1םיגוריד - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.1 חול1םיגוריד - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.1 חול
20012001
 (ליגרה ביצקתב ,שפנל) 3םייפסכ םינתשמ2םייזיפ םינתשמ 
תימוקמ תושר ןועריג/ףדועתואצוהתויפוס  תוסנכה התיכל םידימלת עצוממ תוינוכמתלמג ילבקמילבקמ יוביר הריגה ןזאמ ןזאמתימוקמ תושר
 יביצקת רכשלכה ךסהלשממהמ תוסנכה תוסנכה לכה ךסידוסי-לעו ידוסי ךוניחבתויטרפ4הסנכה תחטבה4הלטבא ימדיעבטתימינפהריגה 
  4תרוכשמו5,4יללכ קנעמ :הזמ4לכה ךסתוימצע4(2000/2001) א"סשתםיבשות 1,000-ל רועיש 
      
שוג ובא10  70  190  148155166  154205227188447976102שוג ובא
ןאנס ובא195  174  185  152160229  21015418019111869182203ןאנס ובא
הדוהי ןבא221  40  136  572567  1551922075116219114133הדוהי ןבא
םחפ-לא םוא150  65  249  5897241  24820421921710924180196םחפ-לא םוא
םיקפוא181  170  106  203203195  12027234227230125231235םיקפוא
הדוהי רוא60  64  107  675354  11262801462241594950הדוהי רוא
אביקע רוא208  153  109  180163155  12836146211264213235224אביקע רוא
תינרוא99  152  120  13710880  932613913115177100136תינרוא
רוזא184  140  92  1026347  871004210390239117119רוזא
תליא165  235  40  206814  4289105145240124250254תליא
לאסכא126  36  247  132111242  24625919419911935166188לאסכא
ףוטב-לא183  246  123  95  248  255  1122302511056885110ףוטב-לא
  הנולא94  248  29  257251124  269281301611664039  הנולא
ןיכילא227  208  68  242184139  8010357881931626182ןיכילא
דעלא119  253  7517165  25414232100181311דעלא
השנמ יפלא80  74  90  20016695  74255151614319478השנמ יפלא
הנקלא71  226  51  21721481  47198251210140230245הנקלא
ןילבעא129  150  130  1307897  14213917423014781127149ןילבעא
  לעפא243  92  59  301319  75186464926491118  לעפא
התרפא18  141  117  157186157  90691481121111174163התרפא
לאירא143  171  108  189199162  9514912611922519816775לאירא
דודשא47  127  225  1-112199  2031211791902291486244דודשא
  לוכשא141  257  18  18723317  16901645754182226222  לוכשא
ןולקשא131  126  213  2330109  19418214923223421011960ןולקשא
היברג-לא הקאב132  61  239  7680198  23822315917419147172175היברג-לא הקאב
  היבוט ראב148  249  19  1-11116172007563761642728  היבוט ראב
בקעי ראב162  128  140  363252  1325511512787228124134בקעי ראב
עבש ראב213  163  163  2644110  1811061522252472069251עבש ראב
'גרמ-לא ןתסוב193  243  109  89  238  252  492222167916143153'גרמ-לא ןתסוב
תאדי'גונ-הנייעוב234  173  170  173180235  19218124325220539142151תאדי'גונ-הנייעוב
אתאעקוב10  261  177100206  2341852421809790136144אתאעקוב
רוסכמ-לא ריב154  145  202  181195256  18919621124521133220237רוסכמ-לא ריב
לא תיב13  97  61  195227147  5467201254012237240לא תיב
הירא תיב236  194  62  208194137  73126213129163163164הירא תיב
ן'ג תיב139  180  125  165190214  15325221411231101108129ן'ג תיב
ןגד תיב82  122  178  15091120  150104331171391513033ןגד תיב
ןאש תיב87  155  78  210217150  6626122178255134236249 ןאש תיב
שמש תיב101  20  232  1-1124135  22258228143169221612שמש תיב
תיליע רתיב62  258  13157216  256242621181843737תיליע רתיב
קרב ינב189  137  182  2943106  180771211222574228231קרב ינב
