2002 למס יפל ,תוירוזא תוצעומב םיבושיי חתפמ
 םיבושיי תמישר תוירוזא תוצעומ
בושיי תרוצבושייה למסבושייה םש למסהצעומה זכרמ תבותכו םש
     
     
ץוביק0077רחשה תלייא01ןוילעה לילגה
ץוביק0667םערב01 
ץוביק0035תודג0112100 הניפ שאר
ץוביק0852ןנוג01 
ץוביק0303ןד01 
ץוביק0302הנפד01 
ץוביק0356םירשוגה01 
ץוביק0253התלוח01 
ץוביק0453חתפי01 
ץוביק0623ןוארי01 
ץוביק0357םולב רפכ01 
ץוביק0076ידעלג רפכ01 
ץוביק0443אישנה רפכ01 
ץוביק0345דלאס רפכ01 
ץוביק0380ןשבה תובהל01 
ץוביק0308םיינחמ01 
ץוביק0596הייכלמ01 
ץוביק0347הרנמ01 
ץוביק0416ךורב ןייעמ01 
ץוביק0378םע בגשמ01 
ץוביק0408יכדרמ תואנ01 
ץוביק0578אסאס01 
ץוביק0385דעימע01 
ץוביק0319רימע01 
ץוביק1213ןועבצ01 
ץוביק1211םירדק01 
ץוביק0329הימחנ הדש01 
ץוביק0366רימש01 
ץוביק1132רינש01 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1115םיביבא02לילגה םורמ
יתליהק בושיי1294זונגה רוא02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1064םירימא02 ןורימ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0368הייריב0213910 לילגה םורמ נ"ד
יתליהק בושיי1191יאחוי רב02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1067ב"בוד02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0431ןותלד02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1047ןוזח02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1214תוחפט02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1229תינלכ02 
יתליהק בושיי1297היננח רפכ02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0605יאמש רפכ02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0664הרמז ןב םרכ02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1230םינבל02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0607ןורימ02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0609הפוספס02 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0546דסא-לא ןיע02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0688המלע02 
יתליהק בושיי1212הקומע02 
ץוביק0599דורפ02 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0540היינאחיר02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0527רוזש02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0846רפש02 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0049היינליא03ןותחתה לילגה
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0701לברא03 
ץוביק0365תשק תיב0314101 ןותחת לילג נ"ד
ץוביק1162ןומיר תיב03 
יתליהק בושיי1293ינבא תעבג03 
ידוהי ,ידסומ בושיי1322תוידוה03 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0307םיערוזה03 
ידוהי ,ידסומ בושיי0371ירודכ03 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0786םיתיז רפכ03 
יפותיש בשומ0255םיטיח רפכ03 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0388שיק רפכ03 
ץוביק0585איבל03 
יתליהק בושיי1258דסמ03 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0058הפצמ03 
יתליהק בושיי1190הפוטנ הפצמ03 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0721ןליא הדש03 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0306הרובד תומדש03 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0292הנורש03 
ץוביק1068תימדא04רשא הטמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0785דוהיחא04 
ץוביק0294ןוליא0424120 וכע
ץוביק0313קפא04 
יתליהק בושיי1256תרשא04 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0559לילגה ןתסוב04 
ץוביק0572קמעה תיב04 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0712ימע ןב04 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0589תצב04 
ץוביק0463ןותעג04 
ץוביק0574ויזה רשג04 
ץוביק0280התינח04 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1404ףסי תורצח04 
ץוביק0409םעיחי04 
ץוביק0575רועסי04 
ץוביק0576ירבכ04 
יתליהק בושיי1183לילכ04 
ץוביק0297קירסמ רפכ04 
ץוביק0579הרקנה שאר רפכ04 
ץוביק0595תואטיגה ימחול04 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0674ןמיל04 
ץוביק0325הבוצמ04 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1143םימע סנ04 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0792הריישה ביתנ04 
ץוביק0454רעס04 
ץוביק0376ןורבע04 
ץוביק0289ץרפמה ןיע04 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0708הקמע04 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1246*השמארע04 
יפותיש בשומ0390הבגר04 
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0658ןונד 'חייש04 
ץוביק0432תרמש04 
ץוביק0330תומולא06ןדריה קמע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1125רוגמלא06 
ץוביק0176םיקיפא0615132 ןדריה קמע נ"ד
ץוביק0199(דוחיא) בקעי תודשא06 
ץוביק0188(דחואמ) בקעי תודשא06 
ץוביק0143ערז תיב06 
ץוביק0262רסוניג06 
ץוביק0062'א הינגד06 
ץוביק0079'ב הינגד06 
ץוביק0702ןואה06 
ץוביק0374קוקוח06 
ץוביק0057(הצובק) תרנכ06 
ץוביק0263הדסמ06 
ץוביק0678ןגעמ06 
ץוביק0273בג ןיע06 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1104הדובע רפכ - היירופ06 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1105דבוע הוונ - היירופ06 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1313תיליע היירופ06 
ץוביק0264ןלוגה רעש06 
ץוביק0719ריצק לת06 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0265ףסוי תיב07ןאש תיב תעקב
ץוביק0305רשג07 
ץוביק0343הידמח07211710 ןאש תיב
ץוביק0268יבצ תריט07 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2026הנדרי07 
ץוביק0295ןיפור רפכ07 
ץוביק1282ברימ07 
ץוביק0298תוליסמ07 
ץוביק0272םייח זועמ07 
ץוביק1127עובלג הלעמ07 
ץוביק0590רוא הוונ07 
ץוביק0296ןתיא הוונ07 
ץוביק0256(למע לת) דוד רינ07 
ץוביק0383ב"יצנה ןיע07 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2016היוור07 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0854בוחר07 
ץוביק0437םיפשר07 
ץוביק0304והילא הדש07 
ץוביק0259םוחנ הדש07 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2057תומורת ידש07 
ץוביק0439תוחולש07 
יתליהק בושיי1283םימואת לת07 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2052לטיבא08עובלגה
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0113םירידא08 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1108ןמוא0818120 הלופע
ץוביק0095אפלא תיב08ףסוי תיב תמוצ
