םיטלחומ םירפסמ - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.2 חולםיטלחומ םירפסמ - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.2 חול
20012001
 (ליגרה ביצקתב ,שפנל) םייפסכ םינתשמםייזיפ םינתשמ 
תימוקמ תושר ןועריג/ףדועתואצוהתויפוס  תוסנכה התיכל םידימלת עצוממ תוינוכמתלמג ילבקמילבקמ יוביר הריגה ןזאמ ןזאמתימוקמ תושר
 יביצקת רכשלכה ךסהלשממהמ תוסנכה תוסנכה לכה ךסידוסי-לעו ידוסי ךוניחבתויטרפהסנכה תחטבההלטבא ימדיעבטתימינפהריגה 
  תרוכשמויללכ קנעמ :הזמלכה ךסתוימצע(2000/2001) א"סשתםיבשות 1,000-ל רועיש 
      
שוג ובא581,519  4,429  1,3022,8711,616  4,48730118.195.58.725.288שוג ובא
ןאנס ובא-3822,088  4,461  1,3392,936825  3,76128152.6102.413.827.1-5-5ןאנס ובא
הדוהי ןבא-6001,382  5,084  5451,3093,174  4,48329320.718.513.79.133הדוהי ןבא
םחפ-לא םוא-1821,496  3,065  5462,189693  2,88230126.0136.713.534.2-4-4םחפ-לא םוא
םיקפוא-3132,074  5,435  1,7723,7161,190  4,90621113.6153.722.817.8-16-12םיקפוא
הדוהי רוא41,489  5,430  6831,6433,391  5,03324234.558.521.813.91820הדוהי רוא
אביקע רוא-4781,935  5,404  1,5862,9661,868  4,83422180.0121.734.89.4-17-9אביקע רוא
תינרוא-71,923  5,278  1,2692,2842,987  5,27134287.13.113.712.253תינרוא
רוזא-3411,854  5,679  9921,7943,544  5,33826278.231.512.56.936רוזא
תליא-2553,075  7,533  981,8405,364  7,20525204.658.526.018.1-30-27תליא
לאסכא-861,351  3,081  1,2102,323672  2,99533143.1111.313.831.9-3-2לאסכא
ףוטב-לא-332859  3,102  1,1242,170600  2,77026116.6233.413.327.277ףוטב-לא
  הנולא-13,745  8,668  4,7056,3082,359  8,66825233.95.515.513.22226  הנולא
ןיכילא-6372,411  6,341  2,7573,4042,170  5,57426260.526.318.013.41212ןיכילא
דעלא-56676  2,855  7551,1541,645  2,79920115.929.817.064.2342344דעלא
השנמ יפלא11,533  5,790  1,7373,0032,722  5,72533329.43.714.810.88685השנמ יפלא
הנקלא22,705  6,873  1,9713,9462,896  6,84230309.12.713.031.1-16-16הנקלא
ןילבעא-1051,917  5,186  1,2031,9992,695  4,69327154.4156.515.025.012ןילבעא
  לעפא-8601,655  6,584  2501,1004,624  5,72429474.81.29.1-11.566  לעפא
התרפא211,857  5,318  1,3843,4411,853  5,29324176.42.66.219.7-30התרפא
לאירא-1432,077  5,412  1,6403,6011,668  5,26928190.940.521.910.6-313לאירא
דודשא71,793  3,887  01,2092,685  3,89427153.7102.022.715.01223דודשא
  לוכשא-1424,146  9,592  1,6354,8144,637  9,45125162.110.59.511.9-14-9  לוכשא
ןולקשא-1181,792  4,056  1301,3442,594  3,93829176.2162.824.29.5216ןולקשא
היברג-לא הקאב-1221,469  3,337  7682,0221,134  3,15631165.780.317.830.0-30היברג-לא הקאב
  היבוט ראב-1663,756  9,529  02,3996,964  9,36330242.612.911.613.33737  היבוט ראב
בקעי ראב-2271,797  5,018  3871,3513,439  4,79023193.546.112.28.323בקעי ראב
עבש ראב-5241,998  4,740  1961,5232,585  4,10826175.0150.926.99.8619עבש ראב
'גרמ-לא ןתסוב-380781  3,210  1,0372,112718  2,83023123.7135.611.936.601'גרמ-לא ןתסוב
