1םיגוריד - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.1 חול1םיגוריד - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.1 חול
20022002
 (ליגרה ביצקתב ,שפנל) 3םייפסכ םינתשמ2םייזיפ םינתשמ 
תימוקמ תושר ןועריג/ףדועתואצוהתויפוס  תוסנכה התיכל םידימלת עצוממ תוינוכמתלמג ילבקמילבקמ יוביר הריגה ןזאמ ןזאמתימוקמ תושר
 יביצקת רכשלכה ךסהלשממהמ תוסנכה תוסנכה לכה ךסידוסי-לעו ידוסי ךוניחבתויטרפ4הסנכה תחטבה4הלטבא ימדיעבטתימינפהריגה 
  4תרוכשמו 4יללכ קנעמ :הזמ4לכה ךסתוימצע 4(2001/2002) ב"סשתםיבשות 1,000-ל רועיש 
      
שוג ובא41  77  206  156148186  1821542331826866124150שוג ובא
ןאנס ובא216  166  196  148166241  21514418619710169202214ןאנס ובא
הדוהי ןבא162  19  168  592171  1671832168137231175184הדוהי ןבא
םחפ-לא םוא108  57  243  6694203  23919722122212619186196םחפ-לא םוא
םיקפוא140  96  130  200192191  13827236224223126235243םיקפוא
הדוהי רוא151  61  127  695264  11557831452301667377הדוהי רוא
אביקע רוא222  156  121  187161162  134381452062632159776אביקע רוא
תינרוא109  175  93  13312663  762614610121173194209תינרוא
רוזא71  143  124  965956  10212142951152428386רוזא
תליא139  232  46  236813  40951041462211375754תליא
לאסכא138  56  251  128109251  2522601962149040136152לאסכא
ףוטב-לא195  45  217  183  151  237  223  12324125312924174185ףוטב-לא
  הנולא93  247  35  257251121  329963211562091416  הנולא
ןיכילא252  209  53  228156134  1019659852111695361ןיכילא
דעלא84  261  8523179  2597315797106211דעלא
השנמ יפלא49  72  90  140159124  8625416151751613137השנמ יפלא
הנקלא137  225  59  20420295  571923288736256260הנקלא
ןילבעא163  132  159  163113142  15015617723214878144159ןילבעא
  לעפא241  86  65  19521  8116045492646975  לעפא
התרפא65  110  118  152170158  1146015126271244340התרפא
לאירא188  193  94  186194152  921321271102452008683לאירא
דודשא100  130  221  5725103  1971181801922321536644דודשא
  לוכשא179  258  20  18124220  161001634752181229165  לוכשא
ןולקשא15  119  219  2429105  19517714923123721714793ןולקשא
היברג-לא הקאב161  74  241  8291215  24221216017518347133145היברג-לא הקאב
  היבוט ראב133  248  28  571082317476611071726466  היבוט ראב
בקעי ראב115  136  143  412451  133401301381342213842בקעי ראב
עבש ראב213  147  156  2961115  16910615222524321014682עבש ראב
'גרמ-לא ןתסוב205  14  220  162  130  220  228  44225215743888102'גרמ-לא ןתסוב
תאדי'גונ-הנייעוב242  182  144  182176229  19317624325014737129138תאדי'גונ-הנייעוב
אתאעקוב117  28  231  194120200  22222124219011710294106אתאעקוב
רוסכמ-לא ריב193  157  198  185179247  20222221424718832101120רוסכמ-לא ריב
לא תיב16  146  63  193231149  5463222222811201146לא תיב
הירא תיב131  174  66  191189104  668428618114390105הירא תיב
ן'ג תיב251  185  117  168197235  1792402151324398173201ן'ג תיב
ןגד תיב78  101  175  13881118  148140191081861495162ןגד תיב
ןאש תיב59  159  69  217220151  6824136183258142219194 ןאש תיב
שמש תיב168  15  233  574146  24964230141154142620שמש תיב
תיליע רתיב83  257  15979226  2541326211513332תיליע רתיב
קרב ינב175  142  163  3856106  162741031202468255258קרב ינב
ש"יע ינב32  17  245  13490196  2371821321312292346265ש"יע ינב
  ןועמש ינב52  89  52  7413438  517225757894249225  ןועמש ינב
הנימינב212  108  112  1225367  116217531001741683034הנימינב
ה"מסב132  262  14369259  26222321817313530135134ה"מסב
ןועבט תמסב235  109  179  178174250  2141461882238849107124ןועבט תמסב
הנעב27  235  18087173  2201492192267255156163הנעב
