2002 ,יתיב-ףלא רדס יפל ,תוירוזא תוצעומב םיבושיי חתפמ
 םיבושיי תמישר תוירוזא תוצעומ
בושיי תרוצבושייה למסבושייה םש למסהצעומה זכרמ תבותכו םש
     
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0993םאמח65ףוטב-לא
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0528רייזוע  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0539הנאמור 1054 ד"ת
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0997בייה תמור 17000  תיליע תרצנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0679לאיבא45הנולא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0360י"לינ תעבג  םקימע בשומ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0773םקימע 37830  השנמ נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0180ר"זא רפכ24לעפא
ידוהי ,ידסומ בושיי2032לעפא הוונ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1049לעפא תמר 52960 רזא רפכ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0883סקנפ תמר  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1311םולשבא38לוכשא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1046דהוא  
ץוביק0403םירוא  85465 בגנ נ"ד
ץוביק0399יראב ןגמ תמוצ
ץוביק0352תולובג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1241לקד  
ץוביק1239תילוח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1232לובי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0916עשי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1227דתי  
ץוביק0840םיפוסיכ  
ץוביק1085םולש םרכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0829םיחטבמ  
ץוביק0695ןגמ  
ץוביק0402קחצי רינ  
ץוביק0069זוע רינ  
ץוביק0602םירינ  
ץוביק1238הפוס  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1240רושבה ןיע  
ץוביק0676השולשה ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0318זועימע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1231ןג ירפ  
ץוביק0413םילאצ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1136רחוצ  
ץוביק0713םיער  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1058ןצינ הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1223םהרבא ידש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1051והילא ימלת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1237ףסוי ימלת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0819רודגיבא33היבוט ראב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2012תורוא  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1157הווחא 83815 היבוט ראב ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0772םינומא היישעתה  רוזא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0155היבוט ראב יכאלמ תיירק לומ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0234ןורציב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0756ארזע תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0793יתעבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0700בצח  
ץוביק0406דודשא-רוצח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2011ןוני  
ידוהי ,ידסומ בושיי2006תונכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0690םיחא רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0320גרוברו רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0827חטבמ הוונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0553םינב רינ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1149רזע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0817םקירזע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0593תוגורע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0739והיזוע הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0763םילותש  
יפותיש בשומ0163םירומית  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0727לאיחי ימלת  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0475יחד66'גרמ-לא ןתסוב
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0512רצמ רפכ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0523ןיינ 1072 ד"ת
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0526םלוס 17000  תיליע תרצנ
ץוביק0598המק תיב41ןועמש ינב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2060שורב  
ץוביק0849הריבד 85300 המק תיב תמוצ
ץוביק0397םירצח  
ץוביק1198םימרכ  
ץוביק2023בהל  
ץוביק0395בגנה רמשמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0396םיטבנ  
יתליהק בושיי1328הנסנס  
ץוביק0394לבוש  
ץוביק1265היירמוש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2062רושאת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2061רהדת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0265ףסוי תיב07ןאש תיב תעקב
ץוביק0305רשג  
ץוביק0343הידמח 211710 ןאש תיב
ץוביק0268יבצ תריט  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2026הנדרי  
ץוביק0295ןיפור רפכ  
ץוביק1282ברימ  
ץוביק0298תוליסמ  
ץוביק0272םייח זועמ  
ץוביק1127עובלג הלעמ  
ץוביק0590רוא הוונ  
ץוביק0296ןתיא הוונ  
ץוביק0256(למע לת) דוד רינ  
ץוביק0383ב"יצנה ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2016היוור  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0854בוחר  
ץוביק0437םיפשר  
ץוביק0304והילא הדש  
ץוביק0259םוחנ הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2057תומורת ידש  
ץוביק0439תוחולש  
יתליהק בושיי1283םימואת לת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0562ירזעלא תיב28רנרב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0685הינב  
ץוביק0147רנרב תעבג 60948 רנרב תעבג ראוד
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0196ןותביג  
ץוביק0144המלש ןג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0615ןורדק  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1072םורדה ןג32תורדג
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0857ביבא רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0764יכדרמ רפכ תרשע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0731רשימ 76858 תרשע ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0765בד בגשמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0591תרשע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0555המדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4011ןתיא ינבא71ןלוג