תאדי'גונ-הנייעוב-7202,080  4,706  1,4843,233753  3,98529103.1238.619.131.201תאדי'גונ-הנייעוב
אתאעקוב6971,049  2,568  1,5342,1951,070  3,26529105.789.712.822.812אתאעקוב
רוסכמ-לא ריב-1971,884  4,326  1,5943,544505  4,04929133.4196.619.732.6-12-12רוסכמ-לא ריב
לא תיב431,677  6,519  1,6954,5182,044  6,56224137.15.08.440.9-18-14לא תיב
הירא תיב-7732,258  6,513  1,8383,5362,205  5,74027317.30.414.213.3-20הירא תיב
ן'ג תיב-1382,136  5,229  1,4483,4771,017  4,49433130.138.27.320.844ן'ג תיב
ןגד תיב11,775  4,520  1,3142,1252,395  4,52126293.840.414.614.82830ןגד תיב
ןאש תיב01,940  6,111  1,8923,9871,983  5,97121191.789.729.917.4-18-17 ןאש תיב
שמש תיב-101,219  3,611  01,2982,240  3,53823117.657.915.935.55669שמש תיב
תיליע רתיב4601  2,734  1,2031,7351,003  2,7382139.040.56.062.22326תיליע רתיב
קרב ינב-3671,837  4,483  2351,5112,605  4,11524191.841.86.725.7-14-11קרב ינב
ש"יע ינב601,190  3,121  1,2842,0261,155  3,18129186.752.322.26.92430ש"יע ינב
  ןועמש ינב181,574  6,309  7222,6853,641  6,3272460.813.01.921.8-32-21  ןועמש ינב
הנימינב-5381,780  5,557  1,2801,9183,101  5,01930263.133.316.814.04244הנימינב
ה"מסב-1291,078  2,427  1,2781,789509  2,29830128.374.911.171.81014ה"מסב
ןועבט תמסב-4741,752  4,433  1,6273,196723  3,91927143.3138.915.728.42020ןועבט תמסב
הנעב481,372  2,768  1,3852,042774  2,81628123.5147.912.029.701הנעב
  ןאש תיב תעקב-4161,952  7,970  1,8304,3333,074  7,40723123.66.67.99.0-23-9  ןאש תיב תעקב
  רנרב04,487  8,808  5534,8084,000  8,80828224.74.18.35.12733  רנרב
םי תב-1311,717  3,684  701,1842,370  3,55326189.170.118.23.9-25-15םי תב
רכמ-הדייד'ג61,748  3,408  1,1802,568809  3,37730134.1195.417.826.634רכמ-הדייד'ג
סלו'ג-1,2022,265  5,946  1,5242,7981,108  3,90631176.929.614.223.111סלו'ג
הילו'גל'ג-2261,740  3,779  1,4352,721832  3,55331141.436.62.134.1-8-1הילו'גל'ג
אקרז-א רס'ג61,535  4,049  1,3813,202702  3,9042869.2117.613.535.9-4-3אקרז-א רס'ג
(בלח שוג) ש'ג-52,229  5,456  2,9464,3301,121  5,45124208.049.419.117.1-10-11(בלח שוג) ש'ג
ת'ג-8292,263  5,030  1,1162,7111,490  4,20131159.269.713.224.712ת'ג
באז תעבג-561,907  4,487  1,0712,5231,856  4,37827262.48.413.618.4-1-1באז תעבג
הדע תעבג-3582,011  5,357  1,9682,8982,101  4,99923239.428.614.114.91717הדע תעבג
לאומש תעבג-9981,423  5,203  4791,0943,110  4,20428290.218.614.415.2119122לאומש תעבג
      
(ךשמה) םיטלחומ םירפסמ - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.2 חול(ךשמה) םיטלחומ םירפסמ - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.2 חול
20012001
 (ליגרה ביצקתב ,שפנל) םייפסכ םינתשמםייזיפ םינתשמ 
תימוקמ תושר ןועריג/ףדועתואצוהתויפוס  תוסנכה התיכל םידימלת עצוממ תוינוכמתלמג ילבקמילבקמ יוביר הריגה ןזאמ ןזאמתימוקמ תושר