  ןאש תיב תעקב118  150  40  20621062  41502204035222254235  ןאש תיב תעקב
  רנרב74  259  32  4723030  262148820602287684  רנרב
םי תב187  137  203  3235129  204109143157217257247249םי תב
רכמ-הדייד'ג18  117  238  130143233  229187209246159658198רכמ-הדייד'ג
סלו'ג259  192  85  190185212  17119415310911689185195סלו'ג
הילו'גל'ג167  144  209  188164231  208208194962276149156הילו'גל'ג
אקרז-א רס'ג159  107  199  155177245  20017325419314018143148אקרז-א רס'ג
(בלח שוג) ש'ג13  179  100  252228193  8083100116202123189210(בלח שוג) ש'ג
ת'ג219  200  122  125165170  14023216216511371127139ת'ג
באז תעבג227  124  165  114100157  18770654492139181205באז תעבג
הדע תעבג125  163  104  213178143  904377941391403953הדע תעבג
לאומש תעבג50  27  149  465169  120162317215013198לאומש תעבג
םייתעבג158  183  128  571042  1212462074163255154183םייתעבג
הרדג238  84  110  144110135  1442005217417314444הרדג
  תורדג191  111  48  12711628  451991516672365060  תורדג
  ןלוג210  87  43  210214153  75191254810012112880  ןלוג
  ןויצע שוג21  153  41  212232131  4441182272921251230  ןויצע שוג
  רזג57  118  164  73107122  1311558146831859188  רזג
הנבי ןג114  83  192  7667126  1741816411119215077הנבי ןג
  הוור ןג40  155  136  835059  10910758126215510672  הוור ןג
הווקת ינג204  116  157  944490  16817136621421715463הווקת ינג
למרכ-לא תילאד199  23  223  11197194  235224129143178119138158למרכ-לא תילאד
היירובד228  203  134  179186207  16419318315653546149162היירובד
דסא-לא רייד172  113  226  166152242  2252521982194539130144דסא-לא רייד
אנח רייד220  79  191  160150221  20923719524025773125142אנח רייד
הנומיד143  97  155  174157176  16069216242256179244241הנומיד
  ןורשה םורד23  33  150  437084  1262414543811414552  ןורשה םורד
  עובלגה67  222  119128182  1997116616377111218199  עובלגה
  ןוילעה לילגה68  54  16  21822611  12681647632251262257  ןוילעה לילגה
  ןותחתה לילגה135  211  51  18919592  591281245175211197117  ןותחתה לילגה
ןורשה דוה80  210  22866  18113033731321874041ןורשה דוה
  הנוכיתה הברעה37  254  10  24825517  711211692191208227  הנוכיתה הברעה
רדא רה195  64  17210332  581197..2523823רדא רה
  ןורבח רה76  244  256260156  13172111838411327160.5  ןורבח רה
היילצרה126  215  84  573126  721571079152235205213היילצרה
  ןולובז43  18  129  1188075  10615170150361861615  ןולובז
בקעי ןורכז157  52  189  561782  1853360661611632729בקעי ןורכז
רמז146  51  250  17395236  25125816112513364112127רמז
ריזרז211  73  195  195180248  20319820018413044165172ריזרז
  תוליא לבח34  263  642522362474117611573  תוליא לבח
  הנבי לבח17  154  62  17620391  5591189371711816491  הנבי לבח
  ןיעידומ לבח130  126  145  72114127  1281708025971226869  ןיעידומ לבח
הרדח181  123  142  571449  14511395181240230158115הרדח
ןולוח70  50  216  571583  19016774122172240217229ןולוח
  ןולקשא ףוח90  21  91  13216296  734610291941598490  ןולקשא ףוח
  למרכה ףוח112  57  10214544  50346928692194839  למרכה ףוח
  ןורשה ףוח89  53  36  539312  34306230462273235  ןורשה ףוח
  הזע ףוח45  256  12  25925754  10162028351505855  הזע ףוח
הרוח111  30  229  141196262  218211252257591718הרוח
שיפרוח260  222  61  216217227  1222151811345487195239שיפרוח
הפיח119  187  133  571136  11211556161194261214220הפיח
תילילגה רוצח200  140  88  237216187  9926155168252120245255תילילגה רוצח
הירבט208  181  77  5211886  9356150212251156253251הירבט
היירגנז-אבוט144  207  131  211219246  13718623124123148184197היירגנז-אבוט