יפותיש בשומ4010םדוא  
ץוביק4013לטרוא 12400 ןירצק
ץוביק4003םור-לא  
יפותיש בשומ4017ןשבה ינולא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4002דע-ילא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4012םעינא  
ץוביק4301קיפא  
יתליהק בושיי4015הדוהי ינב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4021באוי תעבג  
ץוביק4022רושג  
יתליהק בושיי4026סנ-דח  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי4005ןיפסח  
יפותיש בשומ4007ןתנוי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4028ףנכ  
ץוביק4004בורח רפכ  
ץוביק4204המח אובמ  
ץוביק4019רצימ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4008אלמג הלעמ  
ץוביק4101ןלוג םורמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4551ןלוג תואנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4304בונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4303ב"יטא הוונ  
ץוביק4014רוטנ  
ץוביק4503ןוויז ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4025יבצ תמדק  
יתליהק בושיי4024עלק  
יפותיש בשומ4006תשק  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4702תומר  
יפותיש בשומ4701םימישגמ תמר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4009לעש  
ידוהי ,ינוריע בושיי3604תובש ןולא76ןויצע שוג
יתליהק בושיי3618רזעלא  
יתליהק בושיי3754רפסא  תובש ןולא
יתליהק בושיי3794ןיע תב 90433 הדוהי ןופצ נ"ד
יתליהק בושיי3603הליג רה  
ץוביק3488ןויצע רפכ  
יתליהק בושיי3766רוצ ימרכ  
ץוביק3561זוע לדגמ  
יתליהק בושיי3653סומע הלעמ  
יתליהק בושיי3725לאינד הוונ  
יתליהק בושיי3726םידקונ  
יתליהק בושיי3781רדק  
ץוביק3602םירוצ שאר  
יתליהק בושיי3563עוקת  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1050יאנומשח תיב30רזג
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0301לאיזוע תיב  
ץוביק0370רזג יאנומשח תיב
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1103רדה ינג 99789 ןושמש נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0862ןנחוי ינג  
ץוביק0160הדלוח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0064ם"במר די  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0759ץיצי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0828שרשי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0177ו"ליב רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2010ןונ ןב רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0743לאומש רפכ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1264ףסוי ימרכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0757חילצמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0670ןולייא רמשמ  
ץוביק0563דוד רמשמ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1333ןולייא ףונ  
ץוביק0158ןענ  
ץוביק0435ינרס רצנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0610היירתס  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0711הירזע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0838הידפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0839היחתפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0735ריאמ תומר  
ץוביק0856םיבלעש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0159ןנח תיב27הוור ןג
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0202דבוע תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0853הילאג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0311קרוש ןג  תונייע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0582דיגנה רפכ 70490 תונייע ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0174םיעטנ  
ידוהי ,ידסומ בושיי0156תונייע  
ץוביק0597םיחמלפ  
ץוביק0716לייא20 ןורשה םורד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0841עמשילא  
ידוהי ,ידסומ בושיי1076לרב תיב ל"למ רפכ
ץוביק0870השולשה תעבג 45100 ןורשה דוה ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0207ן"ח תעבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0239םייח ןג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0781הדוהי ינג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0218םע ינג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0128ןומיר תג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0717רוגח  
ץוביק0355םישרוח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0718ביחרי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0183הנוקרי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0098ל"למ רפכ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0249ןיקריס רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0722םימישגמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0230שעמ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1315ןתמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0686ןימי הוונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0858קרי הוונ  
ץוביק0705םינושחנ  
ץוביק0808והילא רינ  
יתליהק בושיי1236תירינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2035םינדע  
ץוביק0871תניע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0198תיפוצ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1306לאגי רוצ  
יפותיש בשומ1148ןתנ רוצ  
ץוביק0184שבוכה תמר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0284גרוברו הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2015דמח ידש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2052לטיבא08עובלגה
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0113םירידא  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1108ןמוא 18120 הלופע
ץוביק0095אפלא תיב ףסוי תיב תמוצ
ץוביק0242הטישה תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0141קרב  
ץוביק0086עבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0145שידג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0442הנועדג  