 יביצקת רכשלכה ךסהלשממהמ תוסנכה תוסנכה לכה ךסידוסי-לעו ידוסי ךוניחבתויטרפהסנכה תחטבההלטבא ימדיעבטתימינפהריגה 
  תרוכשמו יללכ קנעמ :הזמלכה ךסתוימצע (2000/2001) א"סשתםיבשות 1,000-ל רועיש 
      
םייתעבג-6092,201  5,050  01,0113,430  4,44132326.516.314.54.6-10םייתעבג
הרדג-6301,716  5,529  1,4372,5142,386  4,90028254.182.815.815.04546הרדג
  תורדג-1,1121,817  7,809  1,2852,7133,969  6,68230333.95.614.210.923  תורדג
  ןלוג-1901,570  7,170  1,9725,1001,880  6,98121186.66.913.718.6-11-4  ןלוג
  ןויצע שוג121,987  7,433  6865,7151,729  7,44524159.04.08.836.0-7-5  ןויצע שוג
  רזג251,686  4,779  7222,4522,352  4,80427238.710.311.110.81923  רזג
הנבי ןג-921,769  4,606  7721,9972,440  4,43728238.937.918.013.57171הנבי ןג
  הוור ןג81,998  5,114  8491,9463,177  5,12325272.31.810.912.3416  הוור ןג
הווקת ינג-2691,695  4,492  9431,5332,690  4,22228292.815.511.911.43235הווקת ינג
למרכ-לא תילאד-1381,257  4,355  1,0782,8641,354  4,21829191.255.316.818.122למרכ-לא תילאד
היירובד-3422,315  4,688  1,6383,461618  4,07930151.263.712.430.423היירובד
דסא-לא רייד-931,700  3,915  1,4812,7191,059  3,77932134.7125.010.031.3-4-5דסא-לא רייד
אנח רייד-4101,482  4,360  1,3212,8991,051  3,95032136.7166.030.927.0-3-2אנח רייד
הנומיד21,670  4,781  1,5052,9841,656  4,64024130.1184.431.611.9-27-16הנומיד
  ןורשה םורד61,267  4,758  4132,0002,765  4,76532273.38.211.316.12525  ןורשה םורד
  עובלגה-207998  4,140  1,0992,5871,345  3,93225159.167.810.520.5-194  עובלגה
  ןוילעה לילגה11,407  10,202  1,6604,1986,005  10,20225151.74.06.66.0-3839  ןוילעה לילגה
  ןותחתה לילגה-4182,464  7,023  1,7373,5492,760  6,30826191.310.011.011.5814  ןותחתה לילגה
ןורשה דוה21,681  4,263  1009773,288  4,26627297.519.313.011.22225ןורשה דוה
  הנוכיתה הברעה44,239  11,938  3,2867,5414,401  11,94226192.34.88.719.01316  הנוכיתה הברעה
רדא רה872,378  6,436  1,6222,5873,745  6,33224369.90.07.48.48890רדא רה
  ןורבח רה03,524  11,236  4,8789,0542,182  11,23620138.35.08.829.978  ןורבח רה
היילצרה-1902,557  5,938  01,3234,426  5,74928381.119.813.96.9-8-6היילצרה
  ןולובז101,248  5,196  1,1862,1873,020  5,20621147.559.88.311.51025  ןולובז
בקעי ןורכז-571,437  4,481  5181,3503,074  4,42423259.816.214.216.03942בקעי ןורכז
רמז-3641,531  3,350  1,4512,085901  2,98633160.239.512.529.035רמז
ריזרז-2191,387  4,335  1,4853,113799  3,91230140.891.612.530.313ריזרז
  תוליא לבח1046,271  18,637  4865,78312,957  18,7402285.60.82.714.8-813  תוליא לבח
  הנבי לבח121,959  6,994  1,6173,9793,028  7,00724150.37.14.319.3-6-2  הנבי לבח
  ןיעידומ לבח-2791,947  5,155  7972,6292,247  4,87629237.85.111.215.81517  ןיעידומ לבח
הרדח-2831,774  4,826  09083,555  4,46427225.393.224.28.5110הרדח
ןולוח71,431  3,887  01,0882,806  3,89429252.546.614.36.5-9-3ןולוח
