ישראל במפות

יפרגואיגה עדימה תכרעמ תדיחי

דקפמו היפרגומד ףגא

תיבחרמ תירוזא הקולח יפל תופמ

ישאר אשונ

תופמה תמישר

 

תיבחרמה הדיחיה