ידוהי ,ינוריע בושיי1274רנ ןג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0146הרובד  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1110רבח  
ץוביק0090הב-יצפח  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0497(קמעב) הבייט  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0547(לאערזי) הרמט  
ץוביק0452לאערזי  
יתליהק בושיי1117לעי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0085לאקזחי רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1155לואש ןגמ  
יפותיש בשומ0269תדלומ  
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0635הלבייקומ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2054בטימ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0164האלמ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0524הרועאנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0165הפי רינ  
ץוביק0089(דוחיא) דורח ןיע  
ץוביק0082(דחואמ) דורח ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2053ןוזרפ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0636הלדנצ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1069ןוא-םר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0339יבצ תמר  
ץוביק0084ףסוי לת  
ץוביק0077רחשה תלייא01ןוילעה לילגה
ץוביק0667םערב  
ץוביק0035תודג 12100 הניפ שאר
ץוביק0852ןנוג  
ץוביק0303ןד  
ץוביק0302הנפד  
ץוביק0356םירשוגה  
ץוביק0253התלוח  
ץוביק0453חתפי  
ץוביק0623ןוארי  
ץוביק0357םולב רפכ  
ץוביק0076ידעלג רפכ  
ץוביק0443אישנה רפכ  
ץוביק0345דלאס רפכ  
ץוביק0380ןשבה תובהל  
ץוביק0308םיינחמ  
ץוביק0596הייכלמ  
ץוביק0347הרנמ  
ץוביק0416ךורב ןייעמ  
ץוביק0378םע בגשמ  
ץוביק0408יכדרמ תואנ  
ץוביק0578אסאס  
ץוביק0385דעימע  
ץוביק0319רימע  
ץוביק1213ןועבצ  
ץוביק1211םירדק  
ץוביק0329הימחנ הדש  
ץוביק0366רימש  
ץוביק1132רינש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0049היינליא03ןותחתה לילגה
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0701לברא  
ץוביק0365תשק תיב 14101 ןותחת לילג נ"ד
ץוביק1162ןומיר תיב  
יתליהק בושיי1293ינבא תעבג  
ידוהי ,ידסומ בושיי1322תוידוה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0307םיערוזה  
ידוהי ,ידסומ בושיי0371ירודכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0786םיתיז רפכ  
יפותיש בשומ0255םיטיח רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0388שיק רפכ  
ץוביק0585איבל  
יתליהק בושיי1258דסמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0058הפצמ  
יתליהק בושיי1190הפוטנ הפצמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0721ןליא הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0306הרובד תומדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0292הנורש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0013הבצח54הנוכיתה הברעה
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1176ריפס  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1175ןדיע ריפס זכרמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0806בהי ןיע 86825 הברע נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1151ןראפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1150רפוצ  
יתליהק בושיי3759הרודא78ןורבח רה
יתליהק בושיי3722תולוכשא  
יתליהק בושיי3764יגח  לאינתע
יתליהק בושיי3743אנט 90407 ןורבח רה נ"ד
יפותיש בשומ3656למרכ  
יפותיש בשומ3657ןועמ  
יפותיש בשומ3745הדוהי תודצמ  
יתליהק בושיי3756היסוס  
יתליהק בושיי3748לאינתע  
יתליהק בושיי3723רבח ינפ  
יתליהק בושיי3784העמש  
יפותיש בשומ3719םלת  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0652ןיטבא12ןולובז
ידוהי ,ידסומ בושיי0882םינרוא  
ץוביק0278השוא 30030 יבכמה רפכ ראוד
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1321דלאו'ח  
ץוביק0096רוגי  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0220קילאיב רפכ  
ץוביק0254יבכמה רפכ  
ידוהי ,ידסומ בושיי0890יתדה רעונה רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0112'א םידיסח רפכ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0889'ב םידיסח רפכ  
יתליהק בושיי1284תיפונ  
ץוביק0178ןנחוי תמר  
ץוביק0237םיקמעה רעש  
ץוביק1126תוליא53תוליא לבח
ץוביק1248זפילא  
ץוביק1129תיפורג התבטי ץוביק
ץוביק1158להי 88820 תוליא נ"ד
ץוביק0866התבטי  
ץוביק1255ןטול  
ץוביק1197רדמס תואנ  
ץוביק1279ףירח הוונ  
ץוביק1156רמס  
ץוביק1052הרוטק  
יתליהק בושיי1266תורחש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0571לאילמג תיב29הנבי לבח
ידוהי ,ידסומ בושיי0848ןבר תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0760יאכז ןב  79860  חטבא נ"ד
יפותיש בשומ0592םורד ינב  
ידוהי ,ידסומ בושיי1094(הבישי) הנבי םרכ  
יפותיש בשומ0720םילג רינ  
ץוביק0334הנבי תצובק  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0804ךמסיחא25ןיעידומ לבח
ץוביק0450קחצי תוראב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0784הימחנ תיב  םהוש זכרמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0604ףירע תיב 73100 הלמר נ"ד
ידוהי ,ידסומ בושיי1084(רעונ רפכ) ןמש ןב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2013(בשומ) ןמש ןב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0448תורטע ינב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2038תקרב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0802ח"כ תעבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0863ןותניג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0745וזמג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0618דידח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0663הדוהי תריט  
יפותיש בשומ0707לאינד רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0673ןמורט רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1166תור רפכ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0088 ןמש ןב םרכ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1310דיפל  
יתליהק בושיי1141םיעידומ אובמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0606רוזמ  