ש"יע ינב16  245  14381197  2361771321382272383634ש"יע ינב
  ןועמש ינב21  79  70  7214241  597325964194252252  ןועמש ינב
הנימינב215  123  101  1427370  113202541041801572324הנימינב
ה"מסב134  11  262  14162253  2612172171667016769ה"מסב
ןועבט תמסב207  116  188  186177236  197118193219165634349ןועבט תמסב
הנעב11  38  255  15882233  2531562242248252148158הנעב
  ןאש תיב תעקב200  158  35  20722572  39452233636221243228  ןאש תיב תעקב
  רנרב93  260  28  5923225  231589419382493330  רנרב
םי תב136  106  231  1919123  220108129163195258244241םי תב
רכמ-הדייד'ג56  114  236  126131230  23021620924418872112126רכמ-הדייד'ג
סלו'ג257  196  83  176150202  2002211479913189129154סלו'ג
הילו'גל'ג161  113  228  161146228  221228196107225200176הילו'גל'ג
אקרז-א רס'ג55  75  214  156178240  20116025320811019179193אקרז-א רס'ג
(בלח שוג) ש'ג97  192  105  244224200  8368100130204136214232(בלח שוג) ש'ג
ת'ג241  195  139  122143177  17222616616210482134148ת'ג
באז תעבג120  147  181  115127156  1631245548113121154177באז תעבג
הדע תעבג187  165  115  215158143  1154876961261505158הדע תעבג
לאומש תעבג250  50  127  481268  171150367613614722לאומש תעבג
      
(ךשמה) 1םיגוריד - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.1 חול(ךשמה) 1םיגוריד - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.1 חול
20012001
 (ליגרה ביצקתב ,שפנל) 3םייפסכ םינתשמ2םייזיפ םינתשמ 
תימוקמ תושר ןועריג/ףדועתואצוהתויפוס  תוסנכה התיכל םידימלת עצוממ תוינוכמתלמג ילבקמילבקמ יוביר הריגה ןזאמ ןזאמתימוקמ תושר
 יביצקת רכשלכה ךסהלשממהמ תוסנכה תוסנכה לכה ךסידוסי-לעו ידוסי ךוניחבתויטרפ4הסנכה תחטבה4הלטבא ימדיעבטתימינפהריגה 
  4תרוכשמו 5,4יללכ קנעמ :הזמ4לכה ךסתוימצע 4(2000/2001) א"סשתםיבשות 1,000-ל רועיש 
      
םייתעבג222  186  137  1-11853  1602421771137253156165םייתעבג
הרדג225  105  103  162123121  122169611751661491920הרדג
  תורדג253  135  36  14414428  512031431132192123139  תורדג
  ןלוג152  77  44  218238153  451813339117118216200  ןלוג
  ןויצע שוג28  161  41  68245160  3870169184817194205  ןויצע שוג
  רזג16  100  157  73119126  1311287855711934646  רזג
הנבי ןג127  120  174  7777118  161146771091941611111הנבי ןג
  הוור ןג39  162  134  877466  106914496717611064  הוור ןג
הווקת ינג168  103  180  984698  1691663467811872929הווקת ינג
למרכ-לא תילאד140  24  196  116154184  170172125139178123120146למרכ-לא תילאד
היירובד185  199  171  188188246  1842101831558944125140היירובד
דסא-לא רייד128  104  223  172145207  2092402082135838181206דסא-לא רייד
אנח רייד199  62  195  151159208  19324120223425770169187אנח רייד
הנומיד74  96  156  175165164  14675215243260179247246הנומיד
  ןורשה םורד49  26  159  387991  1362494347751423543  ןורשה םורד
  עובלגה157  206  119132186  1958316715762105240128  עובלגה
  ןוילעה לילגה83  44  14  19022110  1282182172324425826  ןוילעה לילגה
  ןותחתה לילגה201  215  47  19919792  609912454691867570  ןותחתה לילגה
ןורשה דוה70  98  203  21660  16711732771031893940ןורשה דוה
  הנוכיתה הברעה59  259  10  25125421  810111822431156063  הנוכיתה הברעה