ןאערוט192  35  214  126105180  21921622423914361166176ןאערוט
הבייט142  12  263  9048258  26323116919612252155168הבייט
הריט123  131  242  88101213  2401791591421085152151הריט
למרכ תריט66  165  72  5811141  633211519423623399110למרכ תריט
הרמט209  149  224  80115206  23216318725118246122143הרמט
ת'ג-חונאי113  226  115  227224202  98164190937674162174ת'ג-חונאי
לאנבי73  139  80  232212167  858117189114702125לאנבי
הנבי156  197  114  518494  11914178167224167241250הנבי
דוהי245  169  101  30652  159202418019818282104דוהי
  באוי30  250  1492499421138750246116137  באוי
הלעמה דוסי255  240  21  24022324  2433841991284964הלעמה דוסי
עיפי95  34  254  9776214  24725120122911284168179עיפי
תיליע םענקי69  66  173  7975110  1461209112424695121119תיליע םענקי
םחורי85  173  42  239237138  427237221247133257259םחורי
םילשורי97  81  239  6345155  2311021751232388216222םילשורי
אכרי244  161  167  158149222  2101501421495772163171אכרי
לובאכ185  145  181  175171217  18822917223519943110126לובאכ
א'גיה-לא ובא בכואכ99  138  190  231187210  16611414022722560105125א'גיה-לא ובא בכואכ
ריאי בכוכ14  13  182  783776  151169123111258236252ריאי בכוכ
(הבשומ) תרנכ253  249  24  24319814  27..39651282201014(הבשומ) תרנכ
הפיסכ129  194  207  153208260  1941612592611455258הפיסכ
עימס-ארסכ197  162  147  219193208  15615219915313162145169עימס-ארסכ
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ229  71  202  214160252  22611020820921415192208הר'גא'גח-שאבט-היבעכ
ארב רפכ194  196  96  226201163  969221212161210399ארב רפכ
םידרו רפכ64  105  87  1075535  771172335982161921םידרו רפכ
ףיסאי רפכ231  210  116  165153161  14225699200151115114133ףיסאי רפכ
הנוי רפכ177  25  180  2865133  18488661362061572527הנוי רפכ
אמכ רפכ223  188  105  234211223  13980921301951607794אמכ רפכ
אנכ רפכ186  38  248  12096244  25523320525411042167177אנכ רפכ
אדנמ רפכ171  158  205  147169232  20121923425819116188206אדנמ רפכ
אבס רפכ124  171  193  143089  178191258213823210495אבס רפכ
םסאק רפכ226  76  218  101112205  233201213102725153154םסאק רפכ
ערק רפכ141  258  10054224  26021315615816983137147ערק רפכ
והירמש רפכ28  218  45  26138102..15260113135והירמש רפכ
רובת רפכ79  168  56  1928922  485222171181912224רובת רפכ
לאימרכ20  95  215  682898  186145107169260229191129לאימרכ
  ןורשה בל101  233  44  8118834  3921840541451581213  ןורשה בל
םיבהל98  62  185  1054797  16122814131081921823םיבהל
דול233  103  166  5766145  19810435198228136232236דול
  שיכל145  227  47  233235150  4954821281491274759  שיכל
היקל152  104  244  171154263  2442552502561972426היקל
  ןומרחה תואובמ24  201  27  24924870  22118445210175123224  ןומרחה תואובמ
ןויצ תרשבמ180  78  187  5041117  192124291196414715743ןויצ תרשבמ
םורכ-לא ד'גמ201  135  200  150147216  20625721720216659179191םורכ-לא ד'גמ
סמש לד'גמ31  237  164106175  2072382041513497118116סמש לד'גמ
ראגמ153  206  162  121181195  1522272102186179172193ראגמ
לדגמ256  229  15  25124746  184112139212164171153לדגמ
קמעה לדגמ176  115  107  57135123  105551331992502016149112קמעה לדגמ
  ודיגמ58  39  14219019  31611342326253252121  ודיגמ
  תוליגמ228  26026225  35178..86103263263  תוליגמ
ןיעידומ42  102  228  3318114  21219051522032255ןיעידומ
תיליע ןיעידומ80  256  11372218  25378264592011310תיליע ןיעידומ
היתב תרכזמ206  133  67  1099847  71234501031651832928היתב תרכזמ
הערזמ60  75  204  238184225  18017519322093114220233הערזמ