יתליהק בושיי0257ךפונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0449םילחנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0616היתניר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1165תליש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0747המקש תיב36ןולקשא ףוח
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0746היכרב 78100 ןולקשא
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1323רדה תב  
ץוביק0342םערבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0706האיג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0726היידוה  
ץוביק0584םיקיז  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0820ץלח  
ץוביק0358יכדרמ די  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0824לאכימ בכוכ  
ידוהי ,ידסומ בושיי0107רבליס רפכ  
ץוביק0768היימרכ  
יפותיש בשומ0573םיעיקבמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0791ןעשמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0351ןצינ  
ץוביק0359םינצינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0699לארשי רינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1242הרשעה ביתנ  
יפותיש בשומ0744הפי ימלת  
ץוביק0317ןרוא תיב15למרכה ףוח
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0800היננח תיב  
ידוהי ,ידסומ בושיי0212יבצ תיב למרכ ןיע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0033המלש תב 30860 למרכה ףוח נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0683למרכ עבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0738רוד  
יפותיש בשומ0675םינובה  
ץוביק0434םירתוחה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0580ל"רהמ םרכ  
ידוהי ,ידסומ בושיי0102היפש ריאמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0689םידגמ  
ץוביק0694לאכימ ןגעמ  
ץוביק0290יבצ ןייעמ  
ץוביק0312םי הוונ  
ץוביק0433םילושחנ  
יפותיש בשומ0769ןויצע רינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0810רפוע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0687הלייא ןיע  
יתליהק בושיי0074דוה ןיע  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1320דוח ןיע  
ץוביק0426למרכ ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0612הפורצ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1167הירסיק  
ץוביק0327םי תודש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0446םידוא19ןורשה ףוח
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1324ףוסרא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0288עשוהי תיב 60990 םייפש ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0418ןויצ ינב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0389הרצב  
ץוביק0346םי לילג  
ץוביק0842שעג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1024םיצורח  
ץוביק0417םוקי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0316רטנ רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0247ןופשר  
ץוביק0232םייפש  
ץוביק0287קחצי לת  
יתליהק בושיי5428יניס ילא77הזע ףוח
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5432חלודב  
יפותיש בשומ5425ןומצע ינב 78100 ןולקשא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5429דידג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5431רוא ןג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5424לט ינג  
יתליהק בושיי5435תיגוד  
יתליהק בושיי5405םורד רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5407גרומ  
ידוהי ,ינוריע בושיי5427םילקד הוונ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי5426תינסינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5410ינזח רצנ  
יתליהק בושיי5408םירצנ  
יתליהק בושיי5436הדש תאפ  
יפותיש בשומ5423ףיטק  
יתליהק בושיי5433םי חיפר  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1339יזע-לא35באוי
ץוביק0619ןירבוג תיב  
ץוביק0016רינ תיב הימסמ
ץוביק0393ןואלג 79835 םימקש נ"ד
ץוביק0340(ץוביק) תג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1133ןודרו  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0888ף"ירה רפכ  
ץוביק0274םחנמ רפכ  
ץוביק0315הבגנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2045הלחנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2046הלוגס  
ידוהי ,ידסומ בושיי0392המדק  
ץוביק0564םידבר  
ץוביק0293באוי הדש  
יפותיש בשומ0386רורד ינב18ןורשה בל
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0379םילואג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0549רדה תונג רורד ינב תמוצ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0162תוריח 40600 דנומ לת
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0753בוני  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1044ףעי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0187סה רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0170ץבעי רפכ  
ידוהי ,ידסומ בושיי0875הדובע רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0425תרמשמ  
ידוהי ,ינוריע בושיי0447היידרונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0851זוע ינצינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0837לאירזע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0157דרו ןיע  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0880דירש ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0767תרופ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0276השמ רוצ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0661םירפא רעש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2002תובונת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0821םזוחא50שיכל