רדא רה205  64  18413339  586511..3222755רדא רה
  ןורבח רה89  246  11  258261138  10152002447498799  ןורבח רה
היילצרה153  219  84  1-112720  72159878121237203212היילצרה
  ןולובז32  23  128  1279677  9820190147391856842  ןולובז
בקעי ןורכז121  56  183  523171  1624758701301432425בקעי ןורכז
רמז188  72  238  16685222  2472581651169556115122רמז
ריזרז159  42  200  174172231  1992061971839345128142ריזרז
  תוליא לבח262  492472402474415220676  תוליא לבח
  הנבי לבח27  159  48  18321676  43761854112113190182  הנבי לבח
  ןיעידומ לבח172  157  132  79137134  1231847927731445457  ןיעידומ לבח
הרדח173  121  152  1-11346  1561199318523322413191הרדח
ןולוח45  53  226  1-111186  20217062128135243207194ןולוח
  ןולקשא ףוח196  28  99  134157128  974610493941734141  ןולקשא ףוח
  למרכה ףוח19  60  10816848  55447329602177353  למרכה ףוח
  ןורשה ףוח95  46  39  439213  36396823342234447  ןורשה ףוח
  הזע ףוח26  254  16  256255133  14121898796349794  הזע ףוח
הרוח104  33  218  135200258  19121425625626867הרוח
שיפרוח233  190  71  223205224  143212177126182845579שיפרוח
הפיח78  183  151  1-11732  12612547160144261201135הפיח
תילילגה רוצח40  119  97  234218172  7838151164261128234239תילילגה רוצח
הירבט205  181  96  4410683  10560145203254169232179הירבט
היירגנז-אבוט206  198  162  198208259  17421323824021764138156היירגנז-אבוט
ןאערוט216  67  208  120105189  21919422023111459164186ןאערוט
הבייט203  52  256  7149254  26323017019610250139147הבייט
הריט179  134  237  7888220  243189161154986130137הריט
למרכ תריט77  115  82  6211243  6731110192235230170174למרכ תריט
הרמט164  149  230  80114205  22919319125020846132155הרמט
ת'ג-חונאי256  242  49  209212196  1091651868016273158190ת'ג-חונאי
לאנבי198  169  69  230213178  864143177153785377לאנבי
הנבי106  191  110  5110384  10812771167214155218223הנבי
דוהי228  184  86  271642  13518040832011835768דוהי
  באוי14  252  15524862813697552225865  באוי
הלעמה דוסי261  253  12  24523645  28235..1401703238הלעמה דוסי
עיפי122  27  259  9375251  260253195223128675262עיפי
תיליע םענקי146  71  193  8265119  16813592125242928366תיליע םענקי
םחורי35  146  45  237237149  449225220245114256260םחורי
םילשורי158  85  234  3923158  240941601242891209199םילשורי
אכרי240  142  143  153140232  2281471371488661135170אכרי
לובאכ156  160  199  167169213  18622917823724866141161לובאכ
א'גיה-לא ובא בכואכ105  138  173  229191210  14911313522823743199219א'גיה-לא ובא בכואכ
ריאי בכוכ36  14  175  814169  14819012163260217225ריאי בכוכ
(הבשומ) תרנכ245  255  15  25020616  21263-264742042158122112(הבשומ) תרנכ
הפיסכ54  197  215  171202260  1881452572601361817הפיסכ
עימס-ארסכ197  182  168  204167209  1871762031349957140166עימס-ארסכ
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ226  37  186  222170237  20616220420121818251258הר'גא'גח-שאבט-היבעכ
ארב רפכ252  204  73  226204179  99562131203117471ארב רפכ
םידרו רפכ178  143  76  1135222  6811631331252071416םידרו רפכ
ףיסאי רפכ223  216  112  179176169  13825610120515611279105ףיסאי רפכ
