יפרגואיגה עדימה תכרעמ תדיחי

תופמב לארשי

דקפמו היפרגומד ףגא

תיב יקשמו הייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבח תונוכתו תויפרגומד תונוכת לש תיפרגואיג השירפ
.1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ ינותנ ךותמ


   ןאכ ץחל הנקתהל ,Acrobat Reader תנכות השורד תופמב הייפצל