יפותיש בשומ0023היצמא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0044רהוז הרוהנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0775ןתנ די 79340 םורד שיכל נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0024שיכל  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2030החונמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0309הרוהנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0055הגונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0011ן"ח רינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0032םצוע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0036דוד הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0018השמ הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0007רחש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1233ףקש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0814םימלת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0730טלפילא55ןומרחה תואובמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1253ןונמא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0322ללה תיב 12000 ןוילע לילג נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2063ןושיד חוכ תמוצ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2009לבוי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1252םיזרוכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1210לחכ  
יתליהק בושיי1285םוכרכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0843תוילגרמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0732ןדריה רמשמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0372ילתפנ תומר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0324בושי ראש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0861רזעילא הדש  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0682םיקילא13ודיגמ
ץוביק0703זוע תעבג  
ץוביק0369 (קחצי ןבא) דעלג 18120 הלופע
ץוביק0300היילד טפושה תמר
ץוביק0250ערוזה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0241(הבשומ) םענקי  
ץוביק0586ודיגמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2029זוע ךרדמ  
ץוביק0130קמעה רמשמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0367קמעה ןיע  
ץוביק0270טפושה ןיע  
ץוביק0445השנמ תומר  
ץוביק0335טפושה תמר  
ץוביק3556גומלא74תוליגמ
ץוביק3645הברעה תיב 90668 ןדריה תוברע נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3639וחירי דרו  
ץוביק3610םלש הפצמ  
ץוביק3601הילק  
ץוביק1068תימדא04רשא הטמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0785דוהיחא  
ץוביק0294ןוליא 24120 וכע
ץוביק0313קפא  
יתליהק בושיי1256תרשא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0559לילגה ןתסוב  
ץוביק0572קמעה תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0712ימע ןב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0589תצב  
ץוביק0463ןותעג  
ץוביק0574ויזה רשג  
ץוביק0280התינח  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1404ףסי תורצח  
ץוביק0409םעיחי  
ץוביק0575רועסי  
ץוביק0576ירבכ  
יתליהק בושיי1183לילכ  
ץוביק0297קירסמ רפכ  
ץוביק0579הרקנה שאר רפכ  
ץוביק0595תואטיגה ימחול  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0674ןמיל  
ץוביק0325הבוצמ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1143םימע סנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0792הריישה ביתנ  
ץוביק0454רעס  
ץוביק0376ןורבע  
ץוביק0289ץרפמה ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0708הקמע  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1246*השמארע  
יפותיש בשומ0390הבגר  
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0658ןונד 'חייש  
ץוביק0432תרמש  
יתליהק בושיי3575ןורוח תיב73ןימינב הטמ
יתליהק בושיי3763ןימינב עבג  
יתליהק בושיי3644השדחה ןועבג םילשורי ירה נ"ד תוגספ
יתליהק בושיי3747בלוד 90867
יתליהק בושיי3573שימלח  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3770םיאנומשח  
יתליהק בושיי3788ןומלט  
יתליהק בושיי3564רחשה בכוכ  
ידוהי ,ינוריע בושיי3779בקעי בכוכ  
יתליהק בושיי3638םימודא רפכ  
יפותיש בשומ3709ןורוח אובמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3796הרונמ  
יתליהק בושיי3752הנובל הלעמ  
יתליהק בושיי3651שמכמ הלעמ  
יתליהק בושיי3576וחירי הפצמ  
יפותיש בשומ3648והיתתמ  
יתליהק בושיי3767לאילחנ  
יתליהק בושיי3655י"לינ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3787הלענ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3792םירפוע  
יתליהק בושיי3658תרטע  
יתליהק בושיי3765ילע  
יתליהק בושיי3715ןומלע  
ידוהי ,ינוריע בושיי3617הרפע  
יתליהק בושיי3659תוגספ  
יתליהק בושיי3565םינומיר  
יתליהק בושיי3641הליש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1070רזעיבא26הדוהי הטמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0783ריפס ןבא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1123תרדא 99100 שמש תיב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0780הרוא  
ידוהי ,ידסומ בושיי0886םינתיא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0740לואתשא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0710תיז תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0751ריאמ תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0672הפוקנ תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0864עוקב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0823ארויג רב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0787םירעי תעבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0919והיעשי תעבג  
ידוהי ,ידסומ בושיי0566שמש תעבג  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1043וזיג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0039ןפג  
ידוהי-אל ,ידסומ בושיי0493תאפאר רייד  
ץוביק0464לארה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0799הירכז  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0816חונז  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0462רחש לט  
יפותיש בשומ1134הנומשה די  
ידוהי ,ידסומ בושיי1144הדידי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0805יעשי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0859ןולסכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0364הירוא רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0052תיזול  