ץוביק0242הטישה תיב08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0141קרב08 
ץוביק0086עבג08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0145שידג08 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0442הנועדג08 
ידוהי ,ינוריע בושיי1274רנ ןג08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0146הרובד08 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1110רבח08 
ץוביק0090הב-יצפח08 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0497(קמעב) הבייט08 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0547(לאערזי) הרמט08 
ץוביק0452לאערזי08 
יתליהק בושיי1117לעי08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0085לאקזחי רפכ08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1155לואש ןגמ08 
יפותיש בשומ0269תדלומ08 
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0635הלבייקומ08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2054בטימ08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0164האלמ08 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0524הרועאנ08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0165הפי רינ08 
ץוביק0089(דוחיא) דורח ןיע08 
ץוביק0082(דחואמ) דורח ןיע08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2053ןוזרפ08 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0636הלדנצ08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1069ןוא-םר08 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0339יבצ תמר08 
ץוביק0084ףסוי לת08 
יתליהק בושיי1330קרב תזוחא09לאערזי קמע
יתליהק בושיי1182לילגה ןולא09 
יפותיש בשומ0429אבא ינולא0918120 הלופע
ץוביק0285םינולא09קמעה תללכמ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0353דיז תיב09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0430תילילגה םחל תיב09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0248םירעש תיב09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0094הירופלב09 
יתליהק בושיי1288הלא תעבג09 
ץוביק0133תבג09 
ץוביק0457תיזג09 
ץוביק0092רגיניג09 
ץוביק0407תרבד09 
יתליהק בושיי1186היעשוה09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0684בגויה09 
ץוביק0677םיללוסה09 
ץוביק1249ףודרה09 
ץוביק1257ןותנח09 
ץוביק0134תעפי09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0132ךורב רפכ09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0106ןועדג רפכ09 
ץוביק0192שרוחה רפכ09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0140עשוהי רפכ09 
ץוביק0104ערזמ09 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0994הדבז תישנמ09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0097(בשומ) היבחרמ09 
ץוביק0066(ץוביק) היבחרמ09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0080ללהנ09 
יתליהק בושיי1199ידע09 
ץוביק0436רוד ןיע09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0613ירופיצ09 
ץוביק0135דוד תמר09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0142בקעי הדש09 
יתליהק בושיי1337תישמש09 
ץוביק0126דירש09 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0103םישדע לת09 
יתליהק בושיי1244תרמת09 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0652ןיטבא12ןולובז
ידוהי ,ידסומ בושיי0882םינרוא12 
ץוביק0278השוא1230030 יבכמה רפכ ראוד
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1321דלאו'ח12 
ץוביק0096רוגי12 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0220קילאיב רפכ12 
ץוביק0254יבכמה רפכ12 
ידוהי ,ידסומ בושיי0890יתדה רעונה רפכ12 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0112'א םידיסח רפכ12 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0889'ב םידיסח רפכ12 
יתליהק בושיי1284תיפונ12 
ץוביק0178ןנחוי תמר12 
ץוביק0237םיקמעה רעש12 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0682םיקילא13ודיגמ
ץוביק0703זוע תעבג13 
ץוביק0369 (קחצי ןבא) דעלג1318120 הלופע
ץוביק0300היילד13טפושה תמר
ץוביק0250ערוזה13 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0241(הבשומ) םענקי13 
ץוביק0586ודיגמ13 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2029זוע ךרדמ13 
ץוביק0130קמעה רמשמ13 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0367קמעה ןיע13 
ץוביק0270טפושה ןיע13 
ץוביק0445השנמ תומר13 
ץוביק0335טפושה תמר13 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי2024ףוטוק-לא םוא14השנמ
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1316ןאירע-לא14 
ידוהי ,ידסומ בושיי0868קחצי ינולא1438100 הרדח
ץוביק0617יאקרב14 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0225ןורמושה ןג14 
ץוביק0072לאומש ןג14 
ץוביק0310ןוסקילג רפכ14 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0189סניפ רפכ14 
ץוביק0715הביבח תובהל14 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2055רואמ14 
ץוביק0375לגמ14 
יפותיש בשומ1128ימע ימ14 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0649רסיימ14 
ץוביק0344תינעמ14 
ץוביק0648רצמ14 
ץוביק0213תורמשמ14 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0223ןוריע ןיע14 
ץוביק0139רמש ןיע14 
ץוביק0444םיבגר14 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2008קחצי הדש14 
ידוהי ,ידסומ בושיי0921השנמ רעש14 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2003רזעלא ימלת14 
ץוביק0317ןרוא תיב15למרכה ףוח
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0800היננח תיב15 
ידוהי ,ידסומ בושיי0212יבצ תיב15למרכ ןיע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0033המלש תב1530860 למרכה ףוח נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0683למרכ עבג15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0738רוד15 
יפותיש בשומ0675םינובה15 
ץוביק0434םירתוחה15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0580ל"רהמ םרכ15 
ידוהי ,ידסומ בושיי0102היפש ריאמ15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0689םידגמ15 
ץוביק0694לאכימ ןגעמ15 
ץוביק0290יבצ ןייעמ15 
ץוביק0312םי הוונ15 
ץוביק0433םילושחנ15 
יפותיש בשומ0769ןויצע רינ15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0810רפוע15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0687הלייא ןיע15 
יתליהק בושיי0074דוה ןיע15 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1320דוח ןיע15 
