ןהילמסו היינבו ןונכת תודעו תמישר
הדעווה למסהדעווה םש הדעווה למסהדעווה םש
419תוער-םיבכמ101םילשורי
420ןיעידומ102שמש תיב
421םהוש151הדוהי הטמ
422דעלא152לארה
451םסק199םילשורי זוחמ - תיזוחמ
452םירדה201רשא הטמ
453הרומז202ןאש תיב תעקב
454םידול203ןאש תיב
455זכרמה204עובלגה
456תוקרוש205בגשמ
457םינורש206ןותחתה לילגה
458ןורשה חרזמ207הירבט
499זכרמה זוחמ - תיזוחמ208לאימרכ
501קרב ינב209לילגה םורמ
502םי תב210היירהנ
503םייתעבג211תרצנ
504היילצרה212תיליע תרצנ
505ןולוח213וכע
506ןג תמר214ןדריה קמע
507ופי - ביבא לת215הלופע
551ונוא216תפצ
552רוזא-הדוהי רוא217הנומש תיירק
553ןורשה תמר219ןלוג
599ביבא לת זוחמ - תיזוחמ220ןירצק
601םיקפוא221קמעה לדגמ
602תליא251יחרזמה לילגה
603דודשא252יזכרמה לילגה
604ןולקשא253ןוילעה לילגה
605עבש ראב254םילאערזי
606תג תיירק255לילגה הלעמ
607הנומיד256ןומרח הלעמ
608תוליא לבח257םיקמעה אובמ
609תוביתנ258ילתפנ הלעמ
610דרע259לילגה עבצא
611תורדש260םרכה תיב תעקב
612םחורי261םינולא תעבג
613ןומר הפצמ262לילגה בל
614רמוע263לילגה תלפש
615רתימ299ןופצה זוחמ - תיזוחמ
616היבוט ראב301ןולובז
617יכאלמ תיירק302הרדח
618טהר303למרכה ףוח
619םיבהל304הפיח
620בגנה תמר305אתא תיירק
621בבוח תמר306ןועבט תיירק
653םינועמש351הנולא-השנמ
654םימקש352תוירק
655הנוכיתה הברעה-רמת353ןורמוש
699םורדה זוחמ - תיזוחמ354ןוריע
701לאירא355למרכה תודרומ
702הנקלא356למרכה סכר
703השנמ יפלא399הפיח זוחמ - תיזוחמ
704התרפא401ןורשה ףוח
705באז תעבג402הבייט
706םימודא הלעמ403הריט
707םירפא הלעמ404הנבי
708לאונמע405אבס רפכ
709עברא תיירק406דול
710ןורמוש407הנויצ סנ
711ןימינב הטמ408הינתנ
712ןדריה תוברע409רפח קמע
713תוליגמ410הווקת חתפ
714ןויצע שוג411דוהי
715ןורבח רה412ןורשה בל
716תיליע רתיב413ןויצל ןושאר
717ןורמוש ינרק414תובוחר
718תינרוא415הלמר
719הירא תיב416הננער
720רדא רה417ןורשה םורד
799 ןורמושו הדוהי רוזא - תיזוחמ418ןיעה שאר
801הזע ףוח