יפותיש בשומ0771רתיב אובמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0208תיליע אצומ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0776היסחמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0822עטמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0742ןויצ תליסמ  
ץוביק0286השימחה הלעמ  
יפותיש בשומ0405ןליא הוונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1071לאכימ הוונ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1259םולש הוונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0059השוחנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0809םחנ  
ץוביק0777ןושחנ  
יתליהק בושיי1254ףטנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0825םירה סנ  
ץוביק0693ה"לה ביתנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0794רוגע  
ידוהי ,ידסומ בושיי1056יאלקח ס"יב-םרכ ןיע  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0521אבוקנ ןיע  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0514הפאר ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0779בדנימע  
ץוביק0465הבוצ  
ידוהי ,ינוריע בושיי1113הסדה רוצ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0796ןופלצ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1079םירירפצ  
ץוביק0567הערצ  
ידוהי ,ידסומ בושיי2039(דסומ) םירעי תיירק  
ץוביק0078םיבנע תיירק  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0460לאיזר תמר  
ץוביק0127לחר תמר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0027הכימ תודש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0741הבאוש  
יפותיש בשומ0456שרוש  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1114(ןוא-יל) םיגירש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0010שורית  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0752זועת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0778םורת  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי2024ףוטוק-לא םוא14השנמ
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1316ןאירע-לא  
ידוהי ,ידסומ בושיי0868קחצי ינולא 38100 הרדח
ץוביק0617יאקרב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0225ןורמושה ןג  
ץוביק0072לאומש ןג  
ץוביק0310ןוסקילג רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0189סניפ רפכ  
ץוביק0715הביבח תובהל  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2055רואמ  
ץוביק0375לגמ  
יפותיש בשומ1128ימע ימ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0649רסיימ  
ץוביק0344תינעמ  
ץוביק0648רצמ  
ץוביק0213תורמשמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0223ןוריע ןיע  
ץוביק0139רמש ןיע  
ץוביק0444םיבגר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2008קחצי הדש  
ידוהי ,ידסומ בושיי0921השנמ רעש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2003רזעלא ימלת  
יתליהק בושיי1220םיריבא52ףסוי הלעמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1081םחנמ ןבא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0603שוקלא 22100 היירהנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0755ןרוג תונרג זכרמ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1219לילגה תונרוג  
יתליהק בושיי1206התיג  
יתליהק בושיי1208הליה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0662ןסוח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0795הרעי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1130(תיערז) דלאונזור רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1173תודיפל  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1205תונמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0570הנועמ  
יתליהק בושיי1184תתמ  
יתליהק בושיי1314ויז הוונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1147העוטנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0892ןודבע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0813בקעי ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0281השדח ןיעיקפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0774לאירוצ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0614הרמוש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1045הלותש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1115םיביבא02לילגה םורמ
יתליהק בושיי1294זונגה רוא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1064םירימא  ןורימ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0368הייריב 13910 לילגה םורמ נ"ד
יתליהק בושיי1191יאחוי רב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1067ב"בוד  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0431ןותלד  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1047ןוזח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1214תוחפט  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1229תינלכ  
יתליהק בושיי1297היננח רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0605יאמש רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0664הרמז ןב םרכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1230םינבל  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0607ןורימ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0609הפוספס  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0546דסא-לא ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0688המלע  
יתליהק בושיי1212הקומע  
ץוביק0599דורפ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0540היינאחיר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0527רוזש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0846רפש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0071לובשא42םיבחרמ
ידוהי ,ידסומ בושיי2021אישנה לשא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0762החטב תליג תמוצ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0736תליג 84100 בגנ נ"ד