ץוביק0426למרכ ןיע15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0612הפורצ15 
ידוהי ,ינוריע בושיי1167הירסיק15 
ץוביק0327םי תודש15 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0175ליחיבא16רפח קמע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0680ץמוא16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0850בוטיחא16ןיפור תשרדמ ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0204בישילא1640250
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0697םייתוראב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0698התגרוב16 
ץוביק2043ןחב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0373יולה תיב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0877תוריח תיב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0200יאני תיב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0326רפח רעש-קחצי תיב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0252ןרהא ןתיב16 
ידוהי ,ינוריע בושיי1319רפח תב16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0872ןמית ילואג16 
ץוביק2018(דוחיא) םייח תעבג16 
ץוביק0173(דחואמ) םייח תעבג16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1077אריפש תעבג16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0734הישאי ןג16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0191םע רדה16 
ץוביק0377ליפעמה16 
ץוביק0423ןגועה16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0235ןורשה תלצבח16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0205הלגח16 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0115תיפוח16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0219ןויצ תביח16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0807לאינח16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0422תאל ברח16 
ץוביק0758הנח די16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0217ה"ארה רפכ16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0190ןיקתיו רפכ16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0193םייח רפכ16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0233הידידי רפכ16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0387שנומ רפכ16 
ידוהי ,ידסומ בושיי1318םי תואובמ16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0382תרומכמ16 
ץוביק0197תורבעמ16 
ץוביק0194ןורשה רמשמ16 
ידוהי ,ידסומ בושיי0186םירוענ16 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0737שלוע16 
ץוביק0167שרוחה ןיע16 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1102םי יקוצ16 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0224םיקמעה תנשוש16 
יפותיש בשומ0386רורד ינב18ןורשה בל
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0379םילואג18 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0549רדה תונג18רורד ינב תמוצ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0162תוריח1840600 דנומ לת
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0753בוני18 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1044ףעי18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0187סה רפכ18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0170ץבעי רפכ18 
ידוהי ,ידסומ בושיי0875הדובע רפכ18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0425תרמשמ18 
ידוהי ,ינוריע בושיי0447היידרונ18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0851זוע ינצינ18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0837לאירזע18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0157דרו ןיע18 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0880דירש ןיע18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0767תרופ18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0276השמ רוצ18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0661םירפא רעש18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2002תובונת18 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0446םידוא19ןורשה ףוח
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1324ףוסרא19 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0288עשוהי תיב1960990 םייפש ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0418ןויצ ינב19 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0389הרצב19 
ץוביק0346םי לילג19 
ץוביק0842שעג19 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1024םיצורח19 
ץוביק0417םוקי19 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0316רטנ רפכ19 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0247ןופשר19 
ץוביק0232םייפש19 
ץוביק0287קחצי לת19 
ץוביק0716לייא20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0841עמשילא20 
ידוהי ,ידסומ בושיי1076לרב תיב20 
ץוביק0870השולשה תעבג20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0207ן"ח תעבג20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0239םייח ןג20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0781הדוהי ינג20 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0218םע ינג20 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0128ןומיר תג20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0717רוגח20 
ץוביק0355םישרוח20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0718ביחרי20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0183הנוקרי20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0098ל"למ רפכ20 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0249ןיקריס רפכ20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0722םימישגמ20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0230שעמ20 
ידוהי ,ינוריע בושיי1315ןתמ20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0686ןימי הוונ20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0858קרי הוונ20 
ץוביק0705םינושחנ20 
ץוביק0808והילא רינ20 
יתליהק בושיי1236תירינ20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2035םינדע20 
ץוביק0871תניע20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0198תיפוצ20 
ידוהי ,ינוריע בושיי1306לאגי רוצ20 
יפותיש בשומ1148ןתנ רוצ20 