  ןולקשא ףוח-3841,281  5,600  1,2372,8792,338  5,21723205.028.012.512.52125  ןולקשא ףוח
  למרכה ףוח20789  6,531  1,0353,0123,539  6,55123244.35.310.29.2918  למרכה ףוח
  ןורשה ףוח-21,417  7,595  4482,1385,455  7,59322248.64.87.68.51920  ןורשה ףוח
  הזע ףוח134,003  9,852  4,4617,6152,250  9,86419147.825.812.632.369  הזע ףוח
הרוח-191,324  4,013  1,2493,623371  3,9943064.8282.66.748.68689הרוח
שיפרוח-7152,208  6,302  2,1063,779885  4,66430153.945.417.324.31513שיפרוח
הפיח12,177  4,844  09973,848  4,84527271.569.114.82.6-83הפיח
תילילגה רוצח81,765  5,612  2,4224,0861,534  5,62022176.072.831.617.7-17-14תילילגה רוצח
הירבט-4692,150  5,639  4542,2512,887  5,13724182.0113.229.313.0-17-1הירבט
היירגנז-אבוט-4722,272  4,742  1,7263,835356  4,19230112.7170.420.728.411היירגנז-אבוט
ןאערוט-5531,516  4,108  1,1012,2331,321  3,55429125.4160.613.628.8-2-2ןאערוט
הבייט-4341,430  2,762  7131,550508  2,05831157.9108.113.029.912הבייט
הריט-3031,811  3,364  7962,111949  3,06129163.663.73.723.713הריט
למרכ תריט11,751  5,962  5822,3503,614  5,96322199.3102.724.48.1-30למרכ תריט
הרמט-2531,916  3,716  7982,3701,071  3,44229147.1230.519.430.311הרמט
ת'ג-חונאי-1,1913,238  6,954  1,8513,8981,168  5,06628150.220.815.626.1-2-2ת'ג-חונאי
לאנבי-4032,051  6,326  2,3213,9251,461  5,38615183.188.815.225.41513לאנבי
הנבי-232,217  5,404  5002,2212,877  5,09827245.475.520.214.3-11-9הנבי
דוהי-6522,183  5,884  2131,1493,620  4,76929285.922.518.611.81415דוהי
  באוי343,916  12,778  1,3646,0216,791  12,81221185.428.79.58.71316  באוי
הלעמה דוסי-2,2333,969  10,714  2,9784,9083,573  8,48013291.70.014.612.82726הלעמה דוסי
עיפי-651,272  2,690  9061,975571  2,54633142.7146.114.127.71616עיפי
תיליע םענקי-1541,523  4,388  8011,8252,408  4,23327225.644.426.322.7715תיליע םענקי
םחורי91,905  7,055  2,5444,9951,992  6,98717122.3139.526.819.2-37-33םחורי
םילשורי-2151,612  3,495  4171,2971,819  3,11626164.043.97.122.8-9-4םילשורי
אכרי-7871,863  4,944  1,3432,661789  3,45028185.060.712.128.510אכרי
לובאכ-2051,983  4,340  1,4613,0371,027  4,06431153.7169.527.227.801לובאכ
א'גיה-לא ובא בכואכ-201,852  4,607  2,3023,5031,048  4,55026185.9153.824.630.5-8-7א'גיה-לא ובא בכואכ
ריאי בכוכ91,137  4,585  8001,4913,103  4,59429356.50.210.63.1-11-9ריאי בכוכ
(הבשומ) תרנכ-8984,028  9,930  3,1133,8145,217  9,032 243.14.38.614.026(הבשומ) תרנכ
הפיסכ62,266  4,047  1,4703,700353  4,0532864.1350.65.553.05053הפיסכ
עימס-ארסכ-4002,173  4,710  1,8003,0101,049  4,05929136.150.312.928.810עימס-ארסכ
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ-6341,359  4,446  2,0723,090722  3,81228135.8113.020.735.9-31-32הר'גא'גח-שאבט-היבעכ
ארב רפכ-1,0712,367  6,249  2,1723,7291,449  5,17823130.341.52.341.8914ארב רפכ
