ישראל במפות

יפרגואיגה עדימה תכרעמ תדיחי

דקפמו היפרגומד ףגא

תויצרא תופמ


תויצרא תופמ