הנוי רפכ182  30  172  9576129  166173701362061711718הנוי רפכ
אמכ רפכ232  211  72  238209218  12713091110203154149181אמכ רפכ
אנכ רפכ247  32  192  12194194  23124719924915731185213אנכ רפכ
אדנמ רפכ160  154  222  149162255  22723123325723115175192אדנמ רפכ
אבס רפכ155  175  194  123490  17619124821072329380אבס רפכ
םסאק רפכ175  91  220  9993173  217211218123732144130םסאק רפכ
ערק רפכ116  254  10658217  25721515815618676150172ערק רפכ
והירמש רפכ114  212  54  252481025102628089והירמש רפכ
רובת רפכ103  176  58  21411724  525028101742143135רובת רפכ
לאימרכ15  99  219  6429101  19014810616825223419186לאימרכ
  ןורשה בל58  238  43  8519640  4120752581061781513  ןורשה בל
םיבהל109  76  197  903985  1651781887219633םיבהל
דול237  95  149  6154142  20710530197209130205178דול
  שיכל151  225  46  235229145  5042831331641355973  שיכל
היקל96  81  241  182164263  2352192492552792121היקל
  ןומרחה תואובמ34  187  33  246246100  30589451841603436  ןומרחה תואובמ
ןויצ תרשבמ235  93  176  5033112  204141271086613818692ןויצ תרשבמ
םורכ-לא ד'גמ254  102  142  133126199  21826021620213365116138םורכ-לא ד'גמ
סמש לד'גמ60  233  16098171  2112372121442287196209סמש לד'גמ
ראגמ220  202  169  114175234  19623820722212077168197ראגמ
לדגמ246  237  2522289699129200190211221לדגמ
קמעה לדגמ176  129  122  1-11113122  13951119207246215183167קמעה לדגמ
  ודיגמ100  48  42  15419236  40661402120247255236  ודיגמ
  תוליגמ41  227  26326329  17162..175104254257  תוליגמ
ןיעידומ177  107  211  3318105  20818766521992086ןיעידומ
תיליע ןיעידומ142  252  10764221  25861264613721010תיליע ןיעידומ
היתב תרכזמ29  83  104  1177249  8524353941481807290היתב תרכזמ
הערזמ90  55  229  216141227  22416818722161137193218הערזמ
  רשא הטמ69  234  23  16923018  187815513752195227230  רשא הטמ
  ןימינב הטמ15  123  197219187  84321545168302523  ןימינב הטמ
  הדוהי הטמ50  80  102  84156103  815790389113210167  הדוהי הטמ
הלוטמ238  233  2592505343859801397196הלוטמ
רתימ107  54  210  9450111  1851952342831992831רתימ
תוער-םיבכמ51  209  89  4712861  7026248230233177201תוער-םיבכמ
הימחנמ262  239  261257151  131755698263172260262הימחנמ
  השנמ38  110  133  96129107  103107168683318112185  השנמ
הדעסמ115  84  179  220161174  15716324113229964245הדעסמ
איליעמ202  203  95  239185176  1199569111124141102131איליעמ
םימודא הלעמ123  172  154  53107116  14114395661631027081םימודא הלעמ
םירפא הלעמ251  245  25526027  72211189256218263263םירפא הלעמ
  ףסוי הלעמ73  261  13  253259152  1110960791971534852  ףסוי הלעמ
ןוריע הלעמ125  263  11156261  2621612211691682789106ןוריע הלעמ
אחישרת-תולעמ65  179  126  205183159  100801341792501689461אחישרת-תולעמ
ןומר הפצמ229  251  17  23224051  252916320924488259261ןומר הפצמ
  לילגה םורמ193  52  248241188  492112011317998161123  לילגה םורמ
  םיבחרמ230  258  24  22423459  321231177416011699  םיבחרמ
  בגשמ86  177  118  112179144  89167116811001082627  בגשמ
דהשמ260  43  114  192124245  2371742442265942159184דהשמ
היירהנ37  66  224  4637113  198151861732102093832היירהנ
