ישראל במפות

יפרגואיגה עדימה תכרעמ תדיחי

דקפמו היפרגומד ףגא

תואצמתה תופמ

תופמ תמישר

תיבחרמה הדיחיה