ץוביק0184שבוכה תמר20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0284גרוברו הדש20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2015דמח ידש20 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0180ר"זא רפכ24לעפא
ידוהי ,ידסומ בושיי2032לעפא הוונ24 
ידוהי ,ינוריע בושיי1049לעפא תמר2452960 רזא רפכ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0883סקנפ תמר24 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0804ךמסיחא25ןיעידומ לבח
ץוביק0450קחצי תוראב25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0784הימחנ תיב25 םהוש זכרמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0604ףירע תיב2573100 הלמר נ"ד
ידוהי ,ידסומ בושיי1084(רעונ רפכ) ןמש ןב25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2013(בשומ) ןמש ןב25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0448תורטע ינב25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2038תקרב25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0802ח"כ תעבג25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0863ןותניג25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0745וזמג25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0618דידח25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0663הדוהי תריט25 
יפותיש בשומ0707לאינד רפכ25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0673ןמורט רפכ25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1166תור רפכ25 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0088 ןמש ןב םרכ25 
ידוהי ,ינוריע בושיי1310דיפל25 
יתליהק בושיי1141םיעידומ אובמ25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0606רוזמ25 
יתליהק בושיי0257ךפונ25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0449םילחנ25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0616היתניר25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1165תליש25 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1070רזעיבא26הדוהי הטמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0783ריפס ןבא26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1123תרדא2699100 שמש תיב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0780הרוא26 
ידוהי ,ידסומ בושיי0886םינתיא26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0740לואתשא26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0710תיז תיב26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0751ריאמ תיב26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0672הפוקנ תיב26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0864עוקב26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0823ארויג רב26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0787םירעי תעבג26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0919והיעשי תעבג26 
ידוהי ,ידסומ בושיי0566שמש תעבג26 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1043וזיג26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0039ןפג26 
ידוהי-אל ,ידסומ בושיי0493תאפאר רייד26 
ץוביק0464לארה26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0799הירכז26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0816חונז26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0462רחש לט26 
יפותיש בשומ1134הנומשה די26 
ידוהי ,ידסומ בושיי1144הדידי26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0805יעשי26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0859ןולסכ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0364הירוא רפכ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0052תיזול26 
יפותיש בשומ0771רתיב אובמ26 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0208תיליע אצומ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0776היסחמ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0822עטמ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0742ןויצ תליסמ26 
ץוביק0286השימחה הלעמ26 
יפותיש בשומ0405ןליא הוונ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1071לאכימ הוונ26 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1259םולש הוונ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0059השוחנ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0809םחנ26 
ץוביק0777ןושחנ26 
יתליהק בושיי1254ףטנ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0825םירה סנ26 
ץוביק0693ה"לה ביתנ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0794רוגע26 
ידוהי ,ידסומ בושיי1056יאלקח ס"יב-םרכ ןיע26 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0521אבוקנ ןיע26 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0514הפאר ןיע26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0779בדנימע26 
ץוביק0465הבוצ26 
ידוהי ,ינוריע בושיי1113הסדה רוצ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0796ןופלצ26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1079םירירפצ26 
ץוביק0567הערצ26 
ידוהי ,ידסומ בושיי2039(דסומ) םירעי תיירק26 
ץוביק0078םיבנע תיירק26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0460לאיזר תמר26 
ץוביק0127לחר תמר26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0027הכימ תודש26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0741הבאוש26 
יפותיש בשומ0456שרוש26 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1114(ןוא-יל) םיגירש26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0010שורית26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0752זועת26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0778םורת26 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0159ןנח תיב27הוור ןג
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0202דבוע תיב27 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0853הילאג27 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0311קרוש ןג27 תונייע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0582דיגנה רפכ2770490 תונייע ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0174םיעטנ27 
ידוהי ,ידסומ בושיי0156תונייע27 
ץוביק0597םיחמלפ27 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0562ירזעלא תיב28רנרב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0685הינב28 