םירפא הוונ171  132  91  1638755  8284649111242253259םירפא הוונ
  קרוש לחנ42  78  25  24125287  20432063415133233242  קרוש לחנ
ףחנ85  166  204  136171203  1731402392047829133160ףחנ
הנויצ סנ44  218  98  316938  79136411141982015659הנויצ סנ
תרצנ110  25  244  3736161  24118313924717375208227תרצנ
תיליע תרצנ52  125  146  559994  117132131212258254239217תיליע תרצנ
רשנ31  87  124  286150  969382150220205189202רשנ
תוביתנ46  118  165  196181183  1452323521822360109101 תוביתנ
הינתנ130  144  177  143575  158138112184215229160120הינתנ
רו'גאס255  200  56  221198192  1252012361405371187210רו'גאס
ןויבס66  231  32  241291021..1924888113ןויבס
ןינ'חס167  101  216  97139211  21623217623922154198215ןינ'חס
ר'ג'ע76  117  145  243207201  116352551879251152162ר'ג'ע
רמוע57  232  74  6511531  6123439084259221234רמוע
  התזע163  256  21  24725389  1937153651341274548  התזע
ןובלייע22  112  135  202153132  107239107189212976484ןובלייע
טוליע263  73  53  164138226  2252462512481704890117טוליע
להאמ ןיע214  68  212  147125215  22322224025319221162183להאמ ןיע
איינק ןיע124  47  153  236182182  1409822915917780176171איינק ןיע
וכע186  89  189  7070136  18387156236238202212208וכע
לאונמע64  217  26  260256190  2282611952414264264לאונמע
  ןדריה קמע117  220  20  14519311  15852056264250257250  ןדריה קמע
  רפח קמע75  131  88  6312158  69815143981756374  רפח קמע
  לאערזי קמע112  63  129  88122102  1025412340352202219  לאערזי קמע
  דול קמע79  59  119  128151115  9164983251106106125  דול קמע
איפסע217  17  198  146104204  23314410815817111095111איפסע
הלופע48  82  131  359074  10186113193239226192169הלופע
הבארע259  108  164  100109250  25022521023812236153168הבארע
  ןדריה תוברע91  236  26226265  3721141414112284100  ןדריה תוברע
דרע192  139  116  105149141  11859157229253231242103דרע
הרערע31  257  118120223  23217117124615562146152הרערע
בגנב-הרערע118  136  250  110135262  249209263198813188198בגנב-הרערע
תילתע219  130  113  168110114  1331645121207251165143תילתע
סידיירופ12  94  235  129136225  22622423718118741171189סידיירופ
הטוספ209  214  66  249220175  77137130152213107197214הטוספ
(העייקוב) ןיעיקפ210  224  81  206223212  8811012713112395105124(העייקוב) ןיעיקפ
רוכרכ-הנח סדרפ242  22  221  6040167  24430851612161917778רוכרכ-הנח סדרפ
הייסדרפ92  35  201  894588  16425749441082115056הייסדרפ
הווקת חתפ137  189  141  18937  129115910614620412693הווקת חתפ
ןרוצ244  34  167  10447131  20525484351451094755ןרוצ
תפצ84  124  161  101148154  144411842101769911395תפצ
םימודק17  241  27  23324364  2474150465737137180םימודק
המידק138  57  138  1248393  130111641021541202022המידק
הווסנלק98  19  251  103101244  2512332262145623145157הווסנלק
שירח-ריצק212  207  100  211189168  11071103105241103210247שירח-ריצק
ןירצק30  90  75  213211127  629796165251197238251ןירצק
ונוא תיירק239  230  85  545956  1041521973172236151159ונוא תיירק
עברא תיירק23  168  37  225249170  352524514111285241243עברא תיירק
אתא תיירק25  109  187  4067104  159134102176228241223150אתא תיירק