םידרו רפכ-2971,873  6,148  1,0601,6314,219  5,85026301.35.814.19.75856םידרו רפכ
ףיסאי רפכ-6182,501  5,375  1,5833,1711,587  4,75833207.9114.315.319.687ףיסאי רפכ
הנוי רפכ-3161,294  4,613  9261,9822,315  4,29729247.751.519.212.75251הנוי רפכ
אמכ רפכ-7092,454  6,301  2,5563,858978  4,83727226.738.019.014.50-2אמכ רפכ
אנכ רפכ-9481,315  4,398  1,1062,1591,196  3,35532138.9230.215.433.3-5-6אנכ רפכ
אדנמ רפכ-2241,940  3,946  1,3062,945506  3,45131114.3300.623.038.0-4-3אדנמ רפכ
אבס רפכ-1972,099  4,368  251,4022,769  4,17129309.822.213.47.4613אבס רפכ
םסאק רפכ-2941,653  3,970  9482,1461,530  3,67630126.542.73.233.104םסאק רפכ
ערק רפכ-481,039  2,779  1,0121,743988  2,73130166.066.717.625.600ערק רפכ
והירמש רפכ-452,455  6,797  1926316,121  6,75218492.41.14.02.5710והירמש רפכ
רובת רפכ-142,109  6,657  1,9492,4304,213  6,64323304.52.316.49.42829רובת רפכ
לאימרכ261,682  3,978  6321,3302,674  4,00428203.575.828.97.2-610לאימרכ
  ןורשה בל43,108  7,259  8423,5463,716  7,26330267.611.313.312.05668  ןורשה בל
םיבהל-331,544  4,350  8651,4532,862  4,31429324.41.411.210.6107108םיבהל
דול-7811,669  4,879  5731,6672,133  3,80126302.7108.919.417.6-8-1דול
  שיכל-1852,702  7,051  2,4764,6362,056  6,69122232.149.715.617.21313  שיכל
היקל-51,590  3,247  1,5972,983259  3,2423079.9266.56.747.94345היקל
  ןומרחה תואובמ102,202  8,409  3,0735,7352,683  8,41816228.48.017.413.52627  ןומרחה תואובמ
ןויצ תרשבמ-7311,661  4,580  4991,3532,496  3,84928305.437.110.916.5-510ןויצ תרשבמ
םורכ-לא ד'גמ-1,1581,694  4,982  1,2132,5221,122  3,64433128.7113.114.228.233םורכ-לא ד'גמ
סמש לד'גמ1981,469  3,555  1,3972,1931,560  3,75231132.758.06.523.6-7-6סמש לד'גמ
ראגמ-5872,349  4,706  1,0673,161766  3,92732134.7142.813.825.4-3-4ראגמ
לדגמ-9293,085  12,200  3,3274,6196,651  11,27117208.147.818.411.0-10-7לדגמ
קמעה לדגמ-2951,800  5,247  02,3642,381  4,74423192.2117.226.99.3-50קמעה לדגמ
  ודיגמ-91,418  7,305  1,3583,5143,782  7,29624183.84.46.15.3-37-12  ודיגמ
  תוליגמ82,720  19,421  9,73015,4703,959  19,42917163.10.016.420.6-33-29  תוליגמ
ןיעידומ-2961,719  4,091  2751,1732,622  3,79529249.29.418.435.88589ןיעידומ
תיליע ןיעידומ-143758  2,858  1,0191,794921  2,7152426.912.07.971.67777תיליע ןיעידומ
היתב תרכזמ121,606  5,461  1,0791,9103,478  5,38832266.628.315.011.9910היתב תרכזמ
הערזמ01,436  3,733  1,9702,678839  3,51828149.1142.810.416.6-7-7הערזמ
  רשא הטמ23,039  9,298  1,4684,6684,632  9,30024168.452.29.310.8-14-11  רשא הטמ
  ןימינב הטמ1991,180  5,238  1,7164,0981,339  5,43722170.39.410.933.63944  ןימינב הטמ
  הדוהי הטמ61,578  5,543  8362,8732,639  5,51223228.26.912.517.5515  הדוהי הטמ
הלוטמ-7822,962  13,622  4,9706,3016,539  12,84022289.111.911.916.599הלוטמ
רתימ-271,435  4,093  9071,5552,511  4,06629310.27.612.010.63232רתימ
