הורדת הקובץ נמשכת מספר דקות, מפאת גודלו ניתן לרכוש את התקליטור פרסום 1203
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - יחידת המידע טלפון: 6592666-02

פרופיל הרשויות המקומיות 2001 - הקובץ המלא