קילאיב תיירק170  49  191  321478  17823667153226256215141קילאיב תיירק
תג תיירק218  228  94  69152140  114114192215249188224195תג תיירק
ןועבט תיירק68  88  158  34533  1341311686167252147145ןועבט תיירק
םי תיירק149  45  217  8686163  212142144206232263246226םי תיירק
םירעי תיירק224  151  93  240201185  111332541511536588םירעי תיירק
ןיקצומ תיירק81  13  209  411073  182218651512192577872ןיקצומ תיירק
יכאלמ תיירק248  213  87  178187180  12453173241236140248255יכאלמ תיירק
ןורקע תיירק191  18  148  12584117  15219787170222165104109ןורקע תיירק
הנומש תיירק174  244  55  159239193  5763109172243174157127הנומש תיירק
ןורמוש ינרק133  167  57  170222130  561201387213811781115ןורמוש ינרק
המאר108  221  111  140210181  92245128186149119245253המאר
ןיעה שאר231  58  150  4566125  1751295910119612698107ןיעה שאר
הניפ שאר135  185  38  745512  371642692183212173185הניפ שאר
ןויצל ןושאר113  223  144  172844  121199501151592086654ןויצל ןושאר
טהר43  51  240  83118239  23922725825946799104טהר
תובוחר169  148  155  131557  1511577217118920310387תובוחר
הנייר111  21  260  9171243  2592502312007493107121הנייר
םיסכר72  29  227  219147219  213112461424528219238םיסכר
םיבשה תומר24  206  77  18510230  6311353411316998םיבשה תומר
הלמר180  111  184  5648108  179133142182190145225207הלמר
ןג תמר63  188  160  1-11435  1371222984142246204211ןג תמר
ןורשה תמר190  229  80  1-114223  7617975677240195216ןורשה תמר
ישי תמר147  69  147  925179  147244466915018482114ישי תמר
  בגנ תמר12  67  222615  5352248266200262233  בגנ תמר
הננער61  222  121  162226  9418822608821611183הננער
ןויצ יבש258  247  22  23122634  31263-264105050225249256ןויצ יבש
םנג-לא םוא - ילבש204  164  207  191174252  21515517214915226202220םנג-לא םוא - ילבש
םולש-בגש88  240  79  193242249  642512602541410184173םולש-בגש
תורדש194  178  63  212215146  6517175233259167229229תורדש
םהוש67  39  205  423896  177235637851001214םהוש
  ןורמוש33  201  50  194235148  4613979115155213204  ןורמוש
ימולש20  210  31  25424482  2788881942621291315ימולש
בעש249  133  166  201173247  21422019823512758178191בעש
  בגנה רעש102  263  2272584961883716235261244  בגנה רעש
  ריפש211  243  30  22823163  33191819565146118132  ריפש
םערפש145  41  242  6660191  2452081412421858396116םערפש
ופי-ביבא לת166  250  34  152034795135202245155108ופי-ביבא לת
דנומ לת144  156  65  13913062  71248378515815644דנומ לת
עבש לת53  86  248  138134257  2421532522581758697עבש לת
  רמת..............3250285255222248  רמת
      


 .םוקמ ותואב וגרוד ןה ,ההז רועיש לבקתה רתוי וא תויושר יתשב םא .םיקיודמה םינותנה יפל השענ גורידה  1
   ,הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ הנתשמב טעמל תוימוקמה תויושרה 264 לכ וגרוד ,םייזיפה םינתשמה יבגל  2
  .(ןויבסו תוליגמ ,הלעמה דוסי ,רדא רה וגרוד אל) תוימוקמ תויושר 260 קר וגרוד ובש   
  .(רמת תירוזאה הצעומה הגרוד אל) תוימוקמ תויושר 263 וגרוד ,םייפסכה םינתשמה יבגל  3
 .(ךפהלו ,הובג םוקמב גרודמ ךומנ טלחומ ןותנ) ךופה רדסב גוריד  4
 .2001 תנשב יללכ קנעמ ולביק אל 11-1 תומוקמב וגרודש תוימוקמה תויושרה  5