תוער-םיבכמ62,430  5,813  4732,5383,281  5,81934271.20.47.27.2-4-4תוער-םיבכמ
הימחנמ-2,7593,113  12,891  5,4517,9161,965  9,88129262.328.834.212.6-48-48הימחנמ
  השנמ91,732  5,142  9272,5502,601  5,15026159.115.77.411.9211  השנמ
הדעסמ-471,612  4,508  2,0052,9411,520  4,46128108.349.57.221.32023הדעסמ
איליעמ-4292,354  5,639  2,6173,4371,496  4,93326247.938.014.016.254איליעמ
םימודא הלעמ-652,079  4,795  5232,2672,463  4,73028217.715.315.620.7912םימודא הלעמ
םירפא הלעמ-1,0253,481  13,998  3,5128,8133,979  12,79221198.126.530.09.1-72-72םירפא הלעמ
  ףסוי הלעמ24,799  10,609  3,3728,6921,920  10,61126255.520.718.314.51819  ףסוי הלעמ
ןוריע הלעמ-72840  2,133  1,0491,720341  2,06128125.176.415.933.777ןוריע הלעמ
אחישרת-תולעמ32,125  5,222  1,8033,3841,792  5,17625186.589.728.113.1616אחישרת-תולעמ
ןומר הפצמ-6633,835  9,600  2,3295,3063,439  8,74521162.5118.026.623.3-39-38ןומר הפצמ
  לילגה םורמ592,257  6,832  3,1105,3621,335  6,69721192.038.316.821.2-25  לילגה םורמ
  םיבחרמ-6784,227  9,221  2,1114,8383,323  8,16227192.517.215.518.87981  םיבחרמ
  בגשמ02,116  5,306  1,0583,2312,075  5,30628193.421.112.919.93838  בגשמ
דהשמ-2,1501,389  5,366  1,6772,514644  3,15829101.5152.910.030.5-2-2דהשמ
היירהנ91,504  3,906  4661,4272,488  3,91528231.480.119.79.62331היירהנ
םירפא הוונ-2791,807  5,768  1,4392,1033,387  5,49025423.88.913.56.6-32-33םירפא הוונ
  קרוש לחנ81,571  9,180  2,6556,3872,800  9,18723135.06.55.617.5-17-15  קרוש לחנ
ףחנ02,013  4,205  1,2693,1111,086  4,19728111.0113.611.733.611ףחנ
הנויצ סנ72,556  5,607  2551,8613,753  5,61427279.638.418.310.41417הנויצ סנ
תרצנ-351,266  3,137  3961,4241,678  3,10329184.0208.216.425.7-9-9תרצנ
תיליע תרצנ61,792  4,934  5302,1932,746  4,93927187.2124.931.14.1-19-7תיליע תרצנ
רשנ111,619  5,229  2321,7743,466  5,24025232.261.621.29.9-6-4רשנ
תוביתנ71,763  4,727  1,6953,2821,374  4,65621113.2137.421.528.748 תוביתנ
הינתנ-1101,873  4,564  411,4133,041  4,45327197.392.020.28.2-25הינתנ
רו'גאס-1,1852,315  6,696  2,0103,5871,268  4,85530113.156.79.326.9-5-6רו'גאס
ןויבס32,922  8,448  1386057,846  8,45126589.20.06.15.376ןויבס
ןינ'חס-2661,694  4,040  9332,6521,031  3,68331154.2170.121.329.5-7-7ןינ'חס
ר'ג'ע21,755  4,941  2,8943,8271,116  4,9432265.295.312.529.8-11ר'ג'ע
רמוע52,957  6,247  6332,3793,873  6,25231480.826.612.03.4-12-12רמוע
  התזע-2494,118  9,494  3,0826,4292,787  9,21622172.914.914.317.71920  התזע
ןובלייע161,740  5,097  1,7622,8472,266  5,11332201.7100.619.921.31111ןובלייע
טוליע-3,3051,531  6,813  1,4422,650858  3,5073271.0217.016.030.066טוליע
להאמ ןיע-5271,517  4,061  1,3012,5191,015  3,53431110.8240.417.935.6-2-2להאמ ןיע
איינק ןיע-671,418  4,799  2,5223,3511,381  4,73226117.368.616.725.1-40איינק ןיע