ץוביק0147רנרב תעבג2860948 רנרב תעבג ראוד
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0196ןותביג28 
ץוביק0144המלש ןג28 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0615ןורדק28 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0571לאילמג תיב29הנבי לבח
ידוהי ,ידסומ בושיי0848ןבר תיב29 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0760יאכז ןב29 79860  חטבא נ"ד
יפותיש בשומ0592םורד ינב29 
ידוהי ,ידסומ בושיי1094(הבישי) הנבי םרכ29 
יפותיש בשומ0720םילג רינ29 
ץוביק0334הנבי תצובק29 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1050יאנומשח תיב30רזג
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0301לאיזוע תיב30 
ץוביק0370רזג30יאנומשח תיב
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1103רדה ינג3099789 ןושמש נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0862ןנחוי ינג30 
ץוביק0160הדלוח30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0064ם"במר די30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0759ץיצי30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0828שרשי30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0177ו"ליב רפכ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2010ןונ ןב רפכ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0743לאומש רפכ30 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1264ףסוי ימרכ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0757חילצמ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0670ןולייא רמשמ30 
ץוביק0563דוד רמשמ30 
ידוהי ,ינוריע בושיי1333ןולייא ףונ30 
ץוביק0158ןענ30 
ץוביק0435ינרס רצנ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0610היירתס30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0711הירזע30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0838הידפ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0839היחתפ30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0735ריאמ תומר30 
ץוביק0856םיבלעש30 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2033היקלח תיב31קרוש לחנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0588םאר ינב31 
ץוביק0363םייח ץפח31ןימינב די
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0577ןימינב די3176812 קרוש קמע נ"ד
יפותיש בשומ0440תודוסי31 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1072םורדה ןג32תורדג
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0857ביבא רפכ32 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0764יכדרמ רפכ32תרשע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0731רשימ3276858 תרשע ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0765בד בגשמ32 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0591תרשע32 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0555המדש32 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0819רודגיבא33היבוט ראב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2012תורוא33 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1157הווחא3383815 היבוט ראב ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0772םינומא33היישעתה  רוזא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0155היבוט ראב33יכאלמ תיירק לומ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0234ןורציב33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0756ארזע תיב33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0793יתעבג33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0700בצח33 
ץוביק0406דודשא-רוצח33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2011ןוני33 
ידוהי ,ידסומ בושיי2006תונכ33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0690םיחא רפכ33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0320גרוברו רפכ33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0827חטבמ הוונ33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0553םינב רינ33 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1149רזע33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0817םקירזע33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0593תוגורע33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0739והיזוע הדש33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0763םילותש33 
יפותיש בשומ0163םירומית33 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0727לאיחי ימלת33 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0400לאומש ןבא34ריפש
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0037ןתיא34 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1145המולא34 אריפש זכרמ ראוד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0815לאידבז3479411
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0818היחרז34 
ידוהי ,ינוריע בושיי1098אריפש זכרמ34 
יפותיש בשומ0620קחצי תואושמ34 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0015םעונ34 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0826הזוע34 
ץוביק0622םירוצ ןיע34 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0766תויממוק34 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2051החוור34 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0873הוולש34 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0692ריפש34 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1339יזע-לא35באוי
ץוביק0619ןירבוג תיב35 
ץוביק0016רינ תיב35הימסמ
ץוביק0393ןואלג3579835 םימקש נ"ד
ץוביק0340(ץוביק) תג35 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1133ןודרו35 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0888ף"ירה רפכ35 
ץוביק0274םחנמ רפכ35 
ץוביק0315הבגנ35 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2045הלחנ35 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2046הלוגס35 
ידוהי ,ידסומ בושיי0392המדק35 
ץוביק0564םידבר35 
ץוביק0293באוי הדש35 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0747המקש תיב36ןולקשא ףוח
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0746היכרב3678100 ןולקשא
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1323רדה תב36 
ץוביק0342םערבג36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0706האיג36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0726היידוה36 
ץוביק0584םיקיז36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0820ץלח36 
ץוביק0358יכדרמ די36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0824לאכימ בכוכ36 
ידוהי ,ידסומ בושיי0107רבליס רפכ36 
ץוביק0768היימרכ36 
יפותיש בשומ0573םיעיקבמ36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0791ןעשמ36 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0351ןצינ36 
ץוביק0359םינצינ36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0699לארשי רינ36 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1242הרשעה ביתנ36 
יפותיש בשומ0744הפי ימלת36 
ץוביק0067רנה רוא37בגנה רעש
ץוביק0714זרא37 
ץוביק0428ליח רורב3778100 ןולקשא ףוח נ"ד
ץוביק0424םיבג37תורדשל תימורד הסינכ
ץוביק0336תורוד37 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0811יניכי37 
ץוביק0845הזע רפכ37 
ץוביק0668םיסלפמ37 
ץוביק0844זוע לחנ37 
ץוביק0348םע רינ37 
ץוביק0362המחור37 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1311םולשבא38לוכשא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1046דהוא38 
ץוביק0403םירוא38 85465 בגנ נ"ד
ץוביק0399יראב38ןגמ תמוצ
ץוביק0352תולובג38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1241לקד38 
ץוביק1239תילוח38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1232לובי38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0916עשי38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1227דתי38 
ץוביק0840םיפוסיכ38 
ץוביק1085םולש םרכ38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0829םיחטבמ38 
ץוביק0695ןגמ38 
ץוביק0402קחצי רינ38 
ץוביק0069זוע רינ38 
ץוביק0602םירינ38 
ץוביק1238הפוס38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1240רושבה ןיע38 
ץוביק0676השולשה ןיע38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0318זועימע38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1231ןג ירפ38 
ץוביק0413םילאצ38 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1136רחוצ38 
ץוביק0713םיער38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1058ןצינ הדש38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1223םהרבא ידש38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1051והילא ימלת38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1237ףסוי ימלת38 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0723ידגה תיב39התזע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2014םילועבג39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1065תרמז3984100 עבש ראב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2064העורז39תוביתנל הסינכ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0803היבישוי39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1095ןומימ רפכ39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2044תולילמ39 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1082םילגעמ39 
ץוביק0419דעס39 
ץוביק1146םימולע39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0761הבוש39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0415הדקוש39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0865םילוביש39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0398תרשרש39 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1083היישות39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0665המוקת39 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0797רזעיחא40דול קמע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0836תונג40 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0788ןתיז4072915 ד"בח רפכ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0801דמח40 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0798לגי40 
ידוהי ,ינוריע בושיי0696ד"בח רפכ40 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0729העבשה רמשמ40 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0331יבצ רינ40 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0594היירפצ40 
ץוביק0598המק תיב41ןועמש ינב
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2060שורב41 
ץוביק0849הריבד4185300 המק תיב תמוצ
ץוביק0397םירצח41 
ץוביק1198םימרכ41 
ץוביק2023בהל41 
ץוביק0395בגנה רמשמ41 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0396םיטבנ41 
יתליהק בושיי1328הנסנס41 
ץוביק0394לבוש41 
ץוביק1265היירמוש41 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2062רושאת41 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2061רהדת41 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0071לובשא42םיבחרמ
ידוהי ,ידסומ בושיי2021אישנה לשא42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0762החטב42תליג תמוצ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0736תליג4284100 בגנ נ"ד
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1080םיעובמ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0748לולסמ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2047השמ רינ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2048אביקע רינ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0750םייודפ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0749שיטפ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2059ז"שת ימעפ42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0414םיחלק42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0789ןנר42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2049יבצ הדש42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2050ו"ליב ימלת42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0709חרפת42 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0679לאיבא45הנולא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0360י"לינ תעבג45 םקימע בשומ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0773םקימע4537830  השנמ נ"ד
יתליהק בושיי1152םילשא48בגנ תמר
ץוביק1177םיללט48 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1291ןיהמכ4885515 הצולח נ"ד
ידוהי ,ידסומ בושיי1140ןוירוג ןב תשרדמ48 
ץוביק0421הדש יבאשמ48 
ידוהי ,ידסומ בושיי1195(ךוניח תליהק) הנצינ48 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1280יניס ינצינ48 
ץוביק0354םיביבר48 
ץוביק1260םימתר48 
ץוביק0885רקוב הדש48 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0821םזוחא50שיכל
יפותיש בשומ0023היצמא50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0044רהוז50הרוהנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0775ןתנ די5079340 םורד שיכל נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0024שיכל50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2030החונמ50 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי0309הרוהנ50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0055הגונ50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0011ן"ח רינ50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0032םצוע50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0036דוד הדש50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0018השמ הדש50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0007רחש50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1233ףקש50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0814םימלת50 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1124רכיכה תואנ51רמת
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1057רהוז הוונ51 
ץוביק2042ידג ןיע51רהז הוונ
יפותיש בשומ1053הבצח ןיע5186910 חלמה םי נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1251רמת ןיע51 
יתליהק בושיי1220םיריבא52ףסוי הלעמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1081םחנמ ןבא52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0603שוקלא5222100 היירהנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0755ןרוג52תונרג זכרמ
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1219לילגה תונרוג52 
יתליהק בושיי1206התיג52 
יתליהק בושיי1208הליה52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0662ןסוח52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0795הרעי52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1130(תיערז) דלאונזור רפכ52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1173תודיפל52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1205תונמ52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0570הנועמ52 
יתליהק בושיי1184תתמ52 
יתליהק בושיי1314ויז הוונ52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1147העוטנ52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0892ןודבע52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0813בקעי ןיע52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0281השדח ןיעיקפ52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0774לאירוצ52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0614הרמוש52 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1045הלותש52 
ץוביק1126תוליא53תוליא לבח
ץוביק1248זפילא53 
ץוביק1129תיפורג53התבטי ץוביק
ץוביק1158להי5388820 תוליא נ"ד
ץוביק0866התבטי53 
ץוביק1255ןטול53 
ץוביק1197רדמס תואנ53 
ץוביק1279ףירח הוונ53 
ץוביק1156רמס53 
ץוביק1052הרוטק53 
יתליהק בושיי1266תורחש53 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0013הבצח54הנוכיתה הברעה
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי1176ריפס54 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1175ןדיע54ריפס זכרמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0806בהי ןיע5486825 הברע נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1151ןראפ54 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1150רפוצ54 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0730טלפילא55ןומרחה תואובמ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1253ןונמא55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0322ללה תיב5512000 ןוילע לילג נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2063ןושיד55חוכ תמוצ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ2009לבוי55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1252םיזרוכ55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1210לחכ55 
יתליהק בושיי1285םוכרכ55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0843תוילגרמ55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0732ןדריה רמשמ55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0372ילתפנ תומר55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0324בושי ראש55 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ0861רזעילא הדש55 
יתליהק בושיי1275ןוילטבא56בגשמ
יתליהק בושיי1188רחשא56 
יתליהק בושיי1204ןוליג5620179 בגשמ נ"ד
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1317הדיימד56 
יתליהק בושיי1203תיררה56 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1332היינסוח56 
יתליהק בושיי1272ץולח56 
יתליהק בושיי1209םישרח56 
יתליהק בושיי1181לא-לט56 
יתליהק בושיי1226םילבוי56 
יפותיש בשומ1112תפדוי56 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1138דעי56 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1331הנאמכ56 
יתליהק בושיי1201ןומכ56 
ץוביק1171םטול56 
ץוביק1163ןרומ56 
יתליהק בושיי1178תשרומ56 
יתליהק בושיי1202םינמכמ56 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ1174ףונמ56 
יתליהק בושיי1222ב"יבא הפצמ56 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1245המלס56 
ץוביק1185ךלפ56 
יתליהק בושיי1180היבצ56 
יתליהק בושיי1221תירוצ56 
יתליהק בושיי1179תינרוק56 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי1334ןיע-לא סאר56 
יתליהק בושיי1228תפקר56 
יתליהק בושיי0917בגש56 
יפותיש בשומ1235םישרוש56 
יתליהק בושיי1160הינכש56 
ץוביק1172לבות56 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0993םאמח65ףוטב-לא
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0528רייזוע65 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0539הנאמור651054 ד"ת
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0997בייה תמור6517000  תיליע תרצנ
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0475יחד66'גרמ-לא ןתסוב
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0512רצמ רפכ66 
ידוהי-אל ,רחא ירפכ בושיי0523ןיינ661072 ד"ת
