ישראל במפות

יפרגואיגה עדימה תכרעמ תדיחי

דקפמו היפרגומד ףגא

םינילופורטמ יפל תופמ

תופמ תמישר

תיבחרמה הדיחיה