וכע-3481,651  4,431  7011,8662,217  4,08325166.9168.925.010.3-10-5וכע
לאונמע32,506  9,061  5,3097,7321,282  9,0141755.1105.96.639.4-152-152לאונמע
  ןדריה קמע-512,566  9,526  1,2863,5355,939  9,47525135.812.510.65.1-38-18  ןדריה קמע
  רפח קמע21,807  5,829  6152,4853,347  5,83125268.77.612.912.41213  רפח קמע
  לאערזי קמע-361,483  5,188  8522,5072,645  5,15223191.47.07.79.04351  לאערזי קמע
  דול קמע11,462  5,281  1,1882,8112,471  5,28324212.45.79.320.444  דול קמע
איפסע-5631,201  4,346  1,2952,2241,080  3,30428201.467.816.219.967איפסע
הלופע71,591  5,161  3582,1173,050  5,16725194.1103.125.28.4-60הלופע
הבארע-1,7891,730  4,737  9482,288579  2,86731133.6169.813.931.7-10הבארע
  ןדריה תוברע03,079  14,944  6,80711,7633,181  14,94424193.83.314.618.378  ןדריה תוברע
דרע-3791,852  5,337  1,0052,7982,137  4,93523166.4153.929.28.1-227דרע
הרערע6831,307  2,740  1,0852,453891  3,34429155.6199.015.328.501הרערע
בגנב-הרערע-521,817  2,923  1,0462,604267  2,8713038.1110.03.640.5-6-4בגנב-הרערע
תילתע-5801,801  5,367  1,4612,3042,483  4,78620272.141.719.35.0-22תילתע
סידיירופ461,662  3,432  1,2012,610868  3,47831113.090.217.730.7-3-2סידיירופ
הטוספ-4942,458  6,399  3,1124,1361,513  5,64927188.362.920.119.9-7-7הטוספ
(העייקוב) ןיעיקפ-4992,682  5,979  1,8304,2981,028  5,32626189.649.414.021.755(העייקוב) ןיעיקפ
רוכרכ-הנח סדרפ-8431,225  3,951  5661,4651,593  3,05922231.669.320.311.0813רוכרכ-הנח סדרפ
הייסדרפ01,345  4,330  8621,5322,798  4,33033270.97.913.49.41817הייסדרפ
הווקת חתפ-1332,207  4,984  571,0423,781  4,82326378.036.415.010.229הווקת חתפ
ןרוצ-8661,337  4,713  1,0031,5382,304  3,84233231.76.514.819.91918ןרוצ
תפצ11,782  4,749  9662,7911,871  4,66222150.6120.816.621.139תפצ
םימודק233,196  8,855  2,3615,5353,226  8,76124176.08.19.631.71-1םימודק
המידק-1351,440  5,047  1,1312,0642,752  4,81726249.531.215.218.54445המידק
הווסנלק-71,217  2,860  1,0002,199654  2,85231120.9128.39.634.301הווסנלק
שירח-ריצק-5182,405  5,583  1,8943,4721,593  5,06424205.334.026.320.6-9-16שירח-ריצק
ןירצק111,651  6,214  1,9143,8812,345  6,22526215.273.928.510.6-18-19ןירצק
ונוא תיירק-7862,916  5,929  5271,7663,376  5,14328323.117.116.37.0-11ונוא תיירק
עברא תיירק162,044  7,713  2,1556,1431,586  7,7292192.356.713.624.0-21-15עברא תיירק
אתא תיירק141,732  4,439  4271,8302,623  4,45327206.285.822.66.8-122אתא תיירק
קילאיב תיירק-2731,420  4,417  2581,1303,014  4,14431248.963.622.04.1-103קילאיב תיירק
תג תיירק-5662,805  5,657  6922,8412,166  5,00726146.4135.027.811.2-12-4תג תיירק
ןועבט תיירק21,650  4,775  2789753,803  4,77727327.025.215.84.602ןועבט תיירק
םי תיירק-1801,413  4,019  8462,0891,661  3,75128182.3116.123.52.2-26-9םי תיירק
םירעי תיירק-6241,921  5,662  2,6293,6891,349  5,0382265.43.74.029.61110םירעי תיירק
