:תויריערוזא) ידוסי-לע ךוניח
(דול-הלמר
2
רוכרכ-הנח סדרפ ,בקעי ןורכז ,הדע תעבג ,הנימינב:תוימוקמ תוצעומרוזא) ידוסי-לע ךוניח
(ןורמושה
3
הנולא:תוירוזא תוצעומ  
,םי תיירק ,קילאיב תיירק ,רשנ ,למרכ תריט ,הפיח
ןיקצומ תיירק
:תויריע(הפיח רוזא) דחוימ ךוניח4
םיסכר ,ןועבט  תיירק:תוימוקמ תוצעומ  
 תואירב 
וכע ,היירהנ ,אחישרת-תולעמ ,לאימרכ:תויריעיתב) יברעמה לילגה רוזא
(םילוח
1
,דסא-לא רייד ,סלו'ג ,רכמ-הדיי'דג ,הנעב ,ןאנס ובא
,ףיסאי רפכ ,עימס-ארסכ ,אכרי ,ת'ג-חונאי ,שיפרוח
,היליעמ ,(תיתיישעת הצעומ) ןפת לדגמ ,םורכ-לא ד'גמ
ימולש ,ןויצ יבש ,המאר ,(העייקוב) ןיעיקפ ,הטוספ
:תוימוקמ תוצעומ  
ףסוי הלעמ ,רשא הטמ:תוירוזא תוצעומ