הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - יחידת הממ"ג - מפתח סמלים למפות
:תופמבש םילמסל חתפמ
םייעבט םירוזאו תופנ ,תוזוחמ

District Sub-district Natural region יעבט רוזא הפנ זוחמ
Jerusalem 11 Jerusalem 111 Judean Mountains הדוהי ירה 111 םילשורי 11 םילשורי
112 Judean Footthills הדוהי תלפש 112
Northern 21 Zefat 211 Hula Basin הלוח קמע 211 תפצ 21 ןופצה
212 Eastren Upper Galilee יחרזמ ןוילע לילג 212
213 Hazor Region רוצח רוזא 213
22 Kinneret 221 Kinerot תורנכ 221 תרנכ 22
222 Eastren Lower Galilee יחרזמ ןותחת לילג 222
23 Yizre'el 231 Bet She'an Basin ןאש תיב קמע 231 לאערזי 23
232 Harod Valley דורח קמע 232
233 Kokhav Plateau בכוכ תמר 233
234 Yizre'el Basin לאערזי קמע 234
235 Yoqne'am Region םענקי רוזא 235
236 Menashe Plateau השנמ תמר 236
237 Nazareth-Tir'an Mountains ןערית-תרצנ ירה 237
24 Akko 241 Shefar'am Region םערפש רוזא 241 וכע 24
242 Karmi'el Region לאימרכ רוזא 242
243 Yehi'am Region םעיחי רוזא 243
244 Elon Region ןוליא רוזא 244
245 Nahariyya Region היירהנ רוזא 245
246 Akko Region וכע רוזא 246
29 Golan 291 Hermon Region ןומרחה רוזא 291 ןלוג 29
292 Northern Golan ינופצ ןלוג 292
293 Middle Golan ןוכית ןלוג 293
294 Southern Golan ימורד ןלוג 294
Haifa 31 Haifa 311 Haifa Region הפיח רוזא 311 הפיח 31 הפיח
32 Hadera 321 Karmel Coast למרכה ףוח 321 הרדח 32
322 Zikhron Ya'aqov Region בקעי ןורכז רוזא 322
323 Alexander Mountain רדנסכלא רה 323
324 Hadera Region הרדח רוזא 324
Central 41 Sharon 411 Western Sharon ןורשה ברעמ 411 ןורשה 41 זכרמה
412 Eastren Sharon ןורשה חרזמ 412
42 Petah Tiqwa 421 Southern Sharon ןורשה םורד 421 הווקת חתפ 42
422 Petah Tiqwa Region הווקת חתפ רוזא 422
43 Ramla 431 Lod Region דול רוזא 431 הלמר 43
44 Rehovot 441 Rehovot Region תובוחר רוזא 441 תובוחר 44
442 Rishon LeZiyyon Region ןויצל ןושאר רוזא 442
Tel Aviv 51 Tel Aviv 511 Tel Aviv Region ביבא לת רוזא 511 ביבא לת 51 ביבא לת
512 Ramat Gan Region ןג תמר רוזא 512
513 Holon Region ןולוח רוזא 513
Southern 61 Ashqelon 611 Mal'akhi Region יכאלמ רוזא 611 ןולקשא 61 םורדה
612 Lakhish Region שיכל רוזא 612
613 Ashdod Region דודשא רוזא 613
614 Ashqelon Region ןולקשא רוזא 614
62 Be'er Sheva 621 Gerar Region ררג רוזא 621 עבש ראב 62
622 Besor Region רושב רוזא 622
623 Be'er Sheva Region עבש ראב רוזא 623
624 Dead Sea Region חלמה םי רוזא 624
625 Arava Region הברעה רוזא 625
626 Northern Negev Mountain ינופצה בגנה רה 626
627 Southern Negev Mountain ימורדה בגנה רה 627
Judea and Samaria                 ןורמושו הדוהי
Gaza Area                 הזע לבח

Intercensal changes between 1983 and 1995: :1995-ו 1983 םידקפמ ןיב םייונישה
1983 1995 Type of Change יונישה גוס 1995 1983
Yizre'el Basin Yizre'el Basin
Yoqne'am Region
Division of Natural Region לוציפ לאערזי קמע
םענקי רוזא
לאערזי קמע
Western Lower
Galilee
Shefar'am
Karmi'el
Division of
Natural Region
לוציפ םערפש
לאימרכ
יברעמ ןותחת לילג
Sharon Region Western Sharon
Eastern Sharon
Division of
Natural Region
לוציפ ןורשה ברעמ
ןורשה חרזמ
ןורשה רוזא
Tel Aviv Region Tel Aviv Region
Ramat Gan Region
Holon Region
Division of
Natural Region
לוציפ ביבא לת רוזא
ןג תמר רוזא
ןולוח רוזא
ביבא לת רוזא
Northern Arava
Southern Arava
Dead Sea Region
Arava Region
Change of Name
and several
boundary
changes
לובג יונישו םש יוניש חלמה םי רוזא
הברעה רוזא
תימורד הברע תינופצ הברע
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-2004 © תורומש תויוכזה לכ