  רשא הטמ189  234  23  16722523  198214812770189224254  רשא הטמ
  ןימינב הטמ33  16  111  203221188  88351545056172319  ןימינב הטמ
  הדוהי הטמ48  70  108  84142109  91539039801385650  הדוהי הטמ
הלוטמ257  236  2582466393455781525581הלוטמ
רתימ94  46  197  934399  1771882632841982022רתימ
תוער-םיבכמ103  214  97  4912468  7925049155243200211תוער-םיבכמ
הימחנמ261  243  13  261256144  15..55106261154203217הימחנמ
  השנמ31  122  123  92121100  104931737839194176188  השנמ
הדעסמ155  63  146  224163169  14315823212940116222228הדעסמ
איליעמ203  221  95  244209171  959473112162130131215איליעמ
םימודא הלעמ36  160  152  5592120  14114394691461068097םימודא הלעמ
םירפא הלעמ262  255  25325437  14251181132532253636םירפא הלעמ
  ףסוי הלעמ173  260  14  254259137  1111667811971515971  ףסוי הלעמ
ןוריע הלעמ88  11  260  11686249  25818522717610933160164ןוריע הלעמ
אחישרת-תולעמ87  180  125  199182165  110761311872481747879אחישרת-תולעמ
ןומר הפצמ234  253  25  23524473  291217620121981259261ןומר הפצמ
  לילגה םורמ184  60  250243159  43371211181779095109  לילגה םורמ
  םיבחרמ246  257  26  22323853  30129120701531073433  םיבחרמ
  בגשמ11  178  106  106168125  83159122861021094156  בגשמ
דהשמ..............1082442283056209218דהשמ
היירהנ72  60  225  4234128  205151861712222026347היירהנ
םירפא הוונ150  99  89  57350  175101642952087292םירפא הוונ
  קרוש לחנ10  82  17  24125048  17622061437108226237  קרוש לחנ
ףחנ169  164  211  136158228  2112442352106626140157ףחנ
הנויצ סנ22  212  86  346331  70134431172162067085הנויצ סנ
תרצנ160  24  253  4438190  25618413724814476204212תרצנ
תיליע תרצנ61  69  176  6157102  158133135216259259237181תיליע תרצנ
רשנ19  93  132  354955  10812285147220204117132רשנ
תוביתנ81  134  154  177191178  1252323921320758102107 תוביתנ
הינתנ128  148  172  214079  157148123179215224182180הינתנ
רו'גאס239  176  82  220215197  1071802281445882177187רו'גאס
ןויבס54  235  29  272201891218239231253ןויבס
ןינ'חס232  106  183  98141209  21322616723620953193203ןינ'חס
ר'ג'ע46  98  161  246206204  1297725320713645134140ר'ג'ע
רמוע56  237  55  6012229  472353929626289122רמוע
ןובלייע215  120  169  202155192  18322011018516810187108ןובלייע
טוליע248  43  184  169136230  230243251252893496114טוליע
להאמ ןיע174  68  232  157133239  23620923825516431161173להאמ ןיע
איינק ןיע164  40  135  242199189  13087223159104861397160.5איינק ןיע
וכע154  92  171  7785136  17281158234244195242247וכע
לאונמע25  239  11  263261166  862611913113264264לאונמע
  ןדריה קמע240  223  22  13521316  21751976379256246178  ןדריה קמע
  רפח קמע44  112  92  6212561  746547381201627489  רפח קמע
  לאערזי קמע104  67  113  8711787  946710536472056045  לאערזי קמע
  דול קמע58  44  109  129144108  8758101194892215238  דול קמע
איפסע250  32  177  146102199  234137109148176105141186איפסע
הלופע107  88  140  407181  12489126195241226207204הלופע
הבארע247  114  234  10499255  2572032072386528170182הבארע
  ןדריה תוברע106  241  26226345  42211411119125230245  ןדריה תוברע
דרע198  141  119  110137147  13247168233249223240200דרע
הרערע55  41  255  123127256  2451721712441605785101הרערע
בגנב-הרערע148  152  249  115140261  250207263204410169175בגנב-הרערע
תילתע254  85  74  170132132  1132061126213247233244תילתע
סידיירופ100  236  137138211  21722524017712763159167סידיירופ
הטוספ147  189  75  247233185  69147111162189112120128הטוספ