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1080םיעובמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0748לולסמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2047השמ רינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2048אביקע רינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0750םייודפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0749שיטפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2059ז"שת ימעפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0414םיחלק  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0789ןנר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2049יבצ הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2050ו"ליב ימלת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0709חרפת  
יתליהק בושיי1275ןוילטבא56בגשמ
יתליהק בושיי1188רחשא  
יתליהק בושיי1204ןוליג 20179 בגשמ נ"ד
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1317הדיימד  
יתליהק בושיי1203תיררה  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1332היינסוח  
יתליהק בושיי1272ץולח  
יתליהק בושיי1209םישרח  
יתליהק בושיי1181לא-לט  
יתליהק בושיי1226םילבוי  
יפותיש בשומ1112תפדוי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1138דעי  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1331הנאמכ  
יתליהק בושיי1201ןומכ  
ץוביק1171םטול  
ץוביק1163ןרומ  
יתליהק בושיי1178תשרומ  
יתליהק בושיי1202םינמכמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1174ףונמ  
יתליהק בושיי1222ב"יבא הפצמ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1245המלס  
ץוביק1185ךלפ  
יתליהק בושיי1180היבצ  
יתליהק בושיי1221תירוצ  
יתליהק בושיי1179תינרוק  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1334ןיע-לא סאר  
יתליהק בושיי1228תפקר  
יתליהק בושיי0917בגש  
יפותיש בשומ1235םישרוש  
יתליהק בושיי1160הינכש  
ץוביק1172לבות  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2033היקלח תיב31קרוש לחנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0588םאר ינב  
ץוביק0363םייח ץפח ןימינב די
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0577ןימינב די 76812 קרוש קמע נ"ד
יפותיש בשומ0440תודוסי  
ץוביק0330תומולא06ןדריה קמע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1125רוגמלא  
ץוביק0176םיקיפא 15132 ןדריה קמע נ"ד
ץוביק0199(דוחיא) בקעי תודשא  
ץוביק0188(דחואמ) בקעי תודשא  
ץוביק0143ערז תיב  
ץוביק0262רסוניג  
ץוביק0062'א הינגד  
ץוביק0079'ב הינגד  
ץוביק0702ןואה  
ץוביק0374קוקוח  
ץוביק0057(הצובק) תרנכ  
ץוביק0263הדסמ  
ץוביק0678ןגעמ  
ץוביק0273בג ןיע  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1104הדובע רפכ - היירופ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1105דבוע הוונ - היירופ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1313תיליע היירופ  
ץוביק0264ןלוגה רעש  
ץוביק0719ריצק לת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0175ליחיבא16רפח קמע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0680ץמוא  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0850בוטיחא ןיפור תשרדמ ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0204בישילא 40250
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0697םייתוראב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0698התגרוב  
ץוביק2043ןחב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0373יולה תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0877תוריח תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0200יאני תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0326רפח רעש-קחצי תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0252ןרהא ןתיב  
ידוהי ,ינוריע בושיי1319רפח תב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0872ןמית ילואג  
ץוביק2018(דוחיא) םייח תעבג  
ץוביק0173(דחואמ) םייח תעבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1077אריפש תעבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0734הישאי ןג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0191םע רדה  
ץוביק0377ליפעמה  
ץוביק0423ןגועה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0235ןורשה תלצבח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0205הלגח  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0115תיפוח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0219ןויצ תביח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0807לאינח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0422תאל ברח  
ץוביק0758הנח די  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0217ה"ארה רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0190ןיקתיו רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0193םייח רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0233הידידי רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0387שנומ רפכ  
ידוהי ,ידסומ בושיי1318םי תואובמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0382תרומכמ  
ץוביק0197תורבעמ  
ץוביק0194ןורשה רמשמ  
ידוהי ,ידסומ בושיי0186םירוענ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0737שלוע  
ץוביק0167שרוחה ןיע  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1102םי יקוצ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0224םיקמעה תנשוש  
יתליהק בושיי1330קרב תזוחא09לאערזי קמע
יתליהק בושיי1182לילגה ןולא  
יפותיש בשומ0429אבא ינולא 18120 הלופע
ץוביק0285םינולא קמעה תללכמ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0353דיז תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0430תילילגה םחל תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0248םירעש תיב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0094הירופלב  
יתליהק בושיי1288הלא תעבג  
ץוביק0133תבג  
ץוביק0457תיזג  
ץוביק0092רגיניג  
ץוביק0407תרבד  
יתליהק בושיי1186היעשוה  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0684בגויה  
ץוביק0677םיללוסה  
ץוביק1249ףודרה  
ץוביק1257ןותנח  
ץוביק0134תעפי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0132ךורב רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0106ןועדג רפכ  
ץוביק0192שרוחה רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0140עשוהי רפכ  
ץוביק0104ערזמ  
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0994הדבז תישנמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0097(בשומ) היבחרמ  