ןיקצומ תיירק11,136  4,102  4281,0493,053  4,10230249.262.021.13.9814ןיקצומ תיירק
יכאלמ תיירק-9852,455  5,857  1,5423,4571,416  4,87323154.6172.224.616.3-27-27יכאלמ תיירק
ןורקע תיירק-3681,204  4,884  1,1382,0692,447  4,51630231.177.021.513.357ןורקע תיירק
הנומש תיירק-2913,478  6,741  1,3955,1051,252  6,35724200.377.926.512.4-14הנומש תיירק
ןורמוש ינרק-1272,033  6,677  1,4694,2372,314  6,55027184.616.614.618.776ןורמוש ינרק
המאר-302,568  5,386  1,2743,8631,409  5,27232189.293.715.118.6-26-26המאר
ןיעה שאר-7001,455  4,878  4581,8262,352  4,17927256.330.718.217.767ןיעה שאר
הניפ שאר-1292,184  7,631  7251,6725,831  7,50328306.327.817.49.4-3-2הניפ שאר
ןויצל ןושאר-422,591  4,943  541,3283,573  4,90130268.739.115.59.61018ןויצל ןושאר
טהר81,423  3,266  8362,443710  3,1533164.0345.78.850.157טהר
תובוחר-2691,911  4,785  391,1413,374  4,51628244.877.817.810.3510תובוחר
הנייר-361,222  2,581  8691,879667  2,54632116.3113.011.322.245הנייר
םיסכר21,289  3,820  1,9992,772959  3,7311891.457.08.733.7-12-13םיסכר
םיבשה תומר142,384  6,122  1,6252,1993,936  6,1369354.59.58.517.599םיבשה תומר
הלמר-3041,736  4,481  5401,5432,595  4,13827183.290.517.815.7-13-5הלמר
ןג תמר42,205  4,756  09703,790  4,76027304.224.514.75.5-8-6ןג תמר
ןורשה תמר-3672,813  6,082  01,4984,216  5,71429410.810.411.66.8-7-7ןורשה תמר
ישי תמר-1551,518  4,902  8941,6052,993  4,59832272.015.915.211.676ישי תמר
  בגנ תמר2051,095  6,360  1081,3205,245  6,5652382.25.13.110.6-61-11  בגנ תמר
הננער42,572  5,266  441,2714,000  5,27029315.511.912.39.2412הננער
ןויצ יבש-1,2793,576  9,448  2,3274,3663,802  8,168 375.09.29.28.4-28-29ןויצ יבש
םנג-לא םוא - ילבש-4412,002  4,133  1,6623,133559  3,69228155.260.715.233.9-8-7םנג-לא םוא - ילבש
םולש-בגש03,139  6,110  1,6865,522588  6,1103260.1248.45.547.3-50םולש-בגש
תורדש-3802,124  6,475  1,9013,9552,052  6,00720154.3165.831.413.1-16-11תורדש
םהוש31,380  4,145  4441,4522,696  4,14831252.21.212.020.86163םהוש
  ןורמוש102,347  6,884  1,6954,8881,997  6,88519214.426.815.229.5-10-5  ןורמוש
ימולש182,448  8,471  3,4785,5992,891  8,48925229.2103.332.817.75959ימולש
בעש-9901,811  4,718  1,7463,124604  3,72831140.5168.314.128.8-4-2בעש
  בגנה רעש-146,731  14,845  2,1888,2746,557  14,83126148.16.85.77.2-53-15  בגנה רעש
  ריפש-5113,312  8,555  2,2104,7343,249  7,98321152.328.510.715.634  ריפש
םערפש-1511,386  3,238  6471,7691,278  3,04730183.5183.017.524.666םערפש
ופי-ביבא לת-2573,785  8,017  411,1846,576  7,76025457.950.618.85.6-17ופי-ביבא לת
דנומ לת-1451,944  6,409  1,2732,5633,252  5,81532289.624.915.414.2100101דנומ לת
עבש לת61,614  3,066  1,2692,601470  3,0712869.3340.05.953.579עבש לת
  רמת46,337  31,749  03,07928,674  31,7531478.45.23.04.1-12-16  רמת