ישראל במפות

יפרגואיגה עדימה תכרעמ תדיחי

דקפמו היפרגומד ףגא

דקפמה ןולאש

דקפמה ןולאש