ץוביק0066(ץוביק) היבחרמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0080ללהנ  
יתליהק בושיי1199ידע  
ץוביק0436רוד ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0613ירופיצ  
ץוביק0135דוד תמר  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0142בקעי הדש  
יתליהק בושיי1337תישמש  
ץוביק0126דירש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0103םישדע לת  
יתליהק בושיי1244תרמת  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0797רזעיחא40דול קמע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0836תונג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0788ןתיז 72915 ד"בח רפכ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0801דמח  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0798לגי  
ידוהי ,ינוריע בושיי0696ד"בח רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0729העבשה רמשמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0331יבצ רינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0594היירפצ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3598ןמגרא75ןדריה תוברע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3612תועקב  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3613תיתיג 91906 םילשורי
ץוביק3606לגלג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3609הרמח  
יפותיש בשומ3607ב"טיי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3566תיפי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3599הלוחמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3614הרוכמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3605האושמ  
ץוביק3620ןרינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3713ימענ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3555דודגה ביתנ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3615לאצפ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3619יעור  
יפותיש בשומ3578הלוחמ תומדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3558רמות  
יתליהק בושיי1152םילשא48בגנ תמר
ץוביק1177םיללט  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1291ןיהמכ 85515 הצולח נ"ד
ידוהי ,ידסומ בושיי1140ןוירוג ןב תשרדמ  
ץוביק0421הדש יבאשמ  
ידוהי ,ידסומ בושיי1195(ךוניח תליהק) הנצינ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1280יניס ינצינ  
ץוביק0354םיביבר  
ץוביק1260םימתר  
ץוביק0885רקוב הדש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0723ידגה תיב39בגנ תודש
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2014םילועבג  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1065תרמז 84100 עבש ראב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2064העורז תוביתנל הסינכ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0803היבישוי  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1095ןומימ רפכ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2044תולילמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1082םילגעמ  
ץוביק0419דעס  
ץוביק1146םימולע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0761הבוש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0415הדקוש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0865םילוביש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0398תרשרש  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1083היישות  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0665המוקת  
יתליהק בושיי3793ץפח ינבא72ןורמוש
יתליהק בושיי3762רמתיא  
יתליהק בושיי3579הרומ ןולא הרומ ןולא
יתליהק בושיי3710הכרב 44833 ןורמוש נ"ד
יתליהק בושיי3654ןקרב  
יתליהק בושיי3758םינג  
יתליהק בושיי3642שמוח  
יתליהק בושיי3643תינניח  
יתליהק בושיי3717שמרח  
יתליהק בושיי3749רהצי  
יתליהק בושיי3647ריקי  
יתליהק בושיי3729םידכ  
יתליהק בושיי3572חופת רפכ  
יתליהק בושיי3569ןתוד אובמ  
יתליהק בושיי3751םילדגמ  
יתליהק בושיי3637ןורמוש הלעמ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3790םיפונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3567תיעלס  
יתליהק בושיי3727בהז ילע  
יתליהק בושיי3712בנע  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3778םירפא ץע  
יתליהק בושיי3768לאודפ  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3791םיפוצ  
יתליהק בושיי3746םיפטנ תיירק  
יתליהק בושיי3795הבבר  
יפותיש בשומ3568ןחיר  
יתליהק בושיי3711רונ-אש  
יתליהק בושיי3571ןורמוש יבש  
ידוהי ,ינוריע בושיי3720הווקת ירעש  
יתליהק בושיי3649דקש  
ץוביק0067רנה רוא37בגנה רעש
ץוביק0714זרא  
ץוביק0428ליח רורב 78100 ןולקשא ףוח נ"ד
ץוביק0424םיבג תורדשל תימורד הסינכ
ץוביק0336תורוד  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0811יניכי  
ץוביק0845הזע רפכ  
ץוביק0668םיסלפמ  
ץוביק0844זוע לחנ  
ץוביק0348םע רינ  
ץוביק0362המחור  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0400לאומש ןבא34ריפש
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0037ןתיא  
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1145המולא  אריפש זכרמ ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0815לאידבז 79411
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0818היחרז  
ידוהי ,ינוריע בושיי1098אריפש זכרמ  
יפותיש בשומ0620קחצי תואושמ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0015םעונ  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0826הזוע  
ץוביק0622םירוצ ןיע  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0766תויממוק  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2051החוור  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0873הוולש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0692ריפש  
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1124רכיכה תואנ51רמת
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1057רהוז הוונ  
ץוביק2042ידג ןיע רהז הוונ
יפותיש בשומ1053הבצח ןיע 86910 חלמה םי נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1251רמת ןיע  


 .ינמז םש = *