ידוהי-אל ,ינוריע בושיי0526םלוס6617000  תיליע תרצנ
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4011ןתיא ינבא71ןלוג
יפותיש בשומ4010םדוא71 
ץוביק4013לטרוא7112400 ןירצק
ץוביק4003םור-לא71 
יפותיש בשומ4017ןשבה ינולא71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4002דע-ילא71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4012םעינא71 
ץוביק4301קיפא71 
יתליהק בושיי4015הדוהי ינב71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4021באוי תעבג71 
ץוביק4022רושג71 
יתליהק בושיי4026סנ-דח71 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי4005ןיפסח71 
יפותיש בשומ4007ןתנוי71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4028ףנכ71 
ץוביק4004בורח רפכ71 
ץוביק4204המח אובמ71 
ץוביק4019רצימ71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4008אלמג הלעמ71 
ץוביק4101ןלוג םורמ71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4551ןלוג תואנ71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4304בונ71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4303ב"יטא הוונ71 
ץוביק4014רוטנ71 
ץוביק4503ןוויז ןיע71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4025יבצ תמדק71 
יתליהק בושיי4024עלק71 
יפותיש בשומ4006תשק71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4702תומר71 
יפותיש בשומ4701םימישגמ תמר71 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ4009לעש71 
יתליהק בושיי3793ץפח ינבא72ןורמוש
יתליהק בושיי3762רמתיא72 
יתליהק בושיי3579הרומ ןולא72הרומ ןולא
יתליהק בושיי3710הכרב7244833 ןורמוש נ"ד
יתליהק בושיי3654ןקרב72 
יתליהק בושיי3758םינג72 
יתליהק בושיי3642שמוח72 
יתליהק בושיי3643תינניח72 
יתליהק בושיי3717שמרח72 
יתליהק בושיי3749רהצי72 
יתליהק בושיי3647ריקי72 
יתליהק בושיי3729םידכ72 
יתליהק בושיי3572חופת רפכ72 
יתליהק בושיי3569ןתוד אובמ72 
יתליהק בושיי3751םילדגמ72 
יתליהק בושיי3637ןורמוש הלעמ72 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3790םיפונ72 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3567תיעלס72 
יתליהק בושיי3727בהז ילע72 
יתליהק בושיי3712בנע72 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3778םירפא ץע72 
יתליהק בושיי3768לאודפ72 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3791םיפוצ72 
יתליהק בושיי3746םיפטנ תיירק72 
יתליהק בושיי3795הבבר72 
יפותיש בשומ3568ןחיר72 
יתליהק בושיי3711רונ-אש72 
יתליהק בושיי3571ןורמוש יבש72 
ידוהי ,ינוריע בושיי3720הווקת ירעש72 
יתליהק בושיי3649דקש72 
יתליהק בושיי3575ןורוח תיב73ןימינב הטמ
יתליהק בושיי3763ןימינב עבג73 
יתליהק בושיי3644השדחה ןועבג73םילשורי ירה נ"ד תוגספ
יתליהק בושיי3747בלוד7390867
יתליהק בושיי3573שימלח73 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3770םיאנומשח73 
יתליהק בושיי3788ןומלט73 
יתליהק בושיי3564רחשה בכוכ73 
ידוהי ,ינוריע בושיי3779בקעי בכוכ73 
יתליהק בושיי3638םימודא רפכ73 
יפותיש בשומ3709ןורוח אובמ73 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3796הרונמ73 
יתליהק בושיי3752הנובל הלעמ73 
יתליהק בושיי3651שמכמ הלעמ73 
יתליהק בושיי3576וחירי הפצמ73 
יפותיש בשומ3648והיתתמ73 
יתליהק בושיי3767לאילחנ73 
יתליהק בושיי3655י"לינ73 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3787הלענ73 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי3792םירפוע73 
יתליהק בושיי3658תרטע73 
יתליהק בושיי3765ילע73 
יתליהק בושיי3715ןומלע73 
ידוהי ,ינוריע בושיי3617הרפע73 
יתליהק בושיי3659תוגספ73 
יתליהק בושיי3565םינומיר73 
יתליהק בושיי3641הליש73 
ץוביק3556גומלא74תוליגמ
ץוביק3645הברעה תיב7490668 ןדריה תוברע נ"ד
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3639וחירי דרו74 
ץוביק3610םלש הפצמ74 
ץוביק3601הילק74 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3598ןמגרא75ןדריה תוברע
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3612תועקב75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3613תיתיג7591906 םילשורי
ץוביק3606לגלג75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3609הרמח75 
יפותיש בשומ3607ב"טיי75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3566תיפי75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3599הלוחמ75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3614הרוכמ75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3605האושמ75 
ץוביק3620ןרינ75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3713ימענ75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3555דודגה ביתנ75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3615לאצפ75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3619יעור75 
יפותיש בשומ3578הלוחמ תומדש75 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ3558רמות75 
ידוהי ,ינוריע בושיי3604תובש ןולא76ןויצע שוג
יתליהק בושיי3618רזעלא76 
יתליהק בושיי3754רפסא76 תובש ןולא
יתליהק בושיי3794ןיע תב7690433 הדוהי ןופצ נ"ד
יתליהק בושיי3603הליג רה76 
ץוביק3488ןויצע רפכ76 
יתליהק בושיי3766רוצ ימרכ76 
ץוביק3561זוע לדגמ76 
יתליהק בושיי3653סומע הלעמ76 
יתליהק בושיי3725לאינד הוונ76 
יתליהק בושיי3726םידקונ76 
יתליהק בושיי3781רדק76 
ץוביק3602םירוצ שאר76 
יתליהק בושיי3563עוקת76 
יתליהק בושיי5428יניס ילא77הזע ףוח
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5432חלודב77 
יפותיש בשומ5425ןומצע ינב7778100 ןולקשא
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5429דידג77 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5431רוא ןג77 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5424לט ינג77 
יתליהק בושיי5435תיגוד77 
יתליהק בושיי5405םורד רפכ77 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5407גרומ77 
ידוהי ,ינוריע בושיי5427םילקד הוונ77 
ידוהי ,רחא ירפכ בושיי5426תינסינ77 
(יפותיש ירפכ תוברל) בשומ5410ינזח רצנ77 
יתליהק בושיי5408םירצנ77 
יתליהק בושיי5436הדש תאפ77 
יפותיש בשומ5423ףיטק77 
יתליהק בושיי5433םי חיפר77 
יתליהק בושיי3759הרודא78ןורבח רה
יתליהק בושיי3722תולוכשא78 
יתליהק בושיי3764יגח78 לאינתע
יתליהק בושיי3743אנט7890407 ןורבח רה נ"ד
יפותיש בשומ3656למרכ78 
יפותיש בשומ3657ןועמ78 
יפותיש בשומ3745הדוהי תודצמ78 
יתליהק בושיי3756היסוס78 
יתליהק בושיי3748לאינתע78 
יתליהק בושיי3723רבח ינפ78 
יתליהק בושיי3784העמש78 
יפותיש בשומ3719םלת78