(העייקוב) ןיעיקפ217  231  71  207227183  781261191351859698111(העייקוב) ןיעיקפ
רוכרכ-הנח סדרפ230  29  230  6539172  243318715522719392118רוכרכ-הנח סדרפ
הייסדרפ77  37  194  863288  17624948331552126587הייסדרפ
הווקת חתפ122  186  137  171340  1171319105179203183155הווקת חתפ
ןרוצ136  48  174  11283130  16323689341841004257ןרוצ
תפצ127  128  126  103129160  1734919120515799225170תפצ
םימודק258  238  19  22922958  3566146603323234248םימודק
המידק149  47  151  11773111  14711168992001352830המידק
הווסנלק110  42  252  108104234  2462422262114435142149הווסנלק
שירח-ריצק202  198  103  205175177  136195961072351343331שירח-ריצק
ןירצק91  94  73  208173140  89909816025421319848ןירצק
ונוא תיירק237  230  79  487765  10316818771932184449ונוא תיירק
עברא תיירק29  190  38  222241164  52212481407367227221עברא תיירק
אתא תיירק47  121  186  3758112  165142106180234245212166אתא תיירק
קילאיב תיירק170  49  188  311685  18923979154233254221141קילאיב תיירק
תג תיירק196  224  81  75183141  82105192217264188239234תג תיירק
ןועבט תיירק75  91  158  361243  12712517841802487996ןועבט תיירק
םי תיירק184  65  208  8978168  224138147203239263250231םי תיירק
םירעי תיירק224  90  102  230200181  11128258241677243242םירעי תיירק
ןיקצומ תיירק86  10  213  45777  196210721522262527570ןיקצומ תיירק
יכאלמ תיירק182  208  99  209207174  10051179237242145228246יכאלמ תיירק
ןורקע תיירק207  20  139  12482119  14920693164218165210223ןורקע תיירק
הנומש תיירק218  245  54  161239184  6459108170238177151192הנומש תיירק
ןורמוש ינרק221  172  50  154218139  60851397582113213226ןורמוש ינרק
המאר249  216  78  145204198  123247128188124117187202המאר
ןיעה שאר166  59  141  5488113  1351357098196132211219ןיעה שאר
הניפ שאר12  204  37  714210  3786241041671843738הניפ שאר
ןויצל ןושאר102  213  178  182772  1541785411419020793100ןויצל ןושאר
טהר96  64  247  91123238  241230256260226119131טהר
תובוחר190  151  148  152060  15316575166204197100103תובוחר
הנייר178  26  259  9574254  26125922920863937178הנייר
םיסכר63  22  227  201131219  22792451374120248256םיסכר
םיבשה תומר26  202  70  1516427  6111349591783532םיבשה תומר
הלמר214  125  153  6760116  170127144178205148238232הלמר
ןג תמר121  191  138  57939  1181393789170250223240ןג תמר
ןורשה תמר219  68  573615  56153856125241206216ןורשה תמר
ישי תמר120  55  160  994693  15524544712011904651ישי תמר
  בגנ תמר83  251918  674824631919626012  בגנ תמר
הננער38  220  120  202633  97166275810521412667הננער
ןויצ יבש263  246  18  23620578  46..116491199261262ןויצ יבש
םנג-לא םוא - ילבש225  167  201  196172253  22110317417214129178198םנג-לא םוא - ילבש
םולש-בגש39  217  98  198240240  8420426024938111113םולש-בגש
בגנ תודש92  251  30  245253101  2545141671031101517בגנ תודש
תורדש183  177  58  225222148  6218184230255180199189תורדש
םהוש51  36  212  3933107  191248577851041111םהוש
  ןורמוש62  199  49  184234154  53149788123516746  ןורמוש
ימולש35  205  33  25524574  28977118626212989ימולש
בעש236  129  170  197167243  21620520324318775108123בעש
  בגנה רעש82  262  221258598165534223725874  בגנה רעש
  ריפש243  242  31  21523680  3629185101711466168  ריפש
םערפש165  39  246  7062201  24819613824517180109130םערפש
ופי-ביבא לת116  252  34  162233795133208244190190ופי-ביבא לת
דנומ לת105  170  76  13113957  65253309015817066דנומ לת
עבש לת134  127  240  139146257  238136255259124196207עבש לת
  רמת53  261  